Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύμα καύσωνα «ψήνει» τη Δυτική Ευρώπη — Σε επιφυλακή οι αρχές

Οι ήδη υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες εξα­κο­λου­θούν να αυξά­νο­νται σήμε­ρα στη δυτι­κή Ευρώ­πη όπου ένα νέο κύμα καύ­σω­να ώθη­σε κάποιες κυβερ­νή­σεις να εκδώ­σουν προει­δο­ποι­ή­σεις, με τα χει­ρό­τε­ρα να ανα­μέ­νο­νται αύριο Πέμ­πτη σε πολ­λές χώρες.

Στη Γαλ­λία, σχε­δόν το σύνο­λο της χώρας έχει τεθεί σε κατά­στα­ση συνα­γερ­μού για τον καύ­σω­να. Ο υδράρ­γυ­ρος θα φλερ­τά­ρει με τους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου σε ένα μεγά­λο μέρος της χώρας προ­τού αυξη­θεί και πάλι λίγο την Πέμπτη.

Αν από τον ιστο­ρι­κό καύ­σω­να του 2003 που προ­κά­λε­σε κάπου 15.000 θανά­τους, οι γαλ­λι­κές αρχές επέ­μει­ναν πάνω από όλα στους κιν­δύ­νους για τις ευά­λω­τες ομά­δες, οι προει­δο­ποι­ή­σεις αυτή τη φορά απευ­θύ­νο­νται σε όλο τον πληθυσμό.

Πολ­λές γαλ­λι­κές πόλεις έσπα­σαν το από­λυ­το ρεκόρ θερ­μο­κρα­σί­ας χθες Τρί­τη, κυρί­ως στο νοτιο­δυ­τι­κό τμή­μα της χώρας. Όμως τα χει­ρό­τε­ρα ανα­μέ­νο­νται αύριο: η Météo France προ­βλέ­πει για την Πέμ­πτη θερ­μο­κρα­σί­ες από 37 έως 42 βαθ­μούς Κελ­σί­ου σε μεγά­λο τμή­μα της χώρας, με τη θερ­μο­κρα­σία να φθά­νει κατά τόπους τους 43 βαθ­μούς Κελσίου.

Το Παρί­σι ανα­μέ­νε­ται να καταρ­ρί­ψει αύριο το δικό του ρεκόρ του 1947 (40,4 βαθ­μοί Κελσίου).

Η Βρε­τα­νία μπο­ρεί επί­σης να ζήσει την πιο ζεστή μέρα στην ιστο­ρία της αύριο. «Είναι πιθα­νόν να καταρ­ρί­ψου­με το ρεκόρ της ζέστης του Ιου­λί­ου, που είναι οι 36,7 βαθ­μοί Κελ­σί­ου, και υπάρ­χει ακό­μη πιθα­νό­τη­τα να καταρ­ρι­φθεί το από­λυ­το ρεκόρ των 38,5 βαθ­μών», ανέ­φε­ρε η βρε­τα­νι­κή μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία (Met Office).

Στο Λον­δί­νο, η αστυ­νο­μία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ανα­ζη­τεί τρία άτο­μα που αγνο­ού­νται μετά το “μπά­νιο” τους στον Τάμεση.

Η εθνι­κή εται­ρία σιδη­ρο­δρό­μων Network Rail ανέ­φε­ρε ότι θα υπάρ­ξουν περιο­ρι­σμοί στην ταχύ­τη­τα των τρέ­νων προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η ασφά­λεια των επιβατών.

Κόκκινος συναγερμός στο Βέλγιο

Στο Βέλ­γιο, οι αρχές σήμα­ναν για πρώ­τη φορά «κόκ­κι­νο κωδι­κό» για τον καύ­σω­να που θα ισχύ­σει έως το βρά­δυ της Παρασκευής.

Σήμε­ρα «οι θερ­μο­κρα­σία θα ανέ­βει περαι­τέ­ρω μερι­κούς βαθ­μούς για να φθά­σει τα από­λυ­τα ρεκόρ», σημειώ­νει η βελ­γι­κή μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία, που ανα­μέ­νει για παρά­δειγ­μα 38 βαθ­μούς Κελ­σί­ου στη Σερέν, στο βορειο­α­να­το­λι­κό τμή­μα της χώρας.

Πολ­λές υπη­ρε­σί­ες του Δήμου των Βρυ­ξελ­λών –εκεί­νες όπου οι εργα­ζό­με­νοι δου­λεύ­ουν σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους– θα κλεί­σουν στις 14:00 ώρα Ελλά­δας, σήμε­ρα, αύριο και μεθαύριο.

Το Λου­ξεμ­βούρ­γο, το οποίο ανα­μέ­νει θερ­μο­κρα­σί­ες «που θα ξεπε­ρά­σουν ακό­μη και τους 35 βαθ­μούς», ανακοί­νω­σε σήμε­ρα ότι εξέ­δω­σε επί­σης κόκ­κι­νο συναγερμό.

Η Ιτα­λία πλήτ­τε­ται επί­σης από τον καύ­σω­να. Οι αρχές ανέ­βα­σαν το επί­πε­δο συνα­γερ­μού στο 3 (κόκ­κι­νο) σε πέντε πόλεις σήμε­ρα, στο Μπολ­τσά­νο, στην Μπρέ­σια, στη Φλω­ρε­ντία, στην Περού­τζια και στο Τορίνο.

Περί­που δώδε­κα πόλεις, μετα­ξύ των οποί­ων και τη Ρώμη, αφο­ρά ο κόκ­κι­νος συνα­γερ­μός την Πέμ­πτη, ημέ­ρα όπου θα σημειω­θούν οι υψη­λό­τε­ρες θερ­μο­κρα­σί­ες του καύσωνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο