Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μητσοτάκης: «Τελάλης» και διαφημιστής των επικίνδυνεων αποφάσεων της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ως «πολύ μεγά­λης γεω­πο­λι­τι­κής σημα­σί­ας», χαρα­κτή­ρι­σε τις απο­φά­σεις – φωτιά της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι η σημα­ντι­κή ενί­σχυ­ση της ανα­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του προ­βά­λει «απο­τρε­πτι­κή ισχύ» απέ­να­ντι στις όποιες φιλο­δο­ξί­ες της Ρωσί­ας, σε βάρος χωρών μελών του Συμφώνου.

«Η Σύνο­δος Κορυ­φής είναι πολύ μεγά­λης γεω­πο­λι­τι­κής σημα­σί­ας για το μέλ­λον του ΝΑΤΟ, καθώς διευ­θε­τή­θη­κε το και­νούρ­γιο Στρα­τη­γι­κό Δόγ­μα, το οποίο επι­και­ρο­ποιεί τις προ­τε­ραιό­τη­τες της Συμ­μα­χί­ας, ενό­ψει των προ­κλή­σε­ων που θα κλη­θού­με να αντι­με­τω­πί­σου­με την επό­με­νη δεκα­ε­τία», είπε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης, στην συνέ­ντευ­ξη Τύπου που έδω­σε με την ολο­κλή­ρω­ση των εργα­σιών της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση διεκ­δι­κεί ρόλο πρω­το­πα­λί­κα­ρου των δολο­φο­νι­κών σχε­δί­ων του ΝΑΤΟ.

«Προ­φα­νώς και στρα­τη­γι­κός αντί­πα­λος της Συμ­μα­χί­ας, σε αυτή τη συγκυ­ρία, είναι η Ρωσία και για αυτό και προ­χω­ρού­με ως Συμ­μα­χία σε μία σημα­ντι­κή ενί­σχυ­ση της ανα­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ», συμπλή­ρω­σε, θέτο­ντας την χώρα στην πρώ­τη γραμ­μή της ιμπε­ρια­λι­στι­κής αντιπαράθεσης.

Ανα­φο­ρι­κά με τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, ο πρω­θυ­πουρ­γός ισχυ­ρί­στη­κε ότι «σε καμία από πολ­λές συζη­τή­σεις που είχα­με κάτι διάρ­κεια της Συνό­δου κορυ­φής του ΝΑΤΟ δεν ετέ­θη από την Τουρ­κία κανέ­να απο­λύ­τως ζήτη­μα που να αφο­ρά την προ­βο­λή των δικών της επι­χει­ρη­μά­των εις βάρος της Ελλά­δας», επι­χει­ρώ­ντας να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις για το παζά­ρι της Τουρ­κί­ας με ΗΠΑ και ΕΕ ‑προ­φα­νώς και τα ανά­λο­γα ανταλ­λάγ­μα­τα- που δια­ψεύ­δουν στην πρά­ξη τα μυθεύ­μα­τα της κυβέρ­νη­σης και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των περί αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κής «ασπί­δας προ­στα­σί­ας» για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώματα.

Μάλι­στα, κάνο­ντας πως δεν «βλέ­πει» ότι οι προ­τρο­πές «βρεί­τε τα» που απευ­θύ­νουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί οδη­γούν σε επώ­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις που στρέ­φο­νται κατά των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, ισχυ­ρί­στη­κε πως το « ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα» του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν προς τον Τούρ­κο ομό­λο­γο του Ταγίπ Ερντο­γάν, στη μετα­ξύ τους συνά­ντη­ση, ήταν «ότι πρέ­πει να απο­φεύ­γο­νται οι εντά­σεις στο Αιγαίο, αλλά και στη Συρία. Μια ευθεία παραί­νε­ση προς την Τουρ­κία να επι­στρέ­ψει το τρα­πέ­ζι του δια­λό­γου και να απο­φύ­γει την ακραία ρητο­ρι­κή την οποία έχου­με, δυστυ­χώς, υπο­στεί τους τελευ­ταί­ους μήνες».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο