Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΑΡΥΜΝΑ: Σε κατάληψη του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ προχώρησαν οι εργαζόμενοι, κλιμακώνοντας τον αγώνα για να μην περάσει το έγκλημα (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Σε κατά­λη­ψη του εργο­στα­σί­ου και των γρα­φεί­ων της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυ­μνα έχουν προ­χω­ρή­σει από τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τετάρ­της 27 Μάρ­τη οι εργα­ζό­με­νοι και το Σωμα­τείο τους, στέλ­νο­ντας για μία ακό­μη φορά μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση ότι «από τη ΛΑΡΚΟ και τα σπί­τια μας δεν πρό­κει­ται να βγού­με».

Απο­φα­σι­στι­κά και δυνα­μι­κά οι εργα­ζό­με­νοι κλι­μα­κώ­νουν τον αγώ­να τους για να μην περά­σει το έγκλη­μα στη ΛΑΡΚΟ. Απαι­τούν την ανα­νέ­ω­ση των συμ­βά­σε­ων τους που λήγουν στις 31 Μάρ­τη, να ακυ­ρω­θούν οι δια­γω­νι­σμοί εκποί­η­σης και τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων που μετα­τρέ­πουν τη ΛΑΡΚΟ σε παλιο­σί­δε­ρα, ξεσπι­τώ­νουν οικο­γέ­νειες και μαρα­ζώ­νουν ολό­κλη­ρες περιοχές.

Οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ και τα σωμα­τεία τους, έχο­ντας στο πλευ­ρό τους την εργα­τι­κή τάξη ολό­κλη­ρης της χώρας καλούν σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να την Πέμ­πτη 28 Μάρ­τη, ενώ σήμε­ρα Τετάρ­τη τα σωμα­τεία θα παρα­χω­ρή­σουν συνέ­ντευ­ξη τύπου, στις 11 π.μ., μπρο­στά από το το υπουρ­γείο Οικονομικών.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο