Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λαϊκή Συσπείρωση Αιγαίου και Δ. Ρόδου: Καμία μείωση της ποινής των δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη

«Εκφρά­ζο­ντας και τα συναι­σθή­μα­τα της συντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας του λαού της Ρόδου που δεν ξεχνά το απο­τρό­παιο έγκλη­μα τον ομα­δι­κό βια­σμό και τη δολο­φο­νία του νεα­ρού κορι­τσιού που σπού­δα­ζε στο νησί μας, απαι­τού­με να μην υπάρ­ξει καμία μεί­ω­ση ποι­νής των δολο­φό­νων» επι­ση­μαί­νουν σε κοι­νή τους δήλω­ση ο υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Νοτί­ου Αιγαί­ου Γιάν­νης Αγγέ­λου και ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Ρόδου Τάκης Πότσος για την προ­σφυ­γή των κατα­δι­κα­σμέ­νων στους Άρειο Πάγο.

Αφού τονί­ζουν πως «οι κατα­δι­κα­σμέ­νοι βια­στές και δολο­φό­νοι της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη συνε­χί­ζουν να προ­κα­λούν» υπο­γραμ­μί­ζουν ότι «η προ­σφυ­γή τους στον Άρειο Πάγο, που η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης ξεκί­νη­σε σήμε­ρα, με την οποία αξιώ­νουν την αναί­ρε­ση της ποι­νής που τους έχει πρω­τό­δι­κα επι­βλη­θεί, φανε­ρώ­νει ότι παρα­μέ­νουν αμετανόητοι».

Επι­πλέ­ον εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους στους για μια ακό­μα φορά δοκι­μα­ζό­με­νους σκλη­ρά γονείς της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη απαι­τούν «έστω και τώρα να σπά­σουν τη σιω­πή τους ο δήμαρ­χος Ρόδου και ο περι­φε­ρειάρ­χης Νοτί­ου Αιγαί­ου και να πάρουν επι­τέ­λους θέση δίπλα στους γονείς του βια­σμέ­νου και δολο­φο­νη­μέ­νου κορι­τσιού. Είναι ζήτη­μα πρώ­τα από όλα ανθρω­πιάς, μα και έκφρα­σης της θέσης του λαού της Ρόδου».

 

Ονο­ρέ Μπαλ­ζάκ: «Διπλή οικο­γέ­νεια» (Νου­βέ­λα)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο