Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΑΤΤΙΚΗΣ 🚩 Παρουσίαση των θέσεων για την αντιπυρική προστασία

Την Τετάρ­τη 24 Απρί­λη, στις 7.00 μμ. στο Δημαρ­χείο Και­σα­ρια­νής η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττι­κής οργα­νώ­νει θεμα­τι­κή εκδή­λω­ση - συζή­τη­ση για την αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία. Θα μιλή­σουν ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, ο Μιχά­λης Μιχα­ήλ, ανθυ­πο­πυ­ρα­γός εα., υπο­ψή­φιος ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ και ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής και εκ νέου υπο­ψή­φιος. Θα γίνουν επί­σης παρεμ­βά­σεις από στε­λέ­χη των αρμό­διων υπη­ρε­σιών και ειδι­κούς επιστήμονες.

«Λαϊκή Συσπείρωση» Αττικής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αντιπυρική προστασία ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24-Απρ-2019

Η εκδή­λω­ση απο­τε­λεί συνέ­χεια και ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι παρό­μοιων ‑δια­χρο­νι­κά, δρά­σε­ων του ΚΚΕ, μετα­ξύ αυτών ανα­φέ­ρου­με την πολύ σημα­ντι­κή «Πυρα­σφά­λεια και δασο­προ­στα­σία» στο «Τιτά­νια» (10-Μαΐ-2018, που μάλι­στα στη συνέ­χεια τα υλι­κά και συμπε­ρά­σμα­τα έγι­ναν βιβλίο) και  τη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση της ΚΕ στη Νέα Μάκρη για τις συνέ­πειες από τις πυρ­κα­γιές και την προ­στα­σία του λαού (27-Αυγ-2018 με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για τα μέτρα ουσια­στι­κής απο­κα­τά­στα­σης από τις συνέ­πειες των πυρ­κα­γιών και προ­στα­σί­ας της ζωής του λαού». Και στις δύο εκδη­λώ­σεις, μετά την ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα ‑ΓΓ της ΚΕ, έγι­ναν παρεμ­βά­σεις έγκρι­των ειδι­κών επι­στη­μό­νων (στην ημε­ρί­δα πχ. οι Μιχά­λης Μιχα­ήλ, Διον. Βορί­σης, Αχιλ. Αρκα­λά­κης, Δημ. Βλά­χος, Κ. Μπέ­σης, Κ. Γιαν­νά­κος, Εύη Γεωρ­γιά­δου, Άκης Δου­λό­που­λος, Πέτρος Μαρ­κο­μι­χά­λης, Γιώρ­γος Μελιό­που­λος, Μιχά­λης Σκαρ­βέ­λης) ο δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής Ηλί­ας Στα­μέ­λος κά.)

Υλικά εκδήλωσης της ΚΕ του ΚΚΕ για την «Πυρασφάλεια και δασοπροστασία»

Καισαριανή ομάδα εθελοντικής δασοπροστασίας

34 χρόνια παρουσίας της εθελοντικής Δασοπροστασίας Καισαριανής

Η Και­σα­ρια­νή βρί­σκε­ται σ’ ένα περι­βάλ­λον προι­κι­σμέ­νο από τη φύση. Από τη βόρεια και ανα­το­λι­κή της πλευ­ρά περι­βάλ­λε­ται από ένα κατα­πρά­σι­νο πευ­κο­δά­σος. Ένα πευ­κο­δά­σος που συνε­χώς δέχε­ται πιέ­σεις… Παράλ­λη­λα η Και­σα­ρια­νή έχει το προ­νό­μιο να δια­θέ­τει μία από τις πιο δυνα­μι­κές ομά­δες Εθε­λο­ντι­κής Δασο­προ­στα­σί­ας. Ένα θεσμό που έχει ξεκι­νή­σει από το καλο­καί­ρι του 1985 και συνε­χί­ζε­ται με επι­τυ­χία μέχρι και σήμε­ρα |>πηγή<|

Στό­χοι |> Κύριος στό­χος της Εθε­λο­ντι­κής Δασο­προ­στα­σί­ας του Δήμου Και­σα­ρια­νής είναι αφ’ ενός η περι­φρού­ρη­ση του Δάσους του Υμητ­τού για τον έγκαι­ρο εντο­πι­σμό & αναγ­γε­λία πυρ­κα­γιάς και αφ’ ετέ­ρου η γρή­γο­ρη προ­σβο­λή της, σε συνερ­γα­σία με την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία. Περαι­τέ­ρω φρο­ντί­ζει να οργα­νώ­νει δρά­σεις πρό­λη­ψης καθ’ όλη την διάρ­κεια του χρόνου.

Δρά­σεις πρό­λη­ψης |> Στην αρχή κάθε αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου διορ­γα­νώ­νο­νται απο­ψι­λώ­σεις παρα­πλεύ­ρως των δρό­μων όπου υπάρ­χουν ξερά χόρ­τα και σε σημεία όπου η παρου­σία του κόσμου είναι έντο­νη και ο κίν­δυ­νος πρό­κλη­σης πυρ­κα­γιάς από αμέ­λεια μεγά­λος. Με δεδο­μέ­νη, μετά και το τρα­γι­κό περι­στα­τι­κό του 1998 βαθειά η πεποί­θη­ση ότι «ένας εθε­λο­ντής ανεκ­παί­δευ­τος, είναι του­λά­χι­στον άχρη­στος, αν όχι επι­κίν­δυ­νος, για τους άλλους αλλά και για τον εαυ­τό του», όλοι οι εθε­λο­ντές είναι απα­ραί­τη­το να έχουν περά­σει τη  Βασι­κή Εκπαί­δευ­ση Εθε­λο­ντών Δασο­προ­στα­σί­ας Όσα μέλη ανή­κουν στην Ε.Ο.Π.Π.  (Ειδι­κή Ομά­δα Πρώ­της Προ­σβο­λής) οφεί­λουν να παρα­κο­λου­θή­σουν την ανά­λο­γη εκπαί­δευ­ση: |> Εκπαί­δευ­ση Ειδι­κής Ομά­δας Πρώ­της Προ­σβο­λής |> Σεμι­νά­ριο Α΄Βοηθειών, ενώ οι οδη­γοί των πυρο­σβε­στι­κών οχη­μά­των παρα­κο­λου­θούν ειδι­κή εκπαί­δευ­ση με την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, σε θέματα…

  • Πορεία (άσφαλ­τος – χωματόδρομος)
  • Μέτρα ασφα­λεί­ας
  • Λει­τουρ­γία 4Χ4
  • Παρ­κά­ρι­σμα
  • Ελιγ­μοί – οπι­σθο­πο­ρεία με καθρέφτες
  • Πρω­τό­κολ­λο επέμ­βα­σης — προ­σέγ­γι­σης στην πυρκαϊά
  • Τοπο­θέ­τη­ση οχή­μα­τος – σημείο προσβολής
  • Εξο­πλι­σμός οχήματος
  • Χει­ρι­σμός πυρο­σβε­στι­κής αντλί­ας (κατά­σβε­ση – αναρρόφηση)
  • Ρυμουλ­κή­σεις – αλλα­γή ελαστικού

βλ & >|εδώ|> Πώς οργα­νώ­νε­ται η περι­φρού­ρη­ση ενός ολό­κλη­ρου βου­νού από εθε­λο­ντές; Εθε­λο­ντι­κή Δασο­προ­στα­σία Δήμου Και­σα­ρια­νής: Ένα άλλο μοντέ­λο εθε­λο­ντι­κής δρά­σης για το περι­βάλ­λον. … Εθε­λο­ντι­κή Οργά­νω­ση και όχι ΜΚΟΕθε­λο­ντι­σμός με αιτία και άπο­ψηΣυνε­χί­ζουν αισιό­δο­ξοι το δρό­μο τους

Δελ­τίο Τύπου Εθε­λο­ντι­κής Δασο­προ­στα­σί­ας Δήμου Και­σα­ρια­νής για άσκη­ση σει­σμούύ  |>FaceBook<|

Καισαριανή Βασική εκπαίδευση εθελοντών δασοπροστασίας 2019

εκδήλωση ΛΣ Αττικής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο