Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 🚩 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 🚩

 • Και­σα­ρια­νιώ­τη Και­σα­ρια­νιώ­τισ­σα, Εργα­ζό­με­νε, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νε, άνερ­γε, συντα­ξιού­χε, νέε και νέα

0

1

Ανά­δει­ξε για άλλη μια φορά δημο­τι­κή αρχή μαχη­τι­κή, πρω­το­πό­ρα, στή­ριγ­μα στην πάλη του λαού!

Για να συνε­χί­σου­με στην ίδια ασυμ­βί­βα­στη πορεία, στο δρό­μο της ελπί­δας, της πάλης για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες σου.

Δώσε δύναμη στη δύναμη σου!

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής Διακήρυξη 2019

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής Διακήρυξη 2019

 • Στη­ρί­ξα­με τις διεκ­δι­κή­σεις και την πάλη του λαϊ­κού κινή­μα­τος, τις αγω­νι­στι­κές του κινη­το­ποι­ή­σεις κόντρα στη μοι­ρο­λα­τρία και τη λογι­κή των χαμη­λών απαιτήσεων.
 • Πήρα­με θέση ενά­ντια σε όλα τα αντι­λαϊ­κά μέτρα που προ­ω­θή­θη­καν, στο διαρ­κές Μνη­μό­νιο, στη φορο­λη­στεία, στις αντι­δρα­στι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις στους Δήμους και τις Περιφέρειες.
 • Κατα­δι­κά­σα­με με συνέ­πεια τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς που γενούν τη σύγ­χρο­νη προ­σφυ­γιά. Τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας σε αυτούς, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ.
 • Διεκ­δι­κή­σα­με μέτρα ανα­κού­φι­σης των πιο φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των. Πήρα­με μέρος στη μεγά­λη πορεία από την Πάτρα, την Άνοι­ξη του 2016, απαι­τώ­ντας μέτρα προ­στα­σί­ας για τους ανέργους.
 • Δεν συμ­μορ­φω­θή­κα­με στους νόμους που θεσπί­ζουν την αρπα­γή όσων με κόπους και θυσί­ες κατά­φε­ρε να χτί­σει ο εργαζόμενος.
 • Κανέ­νας πλει­στη­ρια­σμός, καμία κατά­σχε­ση λογα­ρια­σμού δεν προ­χώ­ρη­σε από το Δήμο Και­σα­ρια­νής και τις υπη­ρε­σί­ες του.
 • Αρνη­θή­κα­με τη διά­θε­ση των απο­θε­μα­τι­κών του Δήμου για τις ανά­γκες των τρα­πε­ζών και την εκχώ­ρη­ση της δημο­τι­κής περιου­σί­ας στο Υπερ­τα­μείο. Ενα­ντιω­θή­κα­με στη νέα μεί­ω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης Δήμων και Περιφερειών.
 • Στη­ρί­ξα­με τους αγώ­νες των εργα­ζό­με­νων του Δήμου για στα­θε­ρή εργα­σία με δικαιώ­μα­τα και την άρση της απα­γό­ρευ­σης προ­σλή­ψε­ων μόνι­μου προσωπικού.
 • Επι­μεί­να­με στην επα­φή με το λαό της πόλης και στην ενη­μέ­ρω­ση του με κάθε αφορ­μή, στις συγκε­ντρώ­σεις απο­λο­γι­σμού της δημο­τι­κής αρχής, τις συνε­λεύ­σεις κατοί­κων στις γει­το­νιές, τις συνα­ντή­σεις με γονείς των παι­δι­κών σταθ­μών, των σχο­λεί­ων, τα μέλη των ΚΑΠΗ κα. Δεν κρύ­ψα­με τα προ­βλή­μα­τα και την αιτία τους, ως προ­ϋ­πό­θε­ση για την ανά­πτυ­ξη της πάλης που μπο­ρεί να ανα­τρέ­ψει τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση.

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής Διακήρυξη 2019

 • Εξα­σφα­λί­σα­με την πρό­σβα­ση όλων των παι­διών στους Παι­δι­κούς Σταθ­μούς της πόλης μας. Με την ολο­κλή­ρω­ση του Βιο­κλι­μα­τι­κού Παι­δι­κού Σταθ­μού και τη νέα πτέ­ρυ­γα στον Β’ Βρε­φο­νη­πια­κό, καλύ­φθη­καν σε αυτή τη φάση όλες οι ανά­γκες σε εγκα­τα­στά­σεις με ποιο­τι­κό τρό­πο. Προ­σλή­φθη­κε το ανα­γκαίο εκπαι­δευ­τι­κό και βοη­θη­τι­κό προ­σω­πι­κό. Εμπλου­τί­στη­κε το παι­δα­γω­γι­κό έργο με σύγ­χρο­νες δρα­στη­ριό­τη­τες και αντικείμενα.
 • Δεν έγι­νε καμία αύξη­ση στα δημο­τι­κά τέλη, ενώ προ­χω­ρή­σα­με σε μειώ­σεις και απαλ­λα­γές σε ευπα­θείς κοι­νω­νι­κές ομά­δες. Καταρ­γή­σα­με τα τρο­φεία στους Παι­δι­κούς Σταθ­μούς σε οικο­γέ­νειες με εισό­δη­μα μέχρι 25.000 ευρώ.
 • Εξα­σφα­λί­στη­κε χρη­μα­το­δό­τη­ση για εκτε­τα­μέ­νες παρεμ­βά­σεις συντή­ρη­σης των σχο­λεί­ων του Δήμου μας (προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1.3εκ€), που εκκρε­μού­σαν για δεκα­ε­τί­ες, έπει­τα από σχε­δόν τρία χρό­νια αγω­νι­στι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων μαζί με τους φορείς της σχο­λι­κής κοινότητας.
 • Ανα­βαθ­μί­σα­με τις κοι­νω­νι­κές δομές του Δήμου. Ανα­πτύ­ξα­με τις δρα­στη­ριό­τη­τες του καλο­και­ρι­νού Camp, στο οποίο συμ­με­τέ­χουν πλέ­ον κάθε χρό­νο πάνω από 400 παι­διά. Λει­τουρ­γή­σα­με Λαϊ­κό Φρο­ντι­στή­ριο, ώστε κανέ­νας μαθη­τής να μη μεί­νει χωρίς στή­ρι­ξη στη μάχη για τη μόρφωση.
 • Ανοί­ξα­με πόλε­μο με τα ναρ­κω­τι­κά και τη ναρ­κο­κουλ­τού­ρα με ένα πρω­τό­τυ­πο 3ετές πρό­γραμ­μα συνερ­γα­σί­ας με το ΚΕΘΕΑ που αγκα­λιά­στη­κε από όλους τους φορείς της πόλης.
 • Μέσα από τα προ­γράμ­μα­τα αθλη­τι­σμού του Δήμου, δώσα­με τη δυνα­τό­τη­τα άθλη­σης σε εκα­το­ντά­δες παι­διά και στην τρί­τη ηλι­κία.
 • Φτιά­ξα­με το Κέντρο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης του Δήμου στον Υμητ­τό, που απο­τε­λεί χώρο ανά­δει­ξης του φυσι­κού μας περι­βάλ­λο­ντος και της ανά­γκης προ­στα­σί­ας του.
 • Με την ποιο­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση του Πολι­τι­στι­κού Κέντρου του Δήμου, τις δωρε­άν προ­βο­λές της «ΑΙΟΛΙΑΣ», τις εκδη­λώ­σεις του Κέντρου Μικρα­σια­τι­κού Πολι­τι­σμού, το Απο­κριά­τι­κο Καρ­να­βά­λι κα, δώσα­με διέ­ξο­δο στον πολι­τι­σμό για το λαό της πόλης.

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής

Διεκ­δι­κή­σα­με και εξα­σφα­λί­σα­με έργα υπο­δο­μής και όχι «βιτρί­νας» για την πόλη, ύψους πάνω από 10.000.000€, που έχουν ολο­κλη­ρω­θεί ή δρο­μο­λο­γη­θεί για το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα, όπως είναι:

 • η ολο­κλή­ρω­ση του δικτύ­ου απο­χέ­τευ­σης, με την εγκα­τά­στα­ση νέων αγω­γών στο 40% των κατοι­κιών της πόλης,
 • η ανα­κα­τα­σκευή του συνό­λου των παι­δι­κών χαρών του Δήμου,
 • οι παρεμ­βά­σεις για τη βελ­τί­ω­ση των ανοι­χτών αθλη­τι­κών υπο­δο­μών του δήμου και του δημο­τι­κού στα­δί­ου «Μ. Κρη­τι­κό­που­λος», όπου έχουν δωρε­άν πρό­σβα­ση όλα τα αθλη­τι­κά σωμα­τεία της Καισαριανής,
 • η αντι­κα­τά­στα­ση του συνό­λου του οδο­φω­τι­σμού με σύγ­χρο­να φωτι­στι­κά σώμα­τα led
 • η κατα­σκευή του Κέντρου Ημε­ρή­σιας Φρο­ντί­δας Ηλικιωμένων,
 • η ασφαλ­τό­στρω­ση ‑μέσα σε 3 χρό­νια- 38.000τμ δρό­μων της πόλης, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας τις πρώ­τες και οξυ­μέ­νες ανά­γκες στη συντή­ρη­ση του οδι­κού δικτύου,
 • η ανα­νέ­ω­ση του στό­λου οχη­μά­των και του μηχα­νο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού της υπη­ρε­σί­ας καθα­ριό­τη­τας του Δήμου, που βελ­τιώ­νει τις δυνα­τό­τη­τες απο­κο­μι­δής και την ασφά­λεια του εργα­ζό­με­νου προσωπικού,
 • η ανά­πλα­ση του πρα­σί­νου και το «Πάρ­κο Σκύ­λων» στο Σκο­πευ­τή­ριο, κά.

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής Διακήρυξη 2019

 • Ολο­κλη­ρώ­σα­με τον αγώ­να δεκα­ε­τιών των κατοί­κων της πόλης μας που πάλε­ψαν για να περιέλ­θει ορι­στι­κά το Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής στο λαό και τις ανά­γκες του.
 • Από το Σεπτέμ­βρη του 2017 η Σκο­πευ­τι­κή Εται­ρεία έχει πάψει να μολύ­νει το ιερό του χώμα.

Ταυ­τό­χρο­να δεν επι­τρέ­ψα­με η πρά­ξη της παρα­χώ­ρη­σης να γίνει άλλο­θι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, μη παίρ­νο­ντας μέρος στη φιέ­στα-εξι­λέ­ω­σης που ετοί­μα­σε η κυβέρ­νη­ση το Σεπτέμ­βρη του 2016.

Ήδη εκπο­νεί­ται μελέ­τη ύψους 190.000€ για τη συνο­λι­κή ανα­βάθ­μι­ση του πάρ­κου του Σκο­πευ­τη­ρί­ου, που θα περι­λαμ­βά­νει τη μετα­τρο­πή του ιστο­ρι­κού Κέντρου «ΧΑΡΑΜΑ» σε Κέντρο Μου­σι­κής Εκπαί­δευ­σης και Δημιουρ­γί­ας, τη δια­μόρ­φω­ση ανοι­χτού θεά­τρου και χώρου βιβλιο­θή­κης, γήπε­δο στί­βου και ανοι­χτά γυμνα­στή­ρια, τη βελ­τί­ω­ση των χώρων αναψυχής.

Στις 9 Μάη του 2016, ημέ­ρα της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης των λαών, εγκαι­νιά­σα­με το Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης. ‘Εκτο­τε το έχουν επι­σκε­φτεί πάνω από 37.000 επι­σκέ­πτες, ανά­με­σα τους μαθη­τές από εκα­το­ντά­δες σχο­λεία και ξένες αντι­προ­σω­πεί­ες απ’ όλο τον κόσμο.

Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης

Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης Πολυβόλο

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής Διακήρυξη 2019

 • Δεν επι­τρέ­ψα­με η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση του Δήμου να γίνει αφορ­μή για να ενι­σχυ­θεί η δημο­τι­κή φορο­λο­γία και αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα, να παρα­δο­θεί λαϊ­κή περιου­σία σε ιδιώ­τες.
 • Δεν “βρή­κα­με λύση” βάζο­ντας το χέρι στην τσέ­πη του λαού της πόλης, στους εργα­ζό­με­νους και στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους που χρη­σι­μο­ποιούν τις δημο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, στους γονείς που πηγαί­νουν τα παι­διά τους στα σχο­λεία, στις δομές πολι­τι­σμού και αθλη­τι­σμού του Δήμου.

Η κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση μειώ­θη­κε από το 2009 ως σήμε­ρα κατά 65%, φτά­νο­ντας στο χαμη­λό­τε­ρο επί­πε­δο που υπήρ­ξε ποτέ.

Το 2010, ο Δήμος Και­σα­ρια­νής, μόνο στα χαρ­τιά δεν ήταν χρε­ο­κο­πη­μέ­νος. Με χρέη που έφτα­ναν το 180% των τακτι­κών ετή­σιων εσό­δων και υψη­λό­τα­το δανει­σμό που θα βαραί­νει μέχρι το 2023.

Το 2015 τα χρέη του Δήμου και των δομών του, ξεπερνούσαν τα 6.000.000

 • Τα δάνεια ήταν 3.700.000€, οι οφει­λές σε προ­μη­θευ­τές πάνω από 560.000€
 • Στους Παι­δι­κούς Σταθ­μούς χρέη 600.000€, σε προ­μη­θευ­τές, ασφα­λι­στι­κά ταμεία και μισθούς εργαζομένων.
 • Οι Σχο­λι­κές Επι­τρο­πές με οφει­λή προς την ΕΥΔΑΠ 325.000€
 • Στα κυλι­κεία του Δήμου (ΚΕΔΗΚ), πάνω από 800.000€, για μισθούς εργα­ζο­μέ­νων, ασφα­λι­στι­κό ταμεία και προμηθευτές.

Με τερά­στια προ­σπά­θεια νοι­κο­κυ­ρέ­μα­τος απαλ­λά­ξα­με το Δήμο Και­σα­ρια­νής από τα βαρί­δια του παρελ­θό­ντος. Απο­πλη­ρώ­θη­κε το σύνο­λο των χρε­ών σε εργα­ζό­με­νους και προ­μη­θευ­τές. Οι Παι­δι­κοί Σταθ­μοί και Σχο­λι­κές Επι­τρο­πές προ­χω­ρά­νε με πρα­κτι­κά μηδε­νι­κά χρέη. Η προ­σπά­θεια αυτή αντι­στάθ­μι­σε σε μεγά­λο βαθ­μό τις μειώ­σεις στη χρη­μα­το­δό­τη­ση που συνε­χί­στη­καν. Δημιούρ­γη­σε δυνα­τό­τη­τες για τη στή­ρι­ξη των ανα­γκών του λαού της πόλης.

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής Διακήρυξη 2019

Καισαριανιώτη Καισαριανιώτισσα,

Εργαζόμενε, αυτοαπασχολούμενε, άνεργε,

συνταξιούχε, νέε και νέα.

Μέρα με τη μέρα βλέ­πεις πιο καθα­ρά ότι η μετα­μνη­μο­νια­κή επο­χή έχει για σένα το ίδιο πρό­ση­μο. Δεν φέρ­νει την απο­κα­τά­στα­ση των απω­λειών λόγω της κρί­σης, δεν βάζει τέλος στα μέτρα που τσα­κί­ζουν τη ζωή και το μέλ­λον σου.

Η “ανά­πτυ­ξη” που προ­πα­γαν­δί­ζει η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ και τα άλλα κόμ­μα­τα, εξα­σφα­λί­ζει τα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων που κερ­δο­σκο­πούν από τις θυσί­ες σου και σου “επι­στρέ­φει” ψίχου­λα για τα οποία σου ζητά­νε να λες και ευχα­ρι­στώ!  Χτί­ζε­ται πάνω στη δική σου φτώ­χια, την ανερ­γία, τους ελά­χι­στους μισθούς και τις κατώ­τα­τες συντά­ξεις, τους πλει­στη­ρια­σμούς και τις κατα­σχέ­σεις. Απαι­τεί το ξεπού­λη­μα της λαϊ­κής περιου­σί­ας και την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση βασι­κών κοι­νω­νι­κών αναγκών.

Οι τοπικές εκλογές δεν είναι «κάτι άλλο»!

Τα χρό­νια που πέρα­σαν η πλειο­ψη­φία των δημάρ­χων και των περι­φε­ρειαρ­χών έγι­ναν πρό­θυ­μα συνερ­γοί και συνέ­νο­χοι αυτής της πολι­τι­κής. Στή­ρι­ξαν τις αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση. Προ­ώ­θη­σαν την τοπι­κή φορο­λο­γία, την αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα, τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, την ανα­τρο­πή των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων. Στή­ρι­ξαν τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα σε βάρος των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών αναγκών.

Η νέα διοι­κη­τι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση «Κλει­σθέ­νης», τους λύνει τα χέρια για να συνε­χί­σουν στην ίδια ρότα. Δεν φέρ­νει για το λαό απά­ντη­ση στα προ­βλή­μα­τα του, “περισ­σό­τε­ρη συμ­με­το­χή” και “δημο­κρα­τία”.

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής Διακήρυξη 2019

Στα δημο­τι­κά και περι­φε­ρεια­κά συμ­βού­λια μόνο οι δυνά­μεις της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ, βρέ­θη­καν δίπλα στους αγώ­νες και τις αγω­νί­ες σου.Ήταν η δική σου φωνή.

Στάθηκαν ως πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση.

Οι διοι­κή­σεις των Δήμων στην Πάτρα, στην Ικα­ρία, στην Πετρού­πο­λη, στο Χαϊ­δά­ρι και στην πόλη μας την Και­σα­ρια­νή, έβα­λαν μπρο­στά τις ανά­γκες του λαού.  Ενα­ντιώ­θη­καν σε όλες τις πλευ­ρές της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής των κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ.  Πρό­βα­λαν τα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα, απέ­σπα­σαν κατα­κτή­σεις, έδω­σαν ανά­σα και κου­ρά­γιο στον λαό.

 • Μην έχεις καμιά εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ !

Απο­κα­λύ­φθη­κε ότι σε εξα­πά­τη­σε. Πήρε την ελπί­δα σου και την κατέ­θε­σε στη συνέ­χι­ση της ίδιας αντι­λαϊ­κής πορεί­ας. Λέρω­σε αξί­ες και ιδα­νι­κά που γεν­νή­θη­καν από γνή­σιους και ανι­διο­τε­λείς αγω­νι­στές. Ξέπλυ­νε τους ιμπε­ρια­λι­στές, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, καθή­λω­σε τις αγω­νι­στι­κές δια­θέ­σεις του λαού, συγκυ­βέρ­νη­σε για 4 χρό­νια με τους ΑΝΕΛ και σήμε­ρα σε καλεί να στη­ρί­ξεις το «Προ­ο­δευ­τι­κό Μέτω­πο» που στή­νει με τα υλι­κά του παλιού δικομματισμού!

Η παρά­τα­ξη του στην Και­σα­ρια­νή (Συνερ­γα­σία Πολι­τών) είχε για βασι­κή της έγνοια αυτά τα χρό­νια να στη­ρί­ξει τις κυβερ­νη­τι­κές επι­λο­γές. Βρέ­θη­κε έτσι σε κάθε σοβα­ρό θέμα απέ­να­ντι από τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαϊ­κών στρω­μά­των της πόλης.

Με κυνι­σμό σήμε­ρα κάνει πολε­μι­κή στη δημο­τι­κή αρχή της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για όλες τις δυσκο­λί­ες της δια­χεί­ρι­σης και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της κεντρι­κής πολι­τι­κής που υπο­στη­ρί­ζει. Δε λένε βέβαια κου­βέ­ντα για τις ευθύ­νες τους ως Διοί­κη­ση του Δήμου, που σε 8 χρό­νια τον έφτα­σαν κυριο­λε­κτι­κά στη χρε­ο­κο­πία με τερά­στιες οφει­λές και δάνεια που θα βαραί­νουν ως το 2023.

 • Μην αφή­σεις να σε κοροϊ­δέ­ψουν μπρο­στά στην κάλ­πη οι συν­δυα­σμοί του κου Βοσκό­που­λου (Και­σα­ρια­νή Τώρα) και της κας Γρα­φί­δου (Πρώ­τη φορά Και­σα­ρια­νή) που εμφα­νί­ζο­νται ως ανεξάρτητοι.

Θέλουν να βάλουν από την “πίσω πόρ­τα” τον χρε­ο­κο­πη­μέ­νο δικομ­μα­τι­σμό και τα τοπι­κά του στε­λέ­χη. Ο “ανε­ξάρ­τη­τος” κος Βοσκό­που­λος, πήρε πρό­σφα­τα το χρί­σμα του ΚΙΝ.ΑΛ.!

Η “ανε­ξάρ­τη­τη” κα Γρα­φί­δου είναι χρό­νια στέ­λε­χος του ΠΑΣΟΚ!  Έδω­σαν μάχη για να λάβουν τη στή­ρι­ξη της ΝΔ, του Πατού­λη και του Καμί­νη!

Την επό­με­νη των εκλο­γών θα υλο­ποι­ή­σουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή κατά γράμ­μα. Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κή τους εξάρτηση!

Πίσω από τις επι­τη­δευ­μέ­νες εκφρά­σεις και το επι­κοι­νω­νια­κό λεξι­λό­γιο, οι θέσεις τους είναι πραγ­μα­τι­κό φαρ­μά­κι για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της συνοικίας.

Η κα Γρα­φί­δου νομι­μο­ποιεί το χαρά­τσι του ΕΝΦΙΑ και θέλει λέει να το μετα­φέ­ρει στο Δήμο, κάνο­ντας τις δημο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες άλλον έναν εισπρα­κτι­κό μηχα­νι­σμό που θα κυνη­γά­ει το λαό που υπο­φέ­ρει. Για τους εργα­ζό­με­νους ορα­μα­τί­ζε­ται ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π. και μικτές επι­χει­ρή­σεις με ιδιώ­τες, όπου θα δια­γω­νί­ζο­νται οι άνερ­γοι για το ποιος θα είναι πιο φτη­νός και θα κυριαρ­χούν η αδια­φά­νεια και οι πελα­τεια­κές σχέ­σεις.

Ο κος Βοσκό­που­λος μιλά­ει και αυτός για αύξη­ση των παρα­γω­γι­κών εσό­δων του Δήμου, δηλα­δή παρα­πέ­ρα τοπι­κή φορο­λο­γία και επέ­κτα­ση της αντα­πό­δο­σης. Βλέ­πει τη δημο­τι­κή περιου­σία που κατα­κτή­θη­κε με αγώ­νες δεκα­ε­τιών ως φιλέ­το για τοπι­κές μπίζ­νες με επι­χει­ρη­μα­τί­ες και ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις. Απέ­δει­ξε με τη στά­ση του στο ζήτη­μα του ΜΕΤΡΟ, ότι για τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα δεν διστά­ζει να θυσιά­σει μόνι­μα την ποιό­τη­τα ζωής των κατοί­κων της πόλης.

 • Μην προ­σμέ­νεις συνέ­πεια λόγων και πρά­ξε­ων από τη δημο­τι­κή παρά­τα­ξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ανυ­πό­τα­κτη Και­σα­ρια­νή). Αφού χει­ρο­κρό­τη­σαν τα κυβερ­νη­τι­κά σχέ­δια του ΣΥΡΙΖΑ και στή­ρι­ξαν το ΟΧΙ που έγι­νε ΝΑΙ το 2015, σήμε­ρα παρι­στά­νουν τους “απα­τη­μέ­νους συζύ­γους”. Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα συνέ­χι­σαν να ρίχνουν νερό στο μύλο της κυβέρ­νη­σης, απο­προ­σα­να­το­λί­ζο­ντας από τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες των προ­βλη­μά­των και μετα­θέ­το­ντας με ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες τις ευθύ­νες και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, στη δημο­τι­κή αρχή της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης».

Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής Διακήρυξη 2019

Και­σα­ρια­νιώ­τη Και­σα­ρια­νιώ­τισ­σα, Εργα­ζό­με­νε, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νε, άνερ­γε, συντα­ξιού­χε, νέε και νέα.

Στην Και­σα­ρια­νή έχεις πολ­λές απο­δεί­ξεις νια τη στά­ση των κομ­μου­νι­στών και των λαϊ­κών αγω­νι­στών που συνερ­γά­στη­καν μαζί τους όταν ανέ­λα­βαν την ευθύ­νη της διοί­κη­σης του Δήμου Και­σα­ρια­νής. Πίσω από κάθε κατά­κτη­ση, πίσω από κάθε ουσια­στι­κό έργο στην πόλη μας, βρί­σκο­νται αγώ­νες και διεκ­δι­κή­σεις στις οποί­ες πρωτοστάτησαν.

 • Ξέρεις ότι μπο­ρείς να ακου­μπή­σεις σε αυτούς την αγω­νία και τον αγώ­να του. Ξέρεις ότι θα σε υπε­ρα­σπι­στούν, δεν θα σε προ­δώ­σουν! Γνω­ρί­ζεις το λόγο και την περ­πα­τη­σιά τους.

Γνω­ρί­ζεις ότι στη διοί­κη­ση του Δήμου, δεν ξεχω­ρί­σα­με τους εργα­ζό­με­νους, το λαό της Και­σα­ρια­νής, από το κόμ­μα που ψήφι­σε στις εκλο­γές, από το εάν συμ­φω­νεί ή όχι σε όλα μαζί μας. Ήμα­σταν δημο­τι­κή αρχή όλων των Καισαριανιωτών.

Δεν είπα­με ποτέ ότι αυτή δεν είναι αρμο­διό­τη­τα μας και ότι εμείς είμα­στε για τα τοπι­κά προ­βλή­μα­τα μόνο. Ό,τι αφο­ρά την ζωή των λαϊ­κών στρω­μά­των μας αφο­ρά, αφο­ρά κάθε δημο­τι­κή αρχή που θέλει να υπη­ρε­τεί το λαό.

Δεν τάξα­με ούτε θα τάξου­μετοπι­κούς παρα­δεί­σουςόταν κυριαρ­χεί η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, όταν την κοι­νω­νία μας την κινεί το κέρ­δος και όχι η ικα­νο­ποί­η­ση των ανθρώ­πι­νων ανα­γκών.

 • Δεν υπο­τι­μά­με όμως το παρα­μι­κρό που αφο­ρά την καθη­με­ρι­νή ζωή και τα δικαιώ­μα­τα του κάθε συμπο­λί­τη μας. Βοη­θά­με να στα­θούν όρθιοι οι πιο αδύ­να­μοι και ταυ­τό­χρο­να να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας του λαού για τα δίκια του. Βρε­θή­κα­με πρω­τί­στως δίπλα στα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, στους πιο ταλαι­πω­ρη­μέ­νους, στη νέα γενιά που πρέ­πει να πάρει όσα εφό­δια μπο­ρεί για να χτί­σει ένα καλύ­τε­ρο μέλλον.

Η ψήφος στη Λαϊκή Συσπείρωση δεν θα γίνει «κάτι άλλο» μετά τις εκλογές.

Δεν μετα­φρά­ζε­ται σε καρέ­κλες, δεν μπαί­νει σε λογι­κή παζα­ριών. Επι­στρέ­φει ανό­θευ­τη στο λαό και το κίνη­μα του, γίνε­ται δική του δύνα­μη.

εγκαίνια Μουσείου ΕΑΜικήςΕθνικής Αντίστασης

12

Στό­χοι πάλης και βασι­κές μας προ­τε­ραιό­τη­τες για την επό­με­νη τετρα­ε­τία:

 • Αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης που θα καλύ­πτει το σύνο­λο των ανα­γκών των δήμων. Μεί­ω­ση των αντα­πο­δο­τι­κών τελών και ουσια­στι­κή ελά­φρυν­ση για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και τα μικρο­μά­γα­ζα. Αύξη­ση των τελών σε Τρά­πε­ζες, ξενο­δο­χεία και εμπο­ρι- κούς ομίλους.
 • Καμία παρα­χώ­ρη­ση ή εκχώ­ρη­ση υπη­ρε­σιών και αρμο­διο­τή­των του Δήμου σε ιδιώ­τες, ΜΚΟ, συμπρά­ξεις.
 • Διεκ­δι­κού­με την κάλυ­ψη των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων σε όλους τους τομείς του Δήμου με μόνι­μο προ­σω­πι­κό, με χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και όχι από τις τσέ­πες των δημοτών.
 • Διεκ­δι­κού­με συνο­λι­κό σχέ­διο για τη δια­χεί- ριση των απορ­ριμ­μά­των στην Αττι­κή, με γνώ­μο­να το σεβα­σμό στο περι­βάλ­λον και τη δημό­σια υγεία, την ελά­φρυν­ση της επι­βά­ρυν- σης των κατοί­κων και όχι την επι­χει­ρη­μα­τι­κή κερ­δο­φο­ρία. Χρη­μα­το­δό­τη­ση του Τοπι­κού Σχε­δί­ου Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των του Δήμου, για την ενί­σχυ­ση της δια­λο­γής στην πηγή και την προ­μή­θεια μηχα­νη­μά­των και εξο­πλι­σμού. Καμία χωρο­θέ­τη­ση εγκα­τα­στά­σε­ων στον Υμητ­τό.
 • Συνο­λι­κή λύση του κυκλο­φο­ρια­κού - συγκοι­νω­νια­κού προ­βλή­μα­τος, σε συν­δυα­σμό με τη διέ­λευ­ση του ΜΕΤΡΟ απο την πόλη μας, με σεβα­σμό στην προ­στα­σία του περιβάλλοντος.
 • Δεν θα επι­τρέ­ψου­με την εκχώ­ρη­ση ελεύ­θε­ρων δημό­σιων χώρων στο Υπερ­τα­μείο ή για δήθεν «αξιο­ποί­η­ση» τους. Θα βρε­θού­με απέ­να­ντι στα παλιά και νέα συμ­φέ­ρο­ντα που ορέ­γο­νται τον ορει­νό όγκο του Υμητ­τού και απο­τε­λούν κάθε χρό­νο το εύφλε­κτο υλι­κό για τις δασι­κές του εκτάσεις.
 • Δυνα­μώ­νου­με το μέτω­πο ενά­ντια στα ναρ­κω­τι­κά και τις εξαρ­τή­σεις, στη­ρί­ζο­ντας το πρό­γραμ­μα ΚΕΘΕΑ-Δήμου, με άμε­σο στό­χο τη συγκρό­τη­ση ομά­δων γονέ­ων σε κάθε σχο­λείο της πόλης.
 • Διεκ­δι­κού­με έργα και υπο­δο­μές που έχει πραγ­μα­τι­κά ανά­γκη ο λαός.
 • Την παρα­πέ­ρα ανα­βάθ­μι­ση του πάρ­κου του Σκο­πευ­τη­ρί­ου, με μετα­τρο­πή του ιστο­ρι­κού Κέντρου «ΧΑΡΑΜΑ» σε Κέντρο Μου­σι­κής Εκπαί­δευ­σης και Δημιουρ­γί­ας, τη δια­μόρ­φω­ση ανοι­χτού θεά­τρου και χώρου βιβλιο­θή­κης, γήπε­δο στί­βου και ανοι­χτά γυμνα­στή­ρια, τη βελ­τί­ω­ση των χώρων αναψυχής.
 • Διεύ­ρυν­ση των σχο­λι­κών υπο­δο­μών για να καλυ­φθούν οι ανά­γκες της εφαρ­μο­γής της δίχρο­νης υπο­χρε­ω­τι­κής προ­σχο­λι­κής αγω­γής στα νηπια­γω­γεία. Διεκ­δί­κη­ση της έκτα­σης και απαί­τη­ση για κατα­σκευή νέου Γυμνα­σί­ου, στο “Τρί­γω­νο”.
 • Συμπλή­ρω­ση του δικτύ­ου όμβριων υδά­των για την ενί­σχυ­ση της αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωράκισης.
 • Ανά­πλα­ση και συντή­ρη­ση των κοι­νό­χρη­στων χώρων, των πεζο­δρο­μί­ων και της «Πλα­τεί­ας Δημάρ­χου Παν. Μακρή». Συνέ­χι­ση των έργων ασφαλ­τό­στρω­σης για να αντι­με­τω­πι­στούν τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του οδι­κού δικτύου.
 • Δημιουρ­γία ανθρώ­πι­νων υπο­δο­μών (απο­χέ­τευ­ση, δρό­μοι, ύδρευ­ση, αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία) για τον οικι­σμό του Βλη­τι­κού Σταθ­μού.
 • Διά­σω­ση των εργα­τι­κών κατοι­κιών και των “Πυρο­βο­λη­μέ­νων”, συνο­λι­κή ανα­βάθ­μι­ση της περιο­χής του Τρι­γώ­νου”, χωρίς επέ­κτα­ση εμπο­ρι­κών δραστηριοτήτων.
 • Αθλη­τι­κοί χώροι για μαζι­κό λαϊ­κό αθλη­τι­σμό. Ανα­βάθ­μι­ση των αθλη­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων του «Νήαρ Ηστ». Διεκ­δί­κη­ση των απα­ραί­τη­των κον­δυ­λί­ων για τη συντή­ρη­ση και υπο­στή­ρι­ξη τους.

ΨΗΦΙΣΕ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ

Για να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή πάλη, για να εκφρα­στεί γνή­σια κατα­δί­κη στην Ε.Ε. της φτώ­χιας, της ανερ­γί­ας, των πολέ­μων. Για να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι στις κυβερ­νή­σεις και την ΕΕ ενιαία παντού σε 5λες τις εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις του Μάη!

Στο ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ανάδειξε 

ξανά ΔΗΜΑΡΧΟ τον ΗΛΙΑ ΣΤΑΜΕΛΟ !


|>   κατε­βά­στε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Και­σα­ρια­νής   <|

Ψηφίζουμε Λαϊκή Συσπείρωση

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ Παντού !!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο