Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λιτόχωρο — ΚΝΕ: Οι μαχητές του Γράμμου δεν λύγισαν ΠΟΤΕ, δόξα και τιμή στον ΔΣΕ!»

Πεζο­πο­ρί­ες στα βήμα­τα των μαχη­τών του ΔΣΕ πραγ­μα­το­ποιούν οι οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ στο πλαί­σιο της δρα­στη­ριό­τη­τας μπρο­στά στην 32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ στο Νεστόριο.

Η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Πιε­ρί­ας της ΚΝΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σε πεζο­πο­ρία στο Λιτό­χω­ρο, το Σάβ­βα­το 8 Ιού­λη, ακο­λου­θώ­ντας τα βήμα­τα των μαχη­τών του ΔΣΕ.  Πιά­νο­ντας τον παλ­μό του κεντρι­κού συν­θή­μα­τος της κατα­σκή­νω­σης, «Με τον λαό μπρο­στά και το ΚΚΕ ψηλά γρά­φε­ται η ιστο­ρία! Τιμά­με την Ιστο­ρία μας, υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τον φυσι­κό πλού­το της χώρας!», τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ ακο­λού­θη­σαν τα χνά­ρια των ηρώ­ων του ΔΣΕ, στην πόλη που σημειώ­θη­κε και το πρώ­το χτύ­πη­μα του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού, τη νύχτα της 30ής προς ξημε­ρώ­μα­τα της 31ης Μάρ­τη του 1946, όπου τριά­ντα τρεις κατα­διω­κό­με­νοι αγω­νι­στές, οπλι­σμέ­νοι, χτύ­πη­σαν το σταθ­μό Χωρο­φυ­λα­κής, δηλα­δή τον ένο­πλο αστι­κό μηχα­νι­σμό που συνερ­γα­ζό­ταν και με παρα­κρα­τι­κές ένο­πλες ομά­δες και από κοι­νού δολο­φο­νού­σαν αγω­νι­στές. Το χτύ­πη­μα του Λιτό­χω­ρου υπήρ­ξε η απαρ­χή του ηρω­ι­κού ένο­πλου αγώ­να του ΔΣΕ.

Κατά την πεζο­πο­ρία τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ ανάρ­τη­σαν πανό, μπρο­στά από το μνη­μείο των πεσό­ντων αγω­νι­στών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΔΣΕ, με το σύν­θη­μα «Τιμά­με την Ιστο­ρία μας! Οι μαχη­τές του Γράμ­μου δεν λύγι­σαν ΠΟΤΕ, δόξα και τιμή στον ΔΣΕ!».

Η ΤΟ Πιε­ρί­ας της ΚΝΕ υπο­γραμ­μί­ζει πως θα δώσει των καλύ­τε­ρό της εαυ­τό έτσι ώστε η 32η αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κατα­σκή­νω­ση να είναι η πιο μαζι­κή των τελευ­ταί­ων χρόνων.

902.gr

32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ: Στις 13–16 Ιου­λί­ου στο Νεστό­ριο Καστοριάς

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο