Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λούλα ντα Σίλβα — Λεχ Βαλέσα: Μια φωτογραφία απ’ το μακρινό 1981…

Με αφορ­μή την εκλο­γι­κή νίκη του σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη Ιγνά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα στη Βρα­ζι­λία, που συνο­δεύ­ε­ται από… πανη­γυ­ρι­σμούς περί δήθεν φιλο­λαϊ­κής δια­χεί­ρι­σης του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, θυμη­θή­κα­με μια φωτο­γρα­φία από το μακρι­νό 1981.

Τότε που ο νεα­ρός Λού­λα φωτο­γρα­φί­ζο­νταν πλάι-πλάι με τον Πολω­νό αντε­πα­να­στά­τη, πρω­τερ­γά­τη του χρη­μα­το­δο­τού­με­νου από την CIA συν­δι­κά­του «Αλλη­λεγ­γύη», Λεχ Βαλέσα.

Η φωτο­γρα­φία τρα­βή­χθη­κε στο πλαί­σιο συνά­ντη­σης Βρα­ζι­λιά­νων και Πολω­νών συν­δι­κα­λι­στών στη Ρώμη, στις 16 Ιανουα­ρί­ου 1981.

Οι δυό τους ξανα­συ­να­ντή­θη­καν πολ­λά χρό­νια αργό­τε­ρα, στην Πολω­νία το 2011, όταν ο Λού­λα ντα Σίλ­βα τιμή­θη­κε με το… βρα­βείο «Λεχ Βαλέ­σα» για τους αγώ­νες του «για τη δημοκρατία».

Εκλο­γές στη Βρα­ζι­λία: Η αμαρ­τω­λή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία επι­στρέ­φει — Του Νίκου Μόττα

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο