Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μάρτης… γδάρτης με χιόνια σε Θεσσαλονίκη, Χορτιάτη, Τρίκαλα και Καρδίτσα

Τη φήμη του ως… γδάρ­της επι­βε­βαί­ω­σε ο Μάρ­τιος, αφού στις ορει­νές περιο­χές της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της Χαλ­κι­δι­κής έπε­σε χιό­νι λίγο προ­τού δια­βού­με το κατώ­φλι της άνοιξης.

Συγκε­κρι­μέ­να, νιφά­δες χιο­νιού έπε­σαν στον Χορ­τιά­τη, το Ασβε­στο­χώ­ρι, το Φίλυ­ρο, αλλά και στον Σοχό και τη Δορ­κά­δα, χωρίς πάντως να δημιουρ­γη­θούν ιδιαί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα. Κλει­στός έμει­νε έως τις 8 το πρωί ο επαρ­χια­κός δρό­μος Χορ­τιά­τη — Αγί­ου Βασι­λεί­ου, λόγω της χιονόπτωσης.

Χιο­νο­πτώ­σεις σημειώ­θη­καν και στα ορει­νά της Χαλ­κι­δι­κής, όπως τον Ταξιάρ­χη και την Αρναία, που «ντύ­θη­καν» στα λευ­κά, ενώ παρό­μοιο είναι το σκη­νι­κό σε περιο­χές με μεγά­λο υψό­με­τρο τόσο στην Ημα­θία όσο και στο Κιλ­κίς. Η κίνη­ση των οχη­μά­των σε σημεία του ορει­νού οδι­κού δικτύ­ου των νομών αυτών διε­ξά­γε­ται με αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυσίδες.

Τα «δόντια» του έδει­ξε ο και­ρός και στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, όπου κατα­γρά­φη­καν χιο­νο­πτώ­σεις στην Κοζά­νη και τη Φλώ­ρι­να, ενώ ο υδράρ­γυ­ρος το πρωί έπε­σε κάτω από το μηδέν.

Τρί­κα­λα: Στους 20 πόντους το χιό­νι στα ορει­νά, στα μέσα Μαρτίου

Τους 20 πόντους έφτα­σε το χιό­νι στις ορει­νές περιο­χές της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Τρι­κά­λων, αν και βρι­σκό­μα­στε στα μέσα Μαρ­τί­ου, και σε υψό­με­τρο πάνω από 800 μέτρα, χωρίς να έχουν δημιουρ­γη­θεί προ­βλή­μα­τα στις μετα­κι­νή­σεις στο επαρ­χια­κό και εθνι­κό οδι­κό δίκτυο.

Ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Τρι­κά­λων Χρή­στος Μιχα­λά­κης, με δηλώ­σεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εφι­στά την προ­σο­χή των οδη­γών στις μετα­κι­νή­σεις τους, ενώ η πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας είναι αισθη­τή και στα πεδι­νά της Περι­φέ­ρειας Τρικάλων.

Καρ­δί­τσα: Χιό­νι και στα ορει­νά της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Καρδίτσας

Μέχρι τα 15 εκα­το­στά έχει φτά­σει το χιό­νι στα ορει­νά της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Καρ­δί­τσας, με τον αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Κων­στα­ντί­νο Νού­σιο σε δηλώ­σεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ να εφι­στά την προ­σο­χή των οδη­γών κατά τις μετα­κι­νή­σεις τους στα σημεία που υπάρ­χει χιόνι.

Ο ίδιος τονί­ζει πως δεν υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα στο επαρ­χια­κό και εθνι­κό οδι­κό δίκτυο, ενώ πτω­τι­κά κινεί­ται κι η θερ­μο­κρα­σία στην Π.Ε. Καρ­δί­τσας. Έξι μηχα­νή­μα­τα της Π.Ε. Καρ­δί­τσας επι­χει­ρούν σε ολό­κλη­ρο το οδι­κό δίκτυο και όλοι οι δρό­μοι είναι καθαροί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο