Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ): Να μπλοκάρουμε την κατάργηση του ασύλου!

«Το άσυ­λο δεν είναι “κού­φιο γράμ­μα”, είναι η ασπί­δα για την προ­ά­σπι­ση των αγώ­νων μας, που βάζουν στο στό­χα­στρο αυτή την πολι­τι­κή, διεκ­δι­κούν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας στη μόρ­φω­ση, στη δου­λειά και τη ζωή! Για αυτό και μόνο οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι μέσα από το συλ­λο­γι­κό και οργα­νω­μέ­νο αγώ­να μπο­ρούν να το υπε­ρα­σπι­στούν!». Αυτό τονί­ζει μετα­ξύ άλλων το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ) καλώ­ντας τους φοι­τη­τές σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα και επα­γρύ­πνη­ση για την υπε­ρά­σπι­ση του ασύ­λου, με αφορ­μή τις δηλώ­σεις που είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας στο πλαί­σιο της προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου. Καλεί τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους, «με κάθε τρό­πο, να βάλουν φρέ­νο στα σχέ­δια κατάρ­γη­σης του ασύ­λου, που με αφορ­μή τις απει­λές Μητσο­τά­κη και τις δηλώ­σεις άλλων πανε­πι­στη­μια­κών παρα­γό­ντων, οξύ­νο­νται για μία ακό­μη φορά!».

Όπως ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή του:

«Θα μας βρουν μπρο­στά τους!

Καλού­με κάθε φοι­τη­τή και φοι­τή­τρια να μην τσι­μπή­σει στα προ­κλη­τι­κά προ­σχή­μα­τα που επι­διώ­κουν να παγι­δεύ­σουν τους φοι­τη­τές! Το άσυ­λο προ­στα­τεύ­ει το ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μά μας να συζη­τά­με, να απο­φα­σί­ζου­με συλ­λο­γι­κά και να οργα­νώ­νου­με τον αγώ­να για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας στη μόρ­φω­ση, στη δου­λειά και τη ζωή! Ποτέ δεν ήταν δεδο­μέ­νο! Κατα­κτή­θη­κε με σκλη­ρούς και αιμα­τη­ρούς αγώ­νες από φοι­τη­τές και εργαζόμενους!

Για αυτό και θέλουν να χτυ­πή­σουν το άσυ­λο! ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ θέλουν σιγή νεκρο­τα­φεί­ου μέσα στα Πανε­πι­στή­μια και τα ΤΕΙ, για να μπο­ρούν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι να κάνουν ανε­νό­χλη­τοι τις μπίζ­νες για τα κέρ­δη τους στις πλά­τες των φοι­τη­τών, για να εφαρ­μό­ζε­ται χωρίς εμπό­δια η πολι­τι­κή που σαρώ­νει τα δικαιώ­μα­τά μας και στην Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση! Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πίσω από τα προ­σχή­μα­τα περί “ασύ­λου που προ­στα­τεύ­ει τους εμπό­ρους ναρ­κω­τι­κών”, “ασύ­λου της ανο­μί­ας και της εγκληματικότητας”!

Κατα­δι­κά­ζου­με τις δηλώ­σεις της ΝΔ περί κατάρ­γη­σης του ασύ­λου, ευθεί­ας στο­χο­ποί­η­σης των αγώ­νων των φοι­τη­τών, που μάλι­στα δηλώ­νει ότι θα φέρει με τον πρώ­το κιό­λας νόμο ως νέα κυβέρ­νη­ση! Η “καθα­ριό­τη­τα” που προ­τεί­νει η ΝΔ είναι η εξα­φά­νι­ση της συλ­λο­γι­κής και οργα­νω­μέ­νης διεκ­δί­κη­σης, είναι η απαλ­λα­γή από το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, για να παρε­λαύ­νουν στα ιδρύ­μα­τα ανε­νό­χλη­τες οι επι­χει­ρή­σεις και η πολι­τι­κή που εξυ­πη­ρε­τεί την κερ­δο­φο­ρία τους! Αυτός είναι ο πραγ­μα­τι­κός “εχθρός” τους, που τους χαλά­ει τα σχέ­δια να μετα­τρέ­ψουν τη γνώ­ση σε εμπό­ρευ­μα, να σαρώ­σουν τα δικαιώ­μα­τά μας στη μόρ­φω­ση! Στέλ­νου­με το μήνυ­μα ότι σε κάθε τέτοια προ­σπά­θεια θα μας βρουν μπρο­στά τους! Η τρο­μο­κρα­τία, η ποι­νι­κο­ποί­η­ση των αγώ­νων μας και η κατα­στο­λή δεν θα περάσουν!

Κατα­δι­κά­ζου­με την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ που με το πόρι­σμα Παρα­σκευό­που­λου, την έντα­ση της κατα­στο­λής όχι μόνο συκο­φά­ντη­σε το άσυ­λο, αλλά και άνοι­ξε το δρό­μο για την κατάρ­γη­σή του στην πρά­ξη! Έδω­σε το ελεύ­θε­ρο στη ΝΔ να μιλά­ει με θρά­σος για την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου, ως κάτι το φυσιολογικό.

Η κυβέρ­νη­ση προ­ε­κλο­γι­κά εμφα­νί­ζε­ται ως υπε­ρα­σπι­στής του ασύ­λου καλώ­ντας τους φοι­τη­τές να ξεχά­σουν ότι η ίδια πρω­το­στά­τη­σε στο χτύ­πη­μα των αγώ­νων μας! Με τις αλλε­πάλ­λη­λες επι­θέ­σεις των ΜΑΤ σε εστια­κούς φοι­τη­τές, τις επι­θέ­σεις σε εκπαι­δευ­τι­κούς και φοι­τη­τές, τους δύο συμ­φοι­τη­τές μας που ακό­μα δικά­ζο­νται με ανυ­πό­στα­τες κατη­γο­ρί­ες επει­δή τόλ­μη­σαν να αντι­στα­θούν στη συμ­με­το­χή της χώρας μας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στη ΣΥΡΙΑ.

Το άσυ­λο δεν είναι “κού­φιο γράμ­μα”, είναι η ασπί­δα για την προ­ά­σπι­ση των αγώ­νων μας, που βάζουν στο στό­χα­στρο αυτή την πολι­τι­κή, διεκ­δι­κούν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας στη μόρ­φω­ση, στη δου­λειά και τη ζωή! Για αυτό και μόνο οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι μέσα από το συλ­λο­γι­κό και οργα­νω­μέ­νο αγώ­να μπο­ρούν να το υπερασπιστούν!

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ενω­μέ­νοι χτυ­πά­νε τους αγώ­νες μας, σαρώ­νουν τα δικαιώ­μα­τά μας στη μόρ­φω­ση, στη δου­λειά και τη ζωή! Ενω­μέ­νοι θα δώσου­με την απά­ντη­σή μας!

Καλού­με τους φοι­τη­τές να ισχυ­ρο­ποι­ή­σουν τη συλ­λο­γι­κή και οργα­νω­μέ­νη διεκ­δί­κη­ση, να δυνα­μώ­σει η συζή­τη­ση μέσα από τις γενι­κές συνε­λεύ­σεις, συνε­λεύ­σεις τμη­μά­των και ετών, να πλη­θύ­νουν οι εστί­ες αντί­στα­σης σε κάθε ίδρυ­μα και τμή­μα! Να κάνου­με τους συλ­λό­γους μας κάστρα αντί­στα­σης απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση! Να μπλο­κά­ρου­με την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο