Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη

Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στην Παλαι­στί­νη από τη Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στέλ­νουν οι εκδό­σεις Ατέ­χνως. Το κεντρι­κό σύν­θη­μα του περι­πτέ­ρου είναι:

Και από τη ΔΕΒΘ Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη

Μήνυ­μα που συνο­δεύ­ε­ται με ένα έργο του εικα­στι­κού Κώστα Ευαγ­γε­λά­του εμπνευ­σμέ­νο από το δρά­μα του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

Μήνυ­μα που δεν πέρα­σε απα­ρα­τή­ρη­το. Και δεν είναι μόνο οι επι­σκέ­πτες που το είδαν… Το μήνυ­μα ελήφθη…

Η αντα­πό­κρι­ση του κόσμου δικαί­ω­σε την επι­λο­γή των εκδό­σε­ων Ατέχνως.

Ο χώρος του βιβλί­ου δεν είναι Eurovision, και καμία λογο­κρι­σία, κανείς περιο­ρι­σμός δεν μπο­ρεί να γίνει αποδεκτός.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο