Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαζική απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα — Αυξήσεις στους μισθούς τώρα

Μαζι­κή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αθή­να, με χιλιά­δες απερ­γούς να δια­δη­λώ­νουν για συμ­βά­σεις με αυξή­σεις στους μισθούς και να παρ­θούν μέτρα για την ακρίβεια.

Η συγκέ­ντρω­ση γίνε­ται στο Σύνταγ­μα, με τη συμ­με­το­χή απερ­γών από δεκά­δες κλά­δους δουλειάς.

Μαζί τους δια­δη­λώ­νουν αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, γυναί­κες, συντα­ξιού­χοι, νέοι και νέες.

Η απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση απο­τε­λεί σημα­ντι­κό σταθ­μό κλι­μά­κω­σης μπρο­στά και στην απερ­γία της Πρω­το­μα­γιάς που ήδη έχουν απο­φα­σί­σει τα σωμα­τεία να γιορ­τά­σουν τη Μ. Τετάρ­τη 1η Μάη.

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο