Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μακελειό σε σχολείο στο Τέξας: Ένοπλος σκότωσε 19 παιδιά και δύο ενήλικους

Δεκα­ο­κτά­χρο­νος έφη­βος άνοι­ξε πυρ χθες Τρί­τη μέσα σε πρω­το­βάθ­μιο σχο­λείο στο Τέξας, σκο­τώ­νο­ντας 19 παι­διά και δυο εκπαι­δευ­τι­κούς, τρα­γω­δία που βυθί­ζει ξανά τις ΗΠΑ στον διαρ­κώς επα­νερ­χό­με­νο εφιάλ­τη των επι­θέ­σε­ων με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων μέσα σε σχο­λι­κά ιδρύματα.

Ο ύπο­πτος για τη σφα­γή κατο­νο­μά­στη­κε από τις αρχές ως Σαλ­βα­δόρ Ράμος, 18 ετών. Δολο­φό­νη­σε τα παι­διά και τους εκπαι­δευ­τι­κούς «με βάρ­βα­ρο και παρά­λο­γο τρό­πο» μέσα στο σχο­λείο, στην πόλη Ουβάλ­ντε, είπε νωρί­τε­ρα ο Ρεπου­μπλι­κά­νος κυβερ­νή­της του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

Ο Σαλ­βα­δόρ Ράμος είναι επί­σης νεκρός, σύμ­φω­να με τις αρχές στην πόλη, περί­που 130 χιλιό­με­τρα δυτι­κά από το Σαν Αντόνιο.

Αρχι­κά έβα­λε στο στό­χα­στρο τη για­γιά του, η κατά­στα­ση της οποί­ας δεν έχει διευ­κρι­νι­στεί ‑κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες του τηλε­ο­πτι­κού δικτύ­ου CNN, είναι και αυτή νεκρή‑, προ­τού πάει στο σχο­λείο, «εγκα­τα­λεί­ψει το αυτο­κί­νη­τό του» και μπει στο κτί­ριο, σύμ­φω­να με τον κυβερ­νή­τη, οπλι­σμέ­νος «με πιστό­λι» και πιθα­νόν και «με τουφέκι».

Τα κίνη­τρα του δρά­στη της επί­θε­σης, μιας από τις χει­ρό­τε­ρες του είδους εδώ και χρό­νια στις ΗΠΑ, παρα­μέ­νουν άγνω­στα ως αυτό το στάδιο.

Παιδιά 5 ως 7 ετών

Η σφα­γή δια­πρά­χθη­κε στο πρω­το­βάθ­μιο σχο­λείο Ρομπ, όπου πάνε παι­διά 5 ως 7 ετών που δια­μέ­νουν στην Ουβάλ­ντε. Πάνω από 500 παι­διά, σχε­δόν το 90% με λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη κατα­γω­γή, πήγαι­ναν εκεί το σχο­λι­κό έτος 2020–2021, σύμ­φω­να με δημό­σια δεδο­μέ­να της πολι­τεί­ας του αμε­ρι­κα­νι­κού νότου.

Βίντεο που μετα­φορ­τώ­θη­καν σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης εικο­νί­ζουν παι­διά να απο­μα­κρύ­νο­νται εσπευ­σμέ­να από το κτί­ριο, κατά μικρές ομά­δες, προς τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά κίτρι­να σχο­λι­κά λεω­φο­ρεία, μπρο­στά στο σχολείο.

Του­λά­χι­στον δύο άνθρω­ποι, ένα κορι­τσά­κι 10 ετών και μια γυναί­κα 66 ετών, νοση­λεύ­ο­νταν «σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση» στο University Health, στο Σαν Αντό­νιο, ανα­κοί­νω­σε το νοσοκομείο.

Η επί­θε­ση βυθί­ζει ξανά τις ΗΠΑ στο μαρ­τύ­ριο των επι­θέ­σε­ων σε σχο­λεία, που επα­να­λαμ­βά­νε­ται αέναα τα τελευ­ταία χρό­νια, με σοκα­ρι­στι­κές εικό­νες παι­διών τραυ­μα­τι­σμέ­νων σωμα­τι­κά και ψυχι­κά, υπο­χρε­ω­μέ­νων συχνά να κλει­δώ­νο­νται στις τάξεις προ­τού τα απο­μα­κρύ­νουν δυνά­μεις επι­βο­λής της τάξης κι αλλο­φρό­νων γονιών που ζητούν απελ­πι­σμέ­νοι να μάθουν την τύχη των βλα­στα­ριών τους…

Στείρος διάλογος

Η τρα­γω­δία ανα­κα­λεί ιδί­ως στη μνή­μη εκεί­νη στο Σάντι Χουκ, στην πολι­τεία Κονέ­τι­κατ, όταν 20χρονος με προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας σκό­τω­σε 26 ανθρώ­πους, ανά­με­σά τους είκο­σι παι­διά 6 ως 7 ετών, προ­τού αυτοκτονήσει.

Ο Κρις Μέρ­φι, Δημο­κρα­τι­κός γερου­σια­στής αυτής της πολι­τεί­ας, «ικέ­τευ­σε» χθες τους συνα­δέλ­φους του να ανα­λά­βουν δρά­ση, δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι αυτές οι τρα­γω­δί­ες δεν είναι «ανα­πό­φευ­κτες». «Αυτό συμ­βαί­νει μόνο σε ετού­τη τη χώρα — σε καμία άλλη. Σε καμία άλλη χώρα παι­διά που πάνε σχο­λείο δεν δια­νο­ού­νται πως μπο­ρεί να τα πυρο­βο­λή­σουν», τόνι­σε, προ­σθέ­το­ντας πως τα μέλη του Κογκρέ­σου «δεν είναι ανί­σχυ­ρα», και υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως στις ΗΠΑ, «τα όπλα ρέουν σαν νερά­κι» και γι’ αυτό η μια σφα­γή δια­δέ­χε­ται την άλλη.

Το 2018, μετά τη διά­πρα­ξη της σφα­γής σε λύκειο της Πάρ­κλαντ, στη Φλό­ρι­ντα (17 νεκροί, στην πλειο­νό­τη­τά τους έφη­βοι μαθη­τές), είχαν γίνει ογκώ­δεις δια­δη­λώ­σεις, ιδί­ως νέων, που απαι­τού­σαν από τους πολι­τι­κούς να ανα­λη­φθεί δράση.

Όμως ο διά­λο­γος για το ζήτη­μα παρέ­μει­νε πρα­κτι­κά στεί­ρος: δεν θεω­ρεί­ται ότι υπάρ­χει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πιθα­νό­τη­τα το Κογκρέ­σο ‑όπου το λόμπι των όπλων δια­τη­ρεί μεγά­λη επιρ­ροή- να ψηφί­σει φιλό­δο­ξη μεταρ­ρύθ­μι­ση για την οπλο­κα­το­χή, ζήτη­μα που διχά­ζει πάντα τους Αμερικανούς.

Σύμ­φω­να με το ινστι­τού­το έρευ­νας Small Arms Survey, το 2017 υπήρ­χαν στη χώρα 393 εκα­τομ­μύ­ρια πυρο­βό­λα όπλα, περισ­σό­τε­ρα απ’ ό,τι κάτοικοι.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο