Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαραθώνας: «Έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι» (ΦΩΤΟ)

Με πορεία στους κεντρι­κούς δρό­μους του Μαρα­θώ­να ολο­κλη­ρώ­θη­κε το δυνα­μι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο Ελλή­νων και ξένων εργα­ζο­μέ­νων, για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση εργο­δό­τη ενα­ντί­ον μετα­να­στών εργα­τών γης που έγι­νε στην περιο­χή. «Είμα­στε εργά­τες, δεν είμα­στε σκλά­βοι», φώνα­ξαν οι μετα­νά­στες εργα­ζό­με­νοι και μαζί με τους Έλλη­νες συνα­δέλ­φους τους έκα­ναν σαφές πως «Έλλη­νες και ξένοι, εργά­τες ενωμένοι».

Την κινη­το­ποί­η­ση διορ­γά­νω­σαν το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής με το Κλα­δι­κό Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών Ν. Αττι­κής, που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συγκέ­ντρω­ση στο ΚΕΠ του Μαραθώνα.

Στην ομι­λία του, κατά τη διάρ­κεια της συγκέ­ντρω­σης, ο Γιάν­νης Σχοι­νάς, πρό­ε­δρος του Κλα­δι­κού Συν­δι­κά­του Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών Ν. Αττι­κής, τόνι­σε πως «κατα­δι­κά­ζου­με τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση και χαι­ρε­τί­ζου­με τη σημε­ρι­νή συγκέ­ντρω­ση. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να γίνει νέα Μανω­λά­δα σε κανέ­να χωρά­φι. Πρέ­πει όλοι οι συνά­δελ­φοι να γρα­φτού­με στο Συν­δι­κά­το μας και να αγω­νι­στού­με. Να δοθούν άδειες παρα­μο­νής για όλους τους εργάτες».

Από την πλευ­ρά του, ο Μάης Μέντης, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, κατα­δί­κα­σε την «απα­ρά­δε­κτη, τη βρώ­μι­κη ενέρ­γεια, του σύγ­χρο­νου τσι­φλι­κά, να πυρο­βο­λή­σει τον συνά­δελ­φο εργά­τη γης από την Ινδία, εδώ στο Μαρα­θώ­να. Είναι μια ενέρ­γεια που η εργο­δο­σία δεν θα διστά­σει να ξανα­πρά­ξει όπου βρει τους εργά­τες ανορ­γά­νω­τους, που δεν θα διστά­σει να ξανα­πρά­ξει προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει τα κέρ­δη της, να εκφο­βί­σει τους εργά­τες και έτσι να ενι­σχύ­σει το βαθ­μό εκμε­τάλ­λευ­σής τους».

Παράλ­λη­λα, κατήγ­γει­λε «την απα­ρά­δε­κτη στά­ση των αρμο­δί­ων αρχών, αστυ­νο­μί­ας, κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, κλπ., που αντί να πρά­ξουν τα αυτο­νό­η­τα ενα­ντί­ον του θύτη, τελι­κά τα έβα­λαν με το θύμα, απει­λώ­ντας τον ότι θα πάει φυλα­κή για­τί ο μηχα­νι­σμός των δου­λε­μπό­ρων δεν του είχε απο­δώ­σει τα χαρ­τιά του».

Επι­πλέ­ον, απηύ­θυ­νε κάλε­σμα συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο για το αντια­σφα­λι­στι­κό στην πλα­τεία του Γέρα­κα, την Πέμ­πτη 6 Φλε­βά­ρη, στις 6.30 μ.μ., ώστε «να δια­τρα­νώ­σου­με προς όλους τους εκμε­ταλ­λευ­τές ότι σκλά­βοι του 21ου αιώ­να δεν θα γίνου­με, με οργά­νω­ση και πάλη θα ανα­τρέ­ψου­με το σάπιο σύστη­μά τους, που γεν­νά­ει τέτοιες επι­θέ­σεις όπως βίω­σαν οι συνά­δελ­φοί μας την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα» (δια­βά­στε εδώ ολό­κλη­ρη την ομι­λία του).

Από το ΠΑΜΕ και τη Γραμ­μα­τεία Μετα­να­στών του ΠΑΜΕ, ο Βασί­λης Στα­μού­λης ξεκα­θά­ρι­σε στους μετα­νά­στες πως «είμα­στε στο πλευ­ρό σας» και πως «Έλλη­νες και ξένοι, εργά­τες ενω­μέ­νοι απέ­να­ντι στη σύγ­χρο­νη σκλα­βιά». Κάλε­σε επί­σης τους εργα­ζό­με­νους της περιο­χής «να κατα­δι­κά­σουν την εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια, αλλά και την αντερ­γα­τι­κή πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, το κυνη­γη­τό σε βάρος των προ­σφύ­γων και των μετα­να­στών, μια πολι­τι­κή που δίνει “αέρα στα πανιά” της εργο­δο­σί­ας». Κατα­δί­κα­σε την τρο­μο­κρα­τία και τα χαμη­λά μερο­κά­μα­τα πεί­νας, κατα­δί­κα­σε τη δου­λειά όταν θέλει το αφε­ντι­κό και όσες ώρες θέλει και πως όλα αυτά οδη­γούν στην αύξη­ση της εκμετάλλευσης.

«Αυτή είναι η “κανο­νι­κό­τη­τά” τους, η “ανά­πτυ­ξή” τους και τα κέρ­δη τους που είναι βαμ­μέ­να με αίμα», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και συμπλή­ρω­σε πως «οι άθλιες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των μετα­να­στών εργα­τών γης είναι γνω­στές σε όλες τις κυβερ­νή­σεις και στη σημε­ρι­νή της ΝΔ και στην προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τα ψεύ­τι­κα λόγια συμπά­θειας στους μετα­νά­στες, τα προ­βλή­μα­τά τους παρα­μέ­νουν. Οι μετα­νά­στες εργά­τες ένα δρό­μο έχουν. Το δρό­μο της οργά­νω­σης και του ταξι­κού αγώ­να, του κοι­νού αγώ­να με τους Έλλη­νες εργά­τες. Πρέ­πει να διεκ­δι­κού­με, για­τί τίπο­τα δεν χαρί­στη­κε. Να διεκ­δι­κή­σου­με τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας για την ανα­τρο­πή της σύγ­χρο­νης σκλαβιάς».

Τέλος, ο Αμίν Βακα­άς, από την Επι­τρο­πή Σωμα­τεί­ου Τρο­φί­μων — Ποτών και Γάλα­κτος, υπο­γράμ­μι­σε ότι «είμα­στε όλοι εργά­τες είτε είμα­στε Ινδοί, είτε Πακι­στα­νοί, είτε Μπα­γκλα­ντέ­ζοι. Αυτό το κακό που έγι­νε, δεν θα ξανα­γί­νει ποτέ. Ήρθα­με στην Ελλά­δα για να βγά­λου­με μερο­κά­μα­το, να φτιά­ξου­με μια καλύ­τε­ρη ζωή και όχι για να σκο­τώ­σου­με. Ήρθα­με από το χει­ρό­τε­ρο. Ευχα­ρι­στού­με τους Έλλη­νες που μας βοη­θά­νε. Επει­δή ένας άνθρω­πος δεν μπο­ρεί από μόνος να κάνει τίπο­τα, πρέ­πει να είμα­στε όλοι οι εργά­τες ενωμένοι».

Μετά την πορεία, πολ­λοί μετα­νά­στες εργά­τες γης έδω­σαν τα στοι­χεία τους για να γρα­φτούν στο Συνδικάτο.

marathonas marathonas1 marathonas3 marathonas4 marathonas7 marathonas8

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο