Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαύρες… ράχες

Πριν ξεκι­νή­σει επί­ση­μα η νέα αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δος (1η Μάη) και με τις πρώ­τες δασι­κές πυρ­κα­γιές να έχουν κατα­κά­ψει ήδη χιλιά­δες στρέμ­μα­τα δάσους, άρχι­σε το γνω­στό «μασα­ζά­κι» από τα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη και τα παπα­γα­λά­κια τους, για την «κλι­μα­τι­κή κρί­ση» που δεί­χνει ξανά τα δόντια της, για το «δύσκο­λο καλο­καί­ρι» που μας περι­μέ­νει και βέβαια για την «ατο­μι­κή ευθύ­νη», που θα κρί­νει το τελι­κό μέγε­θος της κατα­στρο­φής. Κανείς τους δεν λέει βέβαια ότι η αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δος ξεκι­νά­ει με του­λά­χι­στον 4.000 ελλεί­ψεις σε πυρο­σβέ­στες, με τερά­στια κενά σε μέσα πυρό­σβε­σης και, το κυριό­τε­ρο, με το γνω­στό «πάμε κι όπου βγει» …σχέ­διο πρό­λη­ψης από από την κυβέρ­νη­ση και το κρά­τος. Δεν είναι τυχαίο ότι στα Πιέ­ρια Όρη η φωτιά έκαι­γε για μέρες «βιο­μά­ζα» που έχει συσ­σω­ρευ­τεί στο έδα­φος εδώ και δεκα­ε­τί­ες, αφού καμιά μέρι­μνα δεν υπάρ­χει για τον καθα­ρι­σμό, την προ­λη­πτι­κή προ­στα­σία και την ολο­κλη­ρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση των δασών με ευθύ­νη του κράτους.

Κι ενώ οι πρώ­τες φωτιές προει­δο­ποιούν για τα χει­ρό­τε­ρα, η κυβέρ­νη­ση, αντί να πάρει μέτρα, δια­φη­μί­ζει το «νέο δόγ­μα» στην αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία, που είναι μια από τα ίδια. Ακό­μα και τα 7 νέα Κανα­ντέρ που υπό­σχε­ται, θα αρχί­σουν να παρα­δί­δο­νται μετά το 2028–30. Εν ολί­γοις, καμιά εμπι­στο­σύ­νη στην κυβέρ­νη­ση και στις δια­βε­βαιώ­σεις της περί «ετοι­μό­τη­τας του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού». Το έργο το έχει ξανα­δεί ο λαός και ξέρει καλά πως αν ο ίδιος δεν γίνει πρω­τα­γω­νι­στής στη συλ­λο­γι­κή υπε­ρά­σπι­ση του δασι­κού πλού­του και της περιου­σί­ας του, απέ­να­ντι στην «ατο­μι­κή ευθύ­νη», και προ­πά­ντων αν δεν παλέ­ψει για ουσια­στι­κά μέτρα πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας, στο τέλος της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου θα μετρά­ει ακό­μα περισ­σό­τε­ρες «μαύ­ρες ράχες» στα βου­νά της χώρας μας.
(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο