Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

…ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ !

Γρά­φει η Ηλέ­κτρα Στρα­τω­νί­ου //

- Φωτιά πατριώ­τες … φωτιά !!
Τα στά­ρια μας καίνε
και τους αμπελώνες,
τους ελαιώ­νες, τα κοπάδια
και τα μελίσ­σια μας..

- Φωτιά χωρια­νοί .. φωτιά..!
Μαύ­ρι­σαν οι στέ­γες των σπιτιών,
τα τρα­κτέρ μας
και τα κάρα καρβούνιασαν,
ορφά­νε­ψαν από άνδρες
τα εργο­στά­σια, τα γιαπιά,
χαι­ρέ­τη­σαν τα τελευταία
καρά­βια τα λιμά­νια μας,
πέτα­ξαν στο άγνωστο
τ’ αεροπλάνα
μαζί με τα πουλιά !

Ντιν — νταν, νταν — νταν..
ήχο λυπη­τε­ρό ξερνούσαν
τα “γλωσ­σί­δια” απ’ τις καμπάνες
και λέρω­νε τα τρο­μαγ­μέ­να πρόσωπα !..

Αυγού­στου δεκαπέντε,
έτους δυο χιλιά­δες δεκαπέντε ..
.. μέρα της Παναγιάς !
Οχτροί του λαού
πυρ­πό­λη­σαν τον τόπο μας,
τις ζωές μας ξεπούλησαν…

Ντιν — νταν, νταν — νταν,
οι καμπά­νες ξερνούσαν
της ντρο­πής την προδοσία
στα τρο­μαγ­μέ­να μας πρόσωπα
και τα λέρωναν !

Φωτιά πατριώ­τες … φωτιά.!!
…ανή­με­ρα της Παναγιάς !!
Και ανα­ρω­τιέ­μαι … κανείς μας δεν περί­με­νε ότι το κακό να συμβεί;;
Πια­στή­κα­με όλοι στον ύπνο;;
Για άλλη μια φορά φταί­ει η κακή μας μοί­ρα, η τύχη μας , το “κισμέτ”,
φταί­ει που είμα­στε αισιό­δο­ξοι και άνθρωποι
του φιλό­τι­μου και του ωχαδερφισμού;;
Τι θα βρού­με να πού­με πάλι μωρέ .. κατα­καη­μέ­να μου αδέρφια ;;;
Κάπου λέω πως την .. παρα­χέ­σα­με την ιστο­ρία και τώρα μας βρωμάει !
Αντε για να πω απλά και καθα­ρά πως έχει η κατά­στα­ση μας…
Ολες οι μέρες στη ζωή μας δεν είναι ίδιες, υπάρ­χουν και κάποιες
“αυξη­μέ­νης” ευθύ­νης και είναι αυτές της κάλπης,
όταν πας να εκλέ­ξεις “εκεί­νους” που θα κάνουν κουμάντο
στην πατρί­δα σου, στο παρών και στο μέλ­λον το δικό σου και των παι­διών σου ! Και εσείς τι κάνα­τε ;; Απλώ­σα­τε το “ρημά­δι” το δεξί σας χέρι
και ψηφί­σα­τε “πρώ­τη” φορά αριστερά !!!!!
Αρι­στε­ρά με το δεξί ;;;;; Αρι­στε­ρά ψηφί­ζεις με τ’ αριστερό!!!!!!
Και μετά περι­μέ­να­τε ετού­τη η συντα­γή να σας πετύχει;;;;;
Και τώρα τι θα γίνει απο­πλα­νη­μέ­νοι μου πατριώτες ;;;
.. Πάλι θα πετρο­βο­λή­σου­με τον Ιού­δα ;; Και μάλι­στα για μια προ­δο­σία που δεν ξέρου­με καν πόσα “αργύ­ρια” κόστι­σε;; Και που πιθα­νόν τού­τοι οι αρχηγοί
να μας έδω­σαν στο Ευρω­παϊ­κό σφα­γείο εντε­λώς δωρε­άν… έτσι για “πλά­κα”
και για “μαγκιά” ;;; Ξυπνή­στε αδέρ­φια.. φωτιά­άά !!!!! Ξυνπήστεεε !!!!
Καλά τα λόγια και τα συν­θή­μα­τα, μα έφτα­σε θαρ­ρώ η ώρα για πράξεις !!
Οι δρό­μοι ζητά­νε πορεί­ες, τα εργο­στά­σια (όσα από­μει­ναν ανοιχτά)
ζητά­νε απερ­γί­ες, τα λιμά­νια θέλουν καρά­βια, τα για­πιά οικοδόμους,
γεωρ­γούς ψάχνουν τα χωρά­φια, τα νοσο­κο­μεία γιατρούς,
δασκά­λους και μαθη­τές γυρεύ­ουν τα σχολειά !!!
Αντε σύντρο­φοι, ανα­σκου­μπω­θεί­τε έχου­με πολύ δου­λειά… πολύ!!!
Για μας όλες οι μέρες ΠΡΕΠΕΙ να ειναι μέρες “ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ” ευθύνης !!!

 

(Ο πίνα­κας είναι έργο δικό μου)

* Η Ηλέ­κτρα Στρα­τω­νί­ου είναι ποι­ή­τρια, μέλος της Εται­ρί­ας Λογοτεχνών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο