Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μετά την κατακραυγή ήρθη η κατάσχεση επιδόματος πυρόπληκτου για οφειλή ΕΝΦΙΑ

Ήρθη η κατά­σχε­ση επι­δό­μα­τος πυρό­πλη­κτου για οφει­λή προς την εφο­ρία (ΕΝΦΙΑ), μετά από προ­σω­πι­κή παρέμ­βα­ση του διοι­κη­τή της ΑΑΔΕ Γιώρ­γου Πιτσι­λή, ο οποί­ος συνο­μί­λη­σε και με τον πολί­τη που προ­έ­βη στη σχε­τι­κή καταγγελία.

Παίρ­νο­ντας την υπό­θε­ση από την αρχή, ο κ. Θάνος Καζα­κί­δης, κάτοι­κος της περιο­χής που επλή­γη από τη φονι­κή πυρ­κα­γιά, κατήγ­γει­λε, μιλώ­ντας στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ΑΝΤ1, ότι το επί­δο­μα κατα­τέ­θη­κε μεν στις 6 Αυγού­στου αλλά είδε να κατά­σχε­ται μέρος αυτού για οφει­λή λόγω ΕΝΦΙΑ, και παρά το γεγο­νός ότι το εν λόγω επί­δο­μα έχει χαρα­κτη­ρι­σθεί από την κυβέρ­νη­ση ακα­τά­σχε­το (με από­φα­ση που δημο­σιεύ­θη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερνήσεως).

Το θέμα επι­λύ­θη­κε μετά την παρέμ­βα­ση Πιτσι­λή, ενώ, όπως εξη­γού­σαν πηγές της ΑΑΔΕ, η εφο­ρία δεν ξέρει αν το ποσό είναι ακα­τά­σχε­το ή όχι, απλώς δια­πι­στώ­νει ότι υπάρ­χουν χρή­μα­τα στο λογαριασμό.

Για την απο­φυ­γή όμως ανά­λο­γου περι­στα­τι­κού στο μέλ­λον, ο κ. Πιτσι­λής έδω­σε οδη­γία στις εφο­ρί­ες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κές, όταν βλέ­πουν κατά­θε­ση ποσού 5.000 ευρώ, που είναι και το επί­δο­μα προς τους πυρόπληκτους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο