Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεταβολή του καιρού με πτώση θερμοκρασίας και βροχές, κατά τόπους ισχυρές, από σήμερα το απόγευμα

Βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό θα επη­ρε­ά­σει τον και­ρό της χώρας από σήμε­ρα το από­γευ­μα έως το Σάβ­βα­το 2 Μαρτίου.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του meteo.gr / Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, τα κυριό­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της επερ­χό­με­νης κακο­και­ρί­ας θα είναι οι βρο­χές στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας, οι οποί­ες κατά τόπους θα είναι ισχυ­ρές, οι καται­γί­δες με πιθα­νό­τη­τα χαλα­ζο­πτώ­σε­ων, κυρί­ως σε νησιω­τι­κές και παρά­κτιες περιο­χές, η πρό­σκαι­ρη πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας και η μετα­φο­ρά σαχα­ρια­νής σκό­νης με απο­τέ­λε­σμα την εκδή­λω­ση λασποβροχών.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, βρο­χο­πτώ­σεις θα εκδη­λω­θούν από σήμε­ρα το από­γευ­μα στα δυτι­κά και βορειο­δυ­τι­κά τμή­μα­τα της χώρας, ενώ στο Ιόνιο και αργό­τε­ρα στα παρά­κτια τμή­μα­τα των δυτι­κών ηπει­ρω­τι­κών θα εκδη­λω­θούν και καται­γί­δες με πιθα­νό­τη­τα χαλαζοπτώσεων.

Στα­δια­κά έως αύριο το από­γευ­μα οι βρο­χο­πτώ­σεις θα επη­ρε­ά­σουν και την υπό­λοι­πη χώρα, ενώ καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν σε νησιω­τι­κές και παρά­κτιες περιο­χές. Εξαί­ρε­ση απο­τε­λούν η Θρά­κη και τα ανα­το­λι­κά και νοτιο­α­να­το­λι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου. Στη συνέ­χεια και έως το πρωί του Σαβ­βά­του τα φαι­νό­με­να θα εντο­πί­ζο­νται κυρί­ως στη Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία και το βόρειο, ανα­το­λι­κό και νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο. Από το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του ανα­μέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες με στα­δια­κή εξασθένηση.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στα δυτι­κά τμή­μα­τα της κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας (νομοί Πέλ­λας, Ημα­θί­ας, Πιε­ρί­ας) τα φαι­νό­με­να ανα­μέ­νε­ται να είναι κατά τόπους ισχυ­ρά και να φέρουν μεγά­λα αθροι­στι­κά ύψη υετού.

Σύμ­φω­να με την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των επει­σο­δί­ων βρο­χό­πτω­σης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρ­μό­ζε­ται από τη μονά­δα Meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, το επει­σό­διο βρο­χό­πτω­σης για αύριο κατα­τάσ­σε­ται στην Κατη­γο­ρία 3 (Σημα­ντι­κή).

Οι νότιοι άνε­μοι που θα επι­κρα­τή­σουν στο Ιόνιο σήμε­ρα και στο Αιγαίο σήμε­ρα και αύριο θα φτά­νουν κατά τόπους τα 6–7 Μπο­φόρ. Ιδιαί­τε­ρα στο νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο αύριο οι άνε­μοι θα φτά­νουν τα 7–8 Μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει πτώ­ση αύριο, όμως από το Σάβ­βα­το θα παρου­σιά­σει και πάλι στα­δια­κή άνοδο.

Βελ­τί­ω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται την Κυριακή.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο