Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με απογοήτευση υποδέχτηκαν οι συγγενείς των θυμάτων την απόφαση του δικαστηρίου — Μόνο 6 από τους 21 ένοχοι

Την από­φα­σή του επί της ενο­χής των 21 κατη­γο­ρου­μέ­νων στη δίκη για τη φονι­κή πυρ­κα­γιά στο Μάτι ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγο το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Αθη­νών. Συνο­λι­κά το δικα­στή­ριο έκρι­νε ενό­χους 6 από τους συνο­λι­κά 21 κατη­γο­ρου­μέ­νους με συγ­γε­νείς θυμά­των που βρί­σκο­νταν στην αίθου­σα να φωνά­ζουν ντρο­πή σας προς το δικα­στή­ριο. «Μπρά­βο σας, μπρα­βο σας, έχε­τε χάσει παι­δί» φώνα­ζαν οι συγ­γε­νείς των θυμά­των. «Όλοι αθώ­οι, έπρε­πε από μόνοι τους να μπουν στη φυλα­κή».

Ειδι­κό­τε­ρα με την από­φα­ση του το δικα­στή­ριο ακο­λού­θη­σε την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση και κήρυ­ξε ενό­χους τους Σωτή­ρη Τερ­ζού­δη τότε αρχη­γό της Πυρο­σβε­στι­κής (ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια και σωμα­τι­κή βλά­βη από αμέ­λεια για την εκτρο­πή ελι­κο­πτέ­ρου), Βασί­λη Ματ­θαιό­που­λο τότε υπαρ­χη­γό (ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια για το θάνα­το 9 ανθρώ­πων στη θάλασ­σα), Ιωάν­νη Φωστιέ­ρη τότε επι­κε­φα­λής του ΕΣΚΕ (ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια), Νικό­λαο Πανα­γιω­τό­που­λο τότε Διοι­κη­τή Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών Αθη­νών (ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια για 102 ανθρώ­πων, σωμα­τι­κή βλά­βη από αμέ­λεια 32 ανθρώ­πων), Χαρά­λα­μπο Χιώ­νη τότε Διοι­κη­τή Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών Ανα­το­λι­κής Αττι­κής (ανθρω­πο­κτο­νία από αμέ­λεια για 102 ανθρώ­πων, σωμα­τι­κή βλά­βη από αμέ­λεια 32 ανθρώ­πων) και Κων­στα­ντί­νο Αγγε­λό­που­λο κάτοι­κο από την αυλή του οποί­ου ξεκί­νη­σε η φωτιά.

Το πιθα­νό­τε­ρο είναι ότι ουδείς εξ αυτών θα εκτί­σει έστω και μία ημέ­ρα φυλακής…

Αθώ­οι κρί­θη­καν τα στε­λέ­χη της Πυρο­σβε­στι­κής Χρή­στος Γκολ­φί­νος, Φίλιπ­πος Παντε­λε­ά­κος, Δαμια­νός Παπα­δό­που­λος, Χρή­στος Λάμπρης, Χρή­στος Δρο­σό­που­λος, Γεώρ­γιος Πορ­το­ζού­δης και Στέ­φα­νος Κολο­κού­ρης, ο τότε αξιω­μα­τι­κός στα Ενα­έ­ρια Μέσα της ΕΛΑΣ Χαρά­λα­μπος Συρο­γιάν­νης, ο τότε γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Ιωάν­νης Καπά­κης, η τότε περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρένα Δού­ρου και οι τότε δήμαρ­χοι Μαρα­θώ­να Ηλί­ας Ψινά­κης και Πεντέ­λης Δημή­τριος-Στέρ­γιος Καψάλης.

Αθώ­οι κρί­θη­καν, παρά την αντί­θε­τη εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση οι Βάιος Θανα­σιάς τότε αντι­δή­μαρ­χο δήμου Μαρα­θώ­να, Ευάγ­γε­λος Μπουρ­νούς τότε δήμαρ­χο Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου, Αντώ­νη Παλ­πα­τζή τότε αντι­δή­μαρ­χος Ραφή­νας – Πικερμίου.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο