Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με τέτοιο θάψιμο καρφώνονται…

Δεν υπάρ­χουν κάθε μέρα τέτοια γεγο­νό­τα ξεχω­ρι­στής σημα­σί­ας και μάλι­στα με αντι­πο­λε­μι­κό περιε­χό­με­νο… Κι όμως «κατά­φε­ραν» τα ΜΜΕ στη χώρα μας να το θάψουν! Μιλά­με για την απο­στο­λή του ΠΑΜΕ στο Βελι­γρά­δι που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το περα­σμέ­νο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο για τα 25 χρό­νια από τη ΝΑΤΟι­κή επι­δρο­μή το 1999, στην τότε Γιουγκοσλαβία.

Στη Σερ­βία, μάλι­στα, η δρα­στη­ριό­τη­τα της απο­στο­λής συγκέ­ντρω­σε μεγά­λο ενδια­φέ­ρον, με τα τοπι­κά ΜΜΕ να την καλύ­πτουν με εκτε­νή ρεπορ­τάζ, με βίντεο και εικό­να. Εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι από τη χώρα μας έγι­ναν δεκτοί με θέρ­μη από τους Σέρ­βους συνα­δέλ­φους τους και τα συν­δι­κά­τα τους, κάτι που τόσο η κρα­τι­κή ΕΡΤ όσο και τα ιδιω­τι­κά ΜΜΕ «εξα­φά­νι­σαν».

Σημειώ­νε­ται ότι το ΠΑΜΕ έστει­λε πλού­σιο υλι­κό, με φωτο­γρα­φί­ες, βίντεο και ανα­κοι­νώ­σεις. Ομως, όπως φαί­νε­ται, το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό μήνυ­μα αυτής της δρά­σης, το γεγο­νός ότι κάθε σταθ­μός της απο­στο­λής ανα­δεί­κνυε τη θηριω­δία των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ σε βάρος του λαού της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, έπε­φτε «βαρύ» στην κυβέρ­νη­ση και τα ευρω­α­τλα­ντι­κά επι­τε­λεία, οπό­τε έπε­σε «σιγή ασυρμάτου»…

Τα ίδια μέσα, βέβαια, νυχθη­με­ρόν λιβα­νί­ζουν τη βαθιά εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ξεπλέ­νουν το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ και δια­δί­δουν αμά­ση­τα τα γνω­στά fake news του πολέμου.

Ανα­με­νό­με­νο λοι­πόν να μη βρουν χώρο ούτε για «μονό­στη­λο» για αυτήν τη σπου­δαία αντι­πο­λε­μι­κή πρω­το­βου­λία των σωμα­τεί­ων, απο­δει­κνύ­ο­ντας ξανά ότι η δια­στρέ­βλω­ση, η απο­σιώ­πη­ση και η συκο­φά­ντη­ση της λαϊ­κής κινη­το­ποί­η­σης πάνε χέρι — χέρι με τη στή­ρι­ξη των βάρ­βα­ρων ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών. Απλά, με τέτοιο θάψι­μο …καρ­φώ­νο­νται κιόλας.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

Χει­ρό­γρα­φα θανά­του, νου­βέ­λα νουάρ του Αλέ­κου Χατζηκώστα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο