Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Εγκλημα στη Ραφηναρία

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑ
Τέσ­σε­ρις νέοι άφησαν
την άγου­ρη ζωή τους
θύμα­τα του εργο­δο­τι­κού Μολώχ,
που­λών τη δύνα­μή τους.
Για τους υπεύ­θυ­νους εκεί
απο­τε­λεί μυστήριο
πως έγι­νε ‘’ατύ­χη­μα’’
εις το διυ­λι­στή­ριο !
Πρώ­τη αντί­δρα­ση γι’ αυτούς
να σκε­πα­στεί το θέμα
μη δημο­σιο­ποι­η­θεί
πως πλή­ρω­σαν με αίμα.
Επι­τρο­πές συστάθηκαν
μελέ­τη­σαν σε βάθος
και γρή­γο­ρα απεφάνθησαν
‘’ανθρώ­πι­νο το λάθος’’ !
Το πόρι­σμα αντίγραφο
κι όπως συνή­θως λένε
ποτέ τους οι υπεύθυνοι
δεν κρί­νε­ται ότι φταίνε.
Ασύ­στο­λη περιγραφή
εξή­γη­ση προπέτης
όμως ετού­το λέγεται
έγκλη­μα προμελέτης.
Δεκά­δες είναι οι νεκροί
λόγω ασυ­δο­σί­ας
των εργο­λά­βων και ανοχής
της κάθε εξου­σί­ας.
Άπει­ροι, ανεκπαίδευτοι,
χωρίς μέσα συγχρόνως
κι η πίε­ση απ’ τα αφεντικά
να μειω­θεί ο χρό­νος,
ο χρό­νος ολοκλήρωσης
της κάθε εργασίας
προς τέρ­ψιν των αφεντικών
και της εργο­δο­σί­ας.
Προς ενη­μέ­ρω­ση κοινού
καλούν τηλε­ο­ρά­σεις
μα εσέ­να εργαζόμενε
που βγά­λα­με, να σκά­σεις.
Δεν ήταν έγκλη­μα αυτό
μην είσαι κακολόγος
πάρ­τε του το μικρόφωνο
του αφαι­ρεί­ται ο λόγος.
Σήμε­ρα εθρηνήσαμε
εις τη ραφιναρία
προ­χθές το ίδιο έγινε
σε κάποια γαλα­ρία.
Σε τού­το εδώ το σύστημα
η ζωή δεν έχει αξία
τα πάντα οργανώνονται
για την υπε­ρα­ξία.
Εργά­τη αν δεν οργανωθείς
και δεν διεκδικήσεις
το μέλ­λον είναι πρόδηλο
μαύ­ρη ζωή να ζήσεις.
D.ARMODOROS
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο