Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Με hot spots-φυλακές ανά την Ελλάδα θα συνεχιστεί η πολιτική εγκλωβισμού των αιτούντων άσυλο

Με κλει­στού τύπου κέντρα στα νησιά και αργό­τε­ρα πιθα­νά και στην ενδο­χώ­ρα, θα συνε­χι­στεί η πολι­τι­κή εγκλω­βι­σμού προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στην Ελλά­δα, όπως προ­βλέ­πει τόσο η συμ­φω­νία ΕΕ — Τουρ­κί­ας, όσο και ο κανο­νι­σμός του Δου­βλί­νο. Τη λει­τουρ­γία κλει­στών κέντρων έως τον Ιού­λη του 2020, στα νησιά που ήδη έχουν κέντρα προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στέ­λιος Πέτσας και ο υφυ­πουρ­γός Άμυ­νας Αλκι­βιά­δης Στε­φα­νής. Συγκεκριμένα:

Σε Λέσβο, Χίο και Σάμο θα κλεί­σουν στα­δια­κά τα υπάρ­χο­ντα στρα­τό­πε­δα τύπου Μόριας και θα δημιουρ­γη­θούν κλει­στά κέντρα δυνα­μι­κό­τη­τας έως 7.000 (5.000+40%) ανθρώ­πων το καθέ­να, τα οποία εκτός από υπο­δο­χής και ταυ­το­ποί­η­σης, θα είναι και προ­α­να­χω­ρη­σια­κά κέντρα. Επί­σης, στην Κω και στη Λέρο, οι υπάρ­χου­σες δομές θα γίνουν κλει­στά κέντρα δυνα­μι­κό­τη­τας 2.000+40% και 1.000+40% αντίστοιχα.

Η κυβέρ­νη­ση εξε­τά­ζει σενά­ρια για τη δημιουρ­γία κλει­στών κέντρων και στην ενδο­χώ­ρα, αλλά ο υφυ­πουρ­γός Άμυ­νας δεν έδω­σε περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες. Ανέ­φε­ρε ότι 20.000 πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες θα μετα­φερ­θούν από τα νησιά μέχρι το τέλος του χρό­νου και πως «υπάρ­χει σχε­δια­σμός, ναι ξέρου­με πού θα τους πάμε». Είπε πως οι αιτή­σεις ασύ­λου είναι 67.000 και ότι κατά τη μετα­φο­ρά στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα, θα τηρη­θεί η ανα­λο­γι­κό­τη­τα. Ανα­κοι­νώ­θη­κε ακό­μα η σύστα­ση ενιαί­ου φορέα επι­τή­ρη­σης των συνό­ρων και η αγο­ρά υλι­κών ύψους 14 εκατ. ευρώ για το στρα­τό και το λιμενικό.

Για τις τοπι­κές κοι­νω­νί­ες στις περιο­χές φιλο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, ανα­κοι­νώ­θη­καν αντα­πο­δο­τι­κά τέλη. Σύμ­φω­να με τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο Στ. Πέτσα, είναι η παρά­τα­ση για ένα χρό­νο του μειω­μέ­νου συντε­λε­στή ΦΠΑ, η βελ­τί­ω­ση των δομών Υγεί­ας, Παι­δεί­ας και Του­ρι­σμού, η παρα­χώ­ρη­ση των κλει­στών κέντρων στους δήμους όταν πάψει να υφί­στα­ται το προ­σφυ­γι­κό — μετα­να­στευ­τι­κό και η δημιουρ­γία ειδι­κού ταμεί­ου, με 50 εκατ. ευρώ για το 2020, που θα είναι για τη στή­ρι­ξη των δήμων που φιλο­ξε­νούν πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες. Ωστό­σο, τα μέτρα αυτά είναι του­λά­χι­στον ανε­παρ­κή, καθώς ο μειω­μέ­νος ΦΠΑ υπήρ­χε στα νησιά πριν καταρ­γη­θεί επί ΣΥΡΙΖΑ, πλην εκεί­νων που φιλο­ξε­νούν πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, ενώ η βελ­τί­ω­ση των δομών Υγεί­ας και Παι­δεί­ας είναι βασι­κή υπο­χρέ­ω­ση του κρά­τους. Επί­σης, στο ειδι­κό ταμείο τα 50 εκατ. ευρώ δεν επαρ­κούν και προ­βλέ­πο­νται μόνο για το 2020.

Για τα ασυ­νό­δευ­τα παι­διά, θα τοπο­θε­τη­θεί εθνι­κός συντο­νι­στής και για τις Μη Κυβερ­νη­τι­κές Οργα­νώ­σεις θα γίνει έλεγ­χος για το αν πλη­ρούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να βρί­σκο­νται στην Ελλάδα.

Πηγή: 902.gr

anakonvsi kke gia prosfugiko

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο