Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μηνάς Χατζησάββας

Στις 30 Νοεμ­βρί­ου 2015 «έφυ­γε» από τη ζωή ο δημο­φι­λής ηθο­ποιός Μηνάς Χατζη­σάβ­βας στα 67 του χρό­νια. Γεν­νή­θη­κε το 1948, στην Αθή­να. Σπού­δα­σε υπο­κρι­τι­κή στη σχο­λή «Le Cours Simon» των Παρι­σί­ων και στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Εθνι­κού Θεά­τρου, από την οποία απο­φοί­τη­σε το 1969.

Ο Μηνάς Χατζη­σάβ­βας υπήρ­ξε ένα από τα ιδρυ­τι­κά μέλη του Ελεύ­θε­ρου Θεά­τρου (1970). Από το 1978 ως το 1983 συνερ­γα­ζό­ταν στα­θε­ρά με το Εθνι­κό Θέα­τρο και από το 1984 ως το 1998 με το Ανοι­χτό Θέα­τρο. Επαι­ξε σε πολ­λά θεα­τρι­κά έργα, ενώ σημα­ντι­κή ήταν η παρου­σία του στον κινη­μα­το­γρά­φο και την τηλεόραση.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο εμφα­νί­στη­κε για πρώ­τη φορά στην αισθη­μα­τι­κή ται­νία του Κώστα Αση­μα­κό­που­λου « Όμορ­φες Μέρες» (1970). Έπαι­ξε σημα­ντι­κούς ρόλους σε περισ­σό­τε­ρες από 30 ταινίες.

Είχε εκδώ­σεις τρεις συλ­λο­γές διη­γη­μά­των με το ψευ­δώ­νυ­μο Πρό­δρο­μος Σαβ­βί­δης, ενώ το 1995 τιμή­θη­κε με το Βρα­βείο Σενα­ρί­ου στο Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης για την ται­νία «Η Ζωή Ενά­μι­συ χιλιάρικο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο