Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

6 μήνες νωρίτερα ο ΕΝΦΙΑ 2022 — Βήμα προς βήμα η διαδικασία του μόνιμα χαρατσιού

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται από χτες Πέμ­πτη η εκκα­θά­ρι­ση του ΕΝΦΙΑ για το 2022, χαρα­τσώ­νο­ντας τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια ένα 6|μηνο νωρί­τε­ρα και με βάση τις νέες αντι­κει­με­νι­κές αξί­ες στα ακί­νη­τα.

Μέσα στην ερχό­με­νη εβδο­μά­δα ανα­μέ­νε­ται να ανε­βούν στο TaxisNet τα φετι­νά «ραβα­σά­κια» του ΕΝΦΙΑ που αφο­ρούν συνο­λι­κά 6 εκατ. ιδιο­κτή­τες ακινήτων.

Πώς εκδίδεται το εκκαθαριστικό από το site της ΑΑΔΕ

Για να μπο­ρέ­σουν οι φορο­λο­γού­με­νοι να εκδώ­σουν το εκκα­θα­ρι­στι­κό του νέου ΕΝΦΙΑ, θα πρέ­πει να κάνουν χρή­ση των κωδι­κών τους στο TaxisNet, ώστε να συν­δε­θούν στην ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή της ΑΑΔΕ.

Τα βήμα­τα που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σου­με είναι:

Μπαί­νου­με στην αρχι­κή σελί­δα του myAADE

Κάνου­με κλικ στο παρά­θυ­ρο «Εφαρ­μο­γές»

Κάνου­με κλικ στην επι­λο­γή «Πολί­τες»

Κατε­βαί­νου­με στο γράμ­μα Δ στην επι­λο­γή «Δήλω­ση Ε9/ΕΝΦΙΑ»

Μέσω αυτής της ηλε­κτρο­νι­κής υπη­ρε­σί­ας, τα Φυσι­κά Πρό­σω­πα μπο­ρούν να υποβάλλουν:
Δήλω­ση στοι­χεί­ων ακι­νή­των (Ε9) διαρ­κούς ενημέρωσης
Αρχι­κές και τρο­πο­ποι­η­τι­κές δηλώ­σεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά
Επί­σης, δίνε­ται η δυνατότητα:
Εκτύ­πω­σης ατο­μι­κού εκκα­θα­ρι­στι­κού σημειώ­μα­τος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πρά­ξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσ­διο­ρι­σμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφό­σον έχουν εκδοθεί.
Έκδο­σης Πιστο­ποι­η­τι­κού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέ­χον έτος & …

Είσο­δος στην Εφαρμογή

Θα ανοί­ξει η σελί­δα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Βάζου­με τους κωδι­κούς Taxisnet και μπαί­νου­με στην εφαρμογή

Επι­λέ­γου­με το έτος 2022 και βλέ­που­με τη “λυπη­τε­ρή”.

Οι ημε­ρο­μη­νί­ες για την απο­πλη­ρω­μή του

Όπως έχει γίνει ήδη γνω­στό από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, η απο­πλη­ρω­μή του ΕΝΦΙΑ 2022 μπο­ρεί να γίνει μέχρι και σε δέκα (10) ισό­πο­σες μηνιαί­ες δόσεις, με πρώ­τη δόση ως το τέλος Μαΐου

Δεί­τε

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο