Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Οι ΗΠΑ στρατολογούν τζιχαντιστές του ISIS και τους στέλνουν στην Ουκρανία

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν ξεκι­νή­σει να μετα­φέ­ρουν πολε­μι­στές του «Ισλα­μι­κού Κρά­τους» (ISIS) στην Ουκρα­νία. Αυτήν την πλη­ρο­φο­ρία έδω­σαν χθες οι μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Ρωσί­ας (SVR RF), προ­σθέ­το­ντας ότι παρό­μοιες ομά­δες τζι­χα­ντι­στών ανα­μέ­νε­ται να φτά­σουν από τη Βόρεια Αφρι­κή στην Ουκρα­νία, μέσω Πολωνίας.

Σύμ­φω­να με την εν λόγω πλη­ρο­φο­ρία, πρω­τού μετα­βούν στην Ουκρα­νία τα επί­λε­κτα μέλη του ISIS έλα­βαν ειδι­κή εκπαί­δευ­ση απο τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό στη βάση Αλ Τανφ της Συρίας.

Οι ρώσοι ανα­φέ­ρουν ότι πρό­κει­ται για μέλη του ISIS που είχαν συλ­λη­φθεί κατά την διάρ­κεια του πολέ­μου στην Συρία και τα οποία απο­φυ­λα­κί­στη­καν στα τέλη του 2021 προ­κει­μέ­νου να εκπαι­δευ­τούν και να πολε­μή­σουν σε ενδε­χό­με­νο πόλε­μο ενά­ντια στη Ρωσία.

Σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του εκπρο­σώ­που Τύπου του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας της Ρωσί­ας, στην Ουκρα­νία βρί­σκο­νται ήδη χιλιά­δες μισθο­φό­ροι ιδιω­τι­κών εται­ρειών που εντάσ­σο­νται στον ουκρα­νι­κό στρα­τό, ενώ περί­που 200 εθε­λο­ντές από την Κρο­α­τία που μπή­καν στη χώρα μέσω Πολω­νί­ας έχουν στρα­το­λο­γη­θεί από εθνι­κι­στι­κά-ακρο­δε­ξιά τάγματα.

thecradle.co

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο