Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Ζαχάροβα: Η Δύση διεξάγει “υβριδικό πόλεμο” εναντίον της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας την Ουκρανία

Οι δηλώ­σεις του Βρε­τα­νού υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Ντέ­βιντ Κάμε­ρον ισο­δυ­να­μούν με παρα­δο­χή ότι η Δύση διε­ξά­γει πόλε­μο ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας χρη­σι­μο­ποιώ­ντας «ουκρα­νι­κά χέρια», δήλω­σε σήμε­ρα η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Κάμε­ρον είπε την Πέμ­πτη ότι η Ουκρα­νία έχει το δικαί­ω­μα να χρη­σι­μο­πο­εί τα όπλα που της παρέ­χει το Λον­δί­νο για να πλήτ­τει στό­χους εντός της Ρωσί­ας και ότι επα­φί­ε­ται στο Κίε­βο να απο­φα­σί­σει εάν θα το πράξει.

«Τα λόγια του Κάμε­ρον είναι περαι­τέ­ρω από­δει­ξη του υβρι­δι­κού πολέ­μου που διε­ξά­γει η Δύση ενα­ντί­ον της χώρας μας. Η Ρωσία απα­ντά σε αυτό και θα συνε­χί­σει να απα­ντά», είπε η Ζαχά­ρο­βα. Η εκπρό­σω­πος προει­δο­ποί­η­σε επί­σης ότι σε οποιο­δή­πο­τε ουκρα­νι­κό πλήγ­μα, υπο­στη­ρι­ζό­με­νο από τη Δύση, ενα­ντί­ον της γέφυ­ρας της Κρι­μαί­ας ή στην ίδια την Κρι­μαία, η Ρωσία θα ανταποδώσει.

«Θέλω να προει­δο­ποι­ή­σω την Ουά­σινγ­κτον και τις Βρυ­ξέλ­λες ότι οποιεσ­δή­πο­τε επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες ενα­ντί­ον της Κρι­μαί­ας όχι μόνο είναι κατα­δι­κα­σμέ­νες να απο­τύ­χουν αλλά επί­σης θα αντι­με­τω­πι­στούν με ένα κατα­στρο­φι­κό αντα­πο­δο­τι­κό πλήγμα».

Η Ζαχά­ρο­βα είπε επί­σης ότι η Ρωσία θα αντα­πο­δώ­σει σε μια πιθα­νή κίνη­ση της Δανί­ας να περιο­ρί­σει την ελεύ­θε­ρη ναυ­σι­πλο­ΐα των ρωσι­κών πλοί­ων στα στε­νά της Βαλ­τι­κής, την οποία θα θεω­ρή­σει εχθρι­κή ενέργεια.

Η εκπρό­σω­πος επα­νέ­λα­βε ότι η Ρωσία είναι έτοι­μη να εξε­τά­σει “σοβα­ρές” προ­τά­σεις για τον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου, που θα βασί­ζο­νται στις υπάρ­χου­σες “πραγ­μα­τι­κό­τη­τες”, εφό­σον η Ουκρα­νία δεσμευ­τεί να παρα­μεί­νει στρα­τιω­τι­κά ουδέ­τε­ρη στο μέλ­λον. Οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις αυτές είναι ίδιες με εκεί­νες που έχουν ήδη απορ­ρι­φθεί από το Κίε­βο στο παρελθόν.

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο