Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μ. Καρυστιανού: «δεν τα έχουμε χάσει. Η αντιληπτική μας ικανότητα είναι εξαιρετική και αντιλαμβανόμαστε πολύ περισσότερα από όσα θέλει» η κ. Αδειλίνη

Στην εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, η οποία από το φόρουμ των Δελ­φών θέλη­σε να δια­ψεύ­σει ότι παρέ­πεμ­ψε τους συγ­γε­νείς των θυμά­των στην εκκλη­σία για παρη­γο­ριά απά­ντη­σε μέσω του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού OPEN η Μαρία Καρυ­στια­νού.

Η Γεωρ­γία Αδει­λί­νη, μιλώ­ντας στο φόρουμ για το θέμα των Τεμπών, είπε ότι δεν υπήρ­ξε καμία απο­λύ­τως συγκά­λυ­ψη από την πλευ­ρά της Δικαιο­σύ­νης στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα και απέ­κλει­σε το ενδε­χό­με­νο να γίνει κάτι τέτοιο. Επί­σης, παρέ­πεμ­ψε την από­φα­ση για παρα­πο­μπή πολι­τι­κών προ­σώ­πων στη δικαιο­σύ­νη στη Βου­λή, λέγο­ντας ότι αυτή είναι αρμο­διό­τη­τα του Κοι­νο­βου­λί­ου. Ωστό­σο, ταυ­τό­χρο­να διέ­ψευ­σε και τις πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι σε συνά­ντη­ση με συγ­γε­νείς των θυμά­των του εγκλή­μα­τος των Τεμπών τους παρέ­πεμ­ψε για παρη­γο­ριά στην εκκλη­σία, όπως έχουν καταγ­γεί­λει επανειλημμένως.

Είπε η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου: «Ο λόγος που μέχρι στιγ­μής δεν τοπο­θε­τή­θη­κα είναι από σεβα­σμό στα νεκρά παι­διά, στα θύμα­τα του δυστυ­χή­μα­τος που συγκλό­νι­σε το Πανελ­λή­νιο. Δια­ψεύ­δω κατη­γο­ρη­μα­τι­κά ότι αντί να δια­βε­βαιώ­σω οιον­δή­πο­τε συγ­γε­νή προ­σέ­φυ­γε σε μένα για να κάνου­με ό,τι πρέ­πει να κάνου­με, τον παρέ­πεμ­ψα για παρη­γο­ριά στην Εκκλη­σία. Δια­ψεύ­δω κατη­γο­ρη­μα­τι­κά ότι συμπε­ρι­φέρ­θη­κα με αυτόν τον κυνι­σμό που μου απο­δί­δε­ται. Θα ήταν απάν­θρω­πο — και για όσους με γνω­ρί­ζουν δεν μου ται­ριά­ζει. Αψευ­δής μάρ­τυς είναι η παραγ­γε­λία στην Εισαγ­γε­λία Λάρι­σας, που λέω ότι πρέ­πει να απα­ντη­θούν όλα τα ερω­τή­μα­τα των συγγενών».

Μάλι­στα είπε ότι ο αβά­στα­χτος πόνος αυτών των ανθρώ­πων και η δίκαιη οργή τους δικαιο­λο­γεί τυχόν παρερ­μη­νεί­ες όσων είπε. Και πρό­σθε­σε: «Δεν είμαι απέ­να­ντί τους, αλλά μαζί τους. Έχει απο­στα­λεί στην Αγγλία βιντε­ο­λη­πτι­κό υλι­κό, το οποίο έχει εξε­τα­στεί εδώ από τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες, αλλά εστά­λη για να διε­ρευ­νη­θεί πλή­ρως από εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό, αν η εμπο­ρι­κή αμα­ξο­στοι­χία μετέ­φε­ρε κάτι άλλο πέραν των δηλω­θέ­ντων εμπορευμάτων».

Μαρία Καρυστιανού: «Δεν έχουμε χάσει την αντιληπτική μας ικανότητα»

Ωστό­σο, η Μαρία Καρυ­στια­νού, μητέ­ρα της Μάρ­θης, έπει­τα από επι­κοι­νω­νία με τη δημο­σιο­γρά­φο του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού OPEN, διέ­ψευ­σε από την πλευ­ρά της την εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου.

Σύμ­φω­να με όσα μετέ­δω­σε η Ανα­στα­σία Αργυ­ριά­δου, τηλε­φώ­νη­σε στη Μαρία Καρυ­στια­νού και της ζήτη­σε να σχο­λιά­σει όσα είπε η Γεωρ­γία Αδειλίνη.

Η κ. Καρυ­στια­νού είπε ότι «δεν τα έχου­με χάσει. Η αντι­λη­πτι­κή μας ικα­νό­τη­τα είναι εξαι­ρε­τι­κή και αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε πολύ περισ­σό­τε­ρα από όσα θέλει» η κ. Αδειλίνη.

Και πρό­σθε­σε ότι θα ήθε­λε πολύ «να δω να απα­ντά­ει για όλα αυτά τα τελευ­ταία γεγο­νό­τα, που έχουν βγει στο φως με τη μοντα­ζιέ­ρα για τα ηχη­τι­κά για το ότι οι ανα­κρι­τι­κές αρχές μετά από 13 μήνες, ζήτη­σαν τα ηχη­τι­κά. Για ποιο λόγο πρέ­πει αυτή τη στιγ­μή πρέ­πει να ψάχνου­με σε ένα χώρο εκτός από το Κου­λού­ρι και εκτός από το χώρο του δυστυ­χή­μα­τος, θα πρέ­πει να ψάχνου­με τα υπο­λείμ­μα­τα των ανθρώ­πων μας».

Επί­σης, η Μαρία Καρυ­στια­νού απο­κά­λυ­ψε πως δεν ήταν μόνη της εκεί­νη την ημέ­ρα στη συνά­ντη­ση με την εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, αλλά και ότι έγι­ναν τέσ­σε­ρις συνα­ντή­σεις με μέλη του Συλ­λό­γου Τέμπη 2023. Η κ. Καρυ­στια­νού ήταν παρού­σα σε δύο από αυτές, μαζί με τους αδελ­φούς Πλια­κιά, ενώ στις άλλες δυο ήταν ο Χρή­στος Κων­στα­ντι­νί­δης και ο Παύ­λος Ασλανίδης.

Και τόνι­σε ότι οι απα­ντή­σεις της εισαγ­γε­λέ­ως ήταν παρό­μοιες σε όλες τις συνα­ντή­σεις, προ­τρέ­πο­ντάς τους να απευ­θυν­θούν στην Εκκλη­σία και να βρουν παρη­γο­ριά στον Θεό.

Σημα­ντι­κή είναι και η πλη­ρο­φο­ρία που έδω­σε ότι, όταν σε μία από τις συνα­ντή­σεις έδει­ξαν στην εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου φωτο­γρα­φί­ες από το Κου­λού­ρι, όπου έχουν μετα­φερ­θεί χώμα­τα από το σημείο της σύγκρου­σης των τρέ­νων, εκεί­νη τους απά­ντη­σε ότι «υπάρ­χει ένα μικρό ηθι­κό θέμα», αλλά ενώ «τους κατα­λα­βαί­νει αλλά δεν μπο­ρεί να κάνει κάτι».

Η Μαρία Καρυ­στια­νού πρό­σθε­σε μάλι­στα ότι «ξέρου­με πολύ καλά τι μας είπε» η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου και την κάλε­σε «να κάνει τη δου­λειά της».

 

Ονο­ρέ Μπαλ­ζάκ: «Διπλή οικο­γέ­νεια» (Νου­βέ­λα)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο