Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα εμπλοκή της φρεγάτας «Ύδρα» στις πολεμικές επιχειρήσεις στον Κόλπο του Άντεν

Τη δεύ­τε­ρη εμπλο­κή της στις ευρε­ω­α­τλα­ντι­κές στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα είχε η ελλη­νι­κή φρε­γά­τα «Ύδρα».

Σύμ­φω­να με άτυ­πη ενη­μέ­ρω­ση από το ΓΕΕΘΑ, «σήμε­ρα Πέμ­πτη 25 Απρι­λί­ου 2024 και πρω­ι­νές ώρες στον Κόλ­πο του Άντεν, η Φρε­γά­τα ΥΔΡΑ στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης της EUNAVFOR ASPIDES, παρέ­χο­ντας προ­στα­σία σε εμπο­ρι­κό πλοίο, έβα­λε με πυρο­βό­λο ενα­ντί­ον δύο Μη Επαν­δρω­μέ­νων Αερο­χη­μά­των (UAVs), σύμ­φω­να με τους ισχύ­ο­ντες Κανό­νες Εμπλο­κής, ένα εκ των οποί­ων κατερ­ρί­φθη και το άλλο απο­μα­κρύν­θη­κε. Η Φρε­γά­τα συνε­χί­ζει κανο­νι­κά την απο­στο­λή της». Να σημειω­θεί ότι η πρώ­τη εμπλο­κή της φρε­γά­τας ήταν την Τετάρ­τη 13 Μαρ­τί­ου 2024 επί­σης στον Κόλ­πο του Άντεν.

Το συμ­βάν καταρ­ρί­πτει εκ νέου τους ισχυ­ρι­σμούς της κυβέρ­νη­σης ότι η ελλη­νι­κή φρε­γά­τα βρί­σκε­ται στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα για «ειρη­νι­κή» απο­στο­λή και επι­βε­βαιώ­νει τη θέση του ΚΚΕ ότι συμ­με­τέ­χει στις πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, προ­α­σπί­ζο­ντας τα συμ­φέ­ρο­ντα των εφο­πλι­στών και των εμπο­ρι­κών τους πλοί­ων. Από αυτή την άπο­ψη παρα­μέ­νει επί­και­ρο το παλ­λαϊ­κό αίτη­μα «να γυρί­σει εδώ και τώρα πίσω η φρε­γά­τα Ύδρα».

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν πύραυλο των Χούθι

Εξάλ­λου, οι αμε­ρι­κα­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις ανα­κοί­νω­σαν τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα ότι χθες Τετάρ­τη κατέ­στρε­ψαν αντι­πλοϊ­κό βαλ­λι­στι­κό πύραυ­λο (ASBM) που εκτο­ξεύ­θη­κε «από περιο­χή ελεγ­χό­με­νη από τους υπο­στη­ρι­ζό­με­νους από το Ιράν τρο­μο­κρά­τες Χού­θι» στην Υεμέ­νη προς τον Κόλ­πο του Άντεν.

«Πιθα­νόν» ο στό­χος του πυραύ­λου ήταν το MV Yorktown, πλοίο μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων υπό αμε­ρι­κα­νι­κή σημαία, αμε­ρι­κα­νι­κής ιδιο­κτη­σί­ας και δια­χει­ρι­ζό­με­νο από αμε­ρι­κα­νι­κή ναυ­τι­λια­κή εται­ρεία, με πλή­ρω­μα «18 πολί­τες των ΗΠΑ και 4 Έλλη­νες», ανέ­φε­ρε το μει­κτό διοι­κη­τή­ριο των ενό­πλων δυνά­με­ων των ΗΠΑ που είναι αρμό­διο για την περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής (CENTCOM, «κεντρι­κή διοί­κη­ση») μέσω X.

«Δεν ανα­φέρ­θη­καν τραυ­μα­τι­σμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού) των ΗΠΑ, του συνα­σπι­σμού, ή εμπο­ρι­κά σκά­φη», πρό­σθε­σε η CENTCOM. Παράλ­λη­λα, κατα­στρά­φη­καν τέσ­σε­ρα μη επαν­δρω­μέ­να ενα­έ­ρια οχή­μα­τα (UAVs) των Χού­θι εν πτή­σει, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Πηγή: 902.gr

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο