Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα σειρά video της ΚΝΕ

Η ΚΝΕ συνε­χί­ζει τη σει­ρά video μπρο­στά στις επερ­χό­με­νες ευρω­ε­κλο­γές, που βασί­ζε­ται πάνω σε ερω­τή­μα­τα και ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τη νέα γενιά και μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν κρι­τή­ριο ψήφου.

Δεύ­τε­ρο θέμα η πολε­μι­κή εμπλο­κή της Ελλάδας…

Θέλεις να βρί­σκε­σαι με τη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας; Θέλεις να παλέ­ψεις για τη φιλία και την αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ των λαών;

#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ

Όλα τα video είναι δια­θέ­σι­μα στο κανά­λι της ΚΝΕ στο YouTube.

🔴 Αγα­να­κτείς κάθε φορά που ακούς να μιλά­νε για την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση της ειρή­νης; Ναι, για­τί βλέ­πεις την Ευρώ­πη των πολέ­μων. Οι τρα­γι­κές εικό­νες με τα αθώα θύμα­τα των πολέ­μων, τα δολο­φο­νη­μέ­να παι­διά, σου στοι­χειώ­νουν το μυα­λό… Θυμώ­νεις με την επι­λο­γή των κυβερ­νή­σε­ων και των κομ­μά­των του συστή­μα­τος να στέ­κο­νται στο πλευ­ρό των φονιά­δων των λαών. Δια­φω­νείς με την απο­στο­λή Ελλή­νων στρα­τιω­τι­κών εκτός συνό­ρων. Δια­φω­νείς με τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε δύο πολέ­μους, στην Ουκρα­νία και τη Μέση Ανα­το­λή, στα πολε­μι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, που κοστί­ζουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια και κρύ­βουν τερά­στιους κιν­δύ­νους για τον λαό..
⁉️Θέλεις να βρί­σκε­σαι με τη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας; Θέλεις να παλέ­ψεις για τη φιλία και την αλλη­λεγ­γύη μετα­ξύ των λαών; 


#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ

Ανα­κοί­νω­ση της ΚΝΕ για τις ευρω­ε­κλο­γές: https://www.kne.gr/article/Piso-apo‑k…

👉Subscribe: https://bit.ly/2SvwNyV
👉Εδώ θα βρεί­τε όλα τα video essays της ΚΝΕ:
https://rb.gy/0664we
👉Εδώ θα βρεί­τε όλα τα Podcasts της ΚΝΕ:
https://bit.ly/2YrGsKG
🔔 Ακο­λου­θή­στε το Podcast της ΚΝΕ στο Spotify:
https://spoti.fi/3xU8zlw

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο