Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Υόρκη: 40% περισσότεροι άστεγοι μέσα σε ένα χρόνο στη… μητρόπολη του καπιταλισμού

Ο αριθ­μός των αστέ­γων στη Νέα Υόρ­κη αυξή­θη­κε κατά 39% μέσα σε ένα χρό­νο, σύμ­φω­να με στοι­χεία που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η υπη­ρε­σία που φρο­ντί­ζει για τα πρό­σω­πα χωρίς μόνι­μη κατοι­κία (Homeless Outreach Population Estimate). Τον περα­σμέ­νο Φλε­βά­ρη κατα­με­τρή­θη­καν 3.892 άστε­γοι. Πρό­κει­ται για τον υψη­λό­τε­ρο αριθ­μό αστέ­γων εδώ και δώδε­κα χρό­νια, ενώ την αντί­στοι­χη περί­ο­δο το 2016 είχαν κατα­με­τρη­θεί 2.794.

«Η συνε­χι­ζό­με­νη κρί­ση στην πρό­σβα­ση στη στέ­γα­ση» είναι ένας λόγος για την αύξη­ση του αριθ­μού των αστέ­γων σε σύγκρι­ση με το 2016 και το 2015 σύμ­φω­να με το Τμή­μα Υπη­ρε­σιών για Αστέ­γους. Υπεν­θύ­μι­σε ότι από το 2005 μέχρι το 2015 το μέσο εισό­δη­μα ενός νεο­ϋ­ορ­κέ­ζι­κου νοι­κο­κυ­ριού αυξή­θη­κε κατά 4,8%, όμως το ίδιο διά­στη­μα η μέση τιμή των ενοι­κί­ων αυξή­θη­κε κατά 18,3%.

Οι άστε­γοι στη Νέα Υόρ­κη απο­τε­λούν μόνο ένα μικρό μέρος των ανθρώ­πων που δεν δια­θέ­τουν μόνι­μη κατοι­κία. Σύμ­φω­να με τις υπη­ρε­σί­ες του δήμου, 57.937 άνθρω­ποι φιλο­ξε­νού­νται σε εστί­ες και από αυτούς οι 22.047 είναι παι­διά.

Συνο­λι­κά στις ΗΠΑ, λίγο περισ­σό­τε­ρο από μισό εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι είναι άστε­γοι (564.708 το 2016). Πέραν της Νέας Υόρ­κης, σημα­ντι­κός αριθ­μός αστέ­γων παρα­τη­ρεί­ται στη μητρο­πο­λι­τι­κή περιο­χή του Λος Άντζε­λες, στο Σιάτλ, την Ουά­σινγ­κτον και το Σαν Φραν­σί­σκο. Εκτός από αυτούς που ζουν κυριο­λε­κτι­κά στο δρό­μο, υπάρ­χουν και οι “εν δυνά­μει άστε­γοι”, καθώς υπο­λο­γί­ζε­ται πως περισ­σό­τε­ρα από 7 εκα­τομ­μύ­ρια φτω­χά νοι­κο­κυ­ριά φιλο­ξε­νούν συγ­γε­νείς και φίλους που δεν έχουν στέγη.

Όλα αυτά συμ­βαί­νουν στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Αμε­ρι­κής, τη χώρα όπου 43.1 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι ζουν στο όριο της φτώ­χειας ενώ 540 δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι κατέ­χουν συνο­λι­κή περιου­σία σχε­δόν 2.4 τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, New York Daily News.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο