Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέες σκοταδιστικές και σεξιστικές δηλώσεις του υφυπουργού Δημήτρη Βαρτζόπουλου

Επα­νήλ­θε ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας Δημή­τρης Βαρ­τζό­που­λος με κατά­πτυ­στες σκο­τα­δι­στι­κές δηλώ­σεις και μάλι­στα παρά τις αντι­δρά­σει επι­μέ­νει σε επι­κίν­δυ­νες αντιε­πι­στη­μο­νι­κές θεω­ρί­ες… περα­σμέ­νων αιώνων.

Ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας, υπεύ­θυ­νος για την πολι­τι­κή Ψυχι­κής Υγεί­ας μετα­ξύ άλλων, έδω­σε «βιο­λο­γι­κό υπό­βα­θρο» και άρα δικαιο­λο­γώ­ντας τις δολο­φο­νί­ες γυναι­κών, με το …«επι­χεί­ρη­μα» πως έχουν «βιο­λο­γι­κή βάση», καθώς «είναι η φύση των πραγ­μά­των το αρσε­νι­κό να είναι επιθετικό»!!!

«Σε όλη την πανί­δα, σε κάθε μορ­φή ενβί­ου όντος το αρσε­νι­κό είναι πιο επι­θε­τι­κό για­τί στη φύση αυτό είναι που κυνη­γά­ει την τρο­φή και ανα­λαμ­βά­νει την επι­θε­τι­κή διεκ­δί­κη­ση. Το θηλυ­κό είναι για άλλες δου­λειές. Για να τίκτει. Είτε γίνε­ται στην αγέ­λη, είτε γίνε­ται στη δυα­δι­κή μορ­φή που έχου­με στο homo sapiens. Είναι η φύση των πραγ­μά­των το αρσε­νι­κό να είναι επι­θε­τι­κό, κατά συνέ­πεια η έννοια της γυναι­κο­κτο­νί­ας έχει μια βιο­λο­γι­κή βάση», υπο­στή­ρι­ξε ξεδιά­ντρο­πα ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας ανα­πα­ρά­γο­ντας ακρο­δε­ξιά ρητο­ρι­κή ακραί­ου μισογυνισμού.

Ακό­μα, ο Δημή­τρης Βαρ­τζό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε και στη βία μετα­ξύ εφή­βων, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ‑το αδια­νό­τη­το- πως «όταν δια­πι­στώ­νου­με σε πρώ­ι­μη φάση μια τέτοια επι­θε­τι­κό­τη­τα, αυτή την επι­θε­τι­κό­τη­τα να τη βάλου­με μέσα σε κοι­νω­νι­κά κανά­λια […] δηλα­δή να μη σκο­τώ­νεις ή να μην επι­τί­θε­σαι για να κλέ­ψεις, να επι­τί­θε­σαι στον εχθρό της πατρί­δας, ή να επι­τί­θε­σαι στον εχθρό της κοι­νω­νί­ας. Αλλά όταν κάποιος εκδη­λώ­νει πλέ­ον μια οργα­νω­μέ­νη τέτοια αντι­κοι­νω­νι­κή, επι­θε­τι­κή, εγκλη­μα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά, ο σωστός τρό­πος είναι η έγκαι­ρος ανί­χνευ­ση και η κατα­στο­λή, ο περιο­ρι­σμός του».

Μετά τις αντι­δρά­σεις ο Δημή­τρης Βαρ­τζό­που­λος έκα­νε προ­σπά­θεια να μαζέ­ψει τα ασυμ­μά­ζευ­τα χωρίς όμως να αναι­ρεί την ουσία των λεγο­μέ­νων του. Έκα­νε μάλι­στα λόγο για «προ­σπά­θεια δημιουρ­γί­ας εντυ­πώ­σε­ων» και «άρνη­σης της απλής λογι­κής»: «Εκεί­νο το οποίο είπα και εννοώ είναι το αυτο­νό­η­το, ότι υπάρ­χουν δια­φο­ρε­τι­κά βιο­λο­γι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά των φύλων, ότι το αρσε­νι­κό έχει συνή­θως σημα­ντι­κό­τε­ρη σωμα­τι­κή δύνα­μη, άρα είναι πιο επι­κίν­δυ­νο στην επι­θε­τι­κό­τη­τα του από το θηλυ­κό. Ως εκ τού­του θα πρέ­πει να υπάρ­χουν και ιδιαί­τε­ρες προ­βλέ­ψεις και ιδιαί­τε­ροι μηχα­νι­σμοί περιο­ρι­σμού της ενδε­χό­με­νης, εννο­εί­ται για πολ­λούς κοι­νω­νι­κούς και άλλους λόγους, επι­θε­τι­κό­τη­τας και βιαιό­τη­τας εις βάρος των γυναι­κών. Άρα η έννοια της γυναι­κο­κτο­νί­ας είναι απο­λύ­τως σωστή και θα πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζε­ται από­λυ­τα και απο­τε­λε­σμα­τι­κά. Εννο­ού­σα δηλα­δή, είπα και υπο­στη­ρί­ζω ακρι­βώς το αντί­θε­το από τις αυθαί­ρε­τες κ προ­βο­κα­τό­ρι­κες ερμη­νεί­ες», έγρα­ψε στο Facebook ο υφυ­πουρ­γός Υγείας.

Πρό­κει­ται για τον ίδιο υφυ­πουρ­γό που πρό­σφα­τα είχε δηλώ­σει ότι «ένα παι­δί που δεν είναι γεν­νη­μέ­νο επι­θε­τι­κό δεν θα γίνει επι­θε­τι­κό και θα πάρει το μαχαί­ρι» και ότι «…οι επι­θε­τι­κοί γονείς γεν­νούν επι­θε­τι­κά παιδιά».

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο