Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Γκάλης: Θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτωρ του ΑΠΘ

Σε επί­τι­μο διδά­κτο­ρα θα ανα­κη­ρύ­ξει το Νίκο Γκά­λη το Τμή­μα Επι­στή­μης Φυσι­κής Αγω­γής και Αθλη­τι­σμού του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης.

Η από­φα­ση πάρ­θη­κε προ­κει­μέ­νου να τιμη­θεί η σπου­δαία προ­σφο­ρά του κορυ­φαί­ου Έλλη­να καλα­θο­σφαι­ρι­στή στον αθλη­τι­σμό και την κοινωνία.

Η τελε­τή ανα­γό­ρευ­σης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 3 Μαρ­τί­ου και ώρα 20:15, στην αίθου­σα τελε­τών του ΑΠΘ.

Γεν­νη­μέ­νος από Έλλη­νες γονείς στο Νιου Τζέρ­σι των ΗΠΑ το 1957, ο Νίκος Γκά­λης υπήρ­ξε η σημα­ντι­κό­τε­ρη μορ­φή του μπά­σκετ στην Ελλά­δα και μια από τις σπου­δαιό­τε­ρες στην Ευρώ­πη, όντας ο βασι­κός υπεύ­θυ­νος για την άνθη­ση του αθλή­μα­τος στη χώρα μας.

Κατά την διάρ­κεια της καριέ­ρας του αγω­νί­στη­κε στον Άρη, όπου μεγα­λούρ­γη­σε τη δεκα­ε­τία του 1980 κατα­κτώ­ντας σει­ρά πρω­τα­θλη­μά­των, ενώ έκλει­σε την καρέ­ρα του αγω­νι­ζό­με­νος στον Πανα­θη­ναϊ­κό τη διε­τία 1992–1994.

Απο­κο­ρύ­φω­μα της καριέ­ρας του στην Εθνι­κή Ελλά­δος μπά­σκετ ήταν η συμ­με­το­χή του Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα του 1987 στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας με την κατά­κτη­ση του πρώ­του ευρω­παϊ­κού εθνι­κού τίτλου.

Το 2007 έγι­νε ο πρώ­τος Έλλη­νας καλα­θο­σφαι­ρι­στής που εντά­χθη­κε στο Hall of Fame της FIBA και το 2017 στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, περ­νώ­ντας έτσι στο «πάν­θε­ον» του παγκο­σμί­ου μπάσκετ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο