Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Ευρεία στρατιωτική επιχείρηση κατά των αρμενικών δυνάμεων ξεκίνησε ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν

Στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση, στο έδα­φος του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, ξεκί­νη­σε το Αζερ­μπαϊ­τζάν στο­χεύ­ο­ντας τις αρμε­νι­κές δυνά­μεις που βρί­σκο­νται στο έδα­φος του θύλα­κα. Το υπουρ­γείο Άμυ­νας του Αζερ­μπαϊ­τζάν χαρα­κτή­ρι­σε την επι­χεί­ρη­ση ως «αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή», που στό­χο έχει «να απο­κα­τα­στή­σει τη συνταγ­μα­τι­κή τάξη στον θύλα­κα».

«Στο πλαί­σιο των μέτρων αυτών εξου­δε­τε­ρώ­θη­καν, με τη βοή­θεια όπλων υψη­λής ακρί­βειας, θέσεις των ενό­πλων δυνά­με­ων της Αρμε­νί­ας, καθώς και στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις στη γραμ­μή του μετώ­που και βαθιά» στο έδα­φος του θύλα­κα, ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Άμυ­νας του Αζερ­μπαϊ­τζάν. Το υπουρ­γείο τόνι­σε ότι σκο­πεύ­ει «να αφο­πλί­σει τις ένο­πλες δυνά­μεις της Αρμε­νί­ας, να δια­σφα­λί­σει και την απο­χώ­ρη­σή τους από τα εδά­φη μας και να εξου­δε­τε­ρώ­σει τις στρα­τιω­τι­κές τους υπο­δο­μές».

Η κυβέρ­νη­ση του Αζερ­μπαϊ­τζάν ανα­κοί­νω­σε ότι έχει ενη­με­ρώ­σει τη ρωσι­κή ειρη­νευ­τι­κή δύνα­μη στην περιο­χή, η οποία ελέγ­χει αν τηρεί­ται η εκε­χει­ρία του 2020, όπως και την Τουρ­κία.

Νωρί­τε­ρα το Μπα­κού είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι τέσ­σε­ρις Αζέ­ροι αστυ­νο­μι­κοί και δύο πολί­τες σκο­τώ­θη­καν από την έκρη­ξη ναρ­κών στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ και είχε κατη­γο­ρή­σει τους αυτο­νο­μι­στές του θύλα­κα ότι ευθύ­νο­νται για αυτές τις «τρο­μο­κρα­τι­κές» ενέρ­γειες. Οι έξι αυτοί άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν όταν τα οχή­μα­τα στα οποία επέ­βαι­ναν έπε­σαν σε νάρ­κες στον δρό­μο μετα­ξύ της Σού­σα και της Φιζού­λι, δύο πόλεις του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ που ελέγ­χο­νται από το Αζερ­μπαϊ­τζάν, επε­σή­μα­ναν οι αζε­ρι­κές υπη­ρε­σί­ες ασφα­λεί­ας, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι ομά­δα «δολιο­φθο­ρέ­ων» Αρμέ­νιων αυτο­νο­μι­στών τοπο­θέ­τη­σε τις νάρ­κες αυτές και έκα­ναν λόγο για «τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια».

Η Αρμε­νία από την πλευ­ρά της επι­ση­μαί­νει ότι δεν δια­θέ­τει στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ και ότι προ­τε­ραιό­τη­τές της παρα­μέ­νουν ανθρω­πι­στι­κές. Το Γερε­βάν κατη­γο­ρεί το Μπα­κού ότι προ­κά­λε­σε ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, κλεί­νο­ντας στα τέλη του 2022 τον διά­δρο­μο Λατσίν, τη μονα­δι­κή χερ­σαία οδό που συν­δέ­ει τον ορει­νό θύλα­κα με την Αρμενία.

Να σημειω­θεί ότι η στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση του Αζερ­μπαϊ­τζάν στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, πραγ­μα­το­ποιεί­ται λίγες ημέ­ρες μετά τη λήξη των κοι­νών στρα­τιω­τι­κών γυμνα­σί­ων της Αρμε­νί­ας με τις ΗΠΑ, που προ­κά­λε­σαν τη σφο­δρή αντί­δρα­ση της Ρωσί­ας.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, TASS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο