Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Να φέρουμε αστεγοκτόνο να καθαρίσουμε!

Βγή­κε ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ντό­ναλντ Τραμπ, να κατη­γο­ρή­σει τους αντι­πά­λους του στην Καλι­φόρ­νια πως δεν κάνουν τίπο­τα για το θέμα των αστέγων.

Αλλά μην ενθουσιάζεστε.

Ο Τραμπ δεν συγκι­νή­θη­κε για τους φτω­χούς και τους άστε­γους. Το επι­χεί­ρη­μά του είχε να κάνει με τα αισθή­μα­τα των επεν­δυ­τών. Επί λέξει αυτό που τον ενο­χλεί είναι που υπάρ­χουν άνθρω­ποι που ζουν κατά μήκος «των καλύ­τε­ρων αυτο­κι­νη­το­δρό­μων μας, στους καλύ­τε­ρούς μας δρό­μους, στις καλύ­τε­ρες αίθου­σες εισό­δους των κτι­ρί­ων, κτι­ρί­ων για τα οποία άνθρω­ποι πλη­ρώ­νουν τερά­στιους φόρους, όπου πήγαν εξαι­τί­ας της αίγλης».

Πήγαν για την αίγλη και είδαν άστε­γους. Α πα πα πα. Τους καη­μέ­νους τους λεφτά­δες. Να φέρου­με αστε­γο­κτό­νο να καθα­ρί­σου­με! Μην τρο­μά­ξουν οι κυρά­τσες και οι
φλώροι.

Κι αν νομί­ζε­τε πως είναι μακριά αυτή η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα από τη δική μας, θέλω να δω τι θα κάνου­με εμείς όταν τα πιο απελ­πι­σμέ­να κοι­νω­νι­κά στοι­χεία θα κάνουν στρω­μα­τσά­δα κάτω από Πύρ­γους. Μήπως θα θυμη­θού­με τότε το κρά­τος πρό­νοιας ή θα τους μπα­γλα­ρώ­νου­με και εμείς;

Πηγή: Χαραυ­γή / Παλμ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο