Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρή θαλάσσια χελώνα, χτυπημένη από αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε στη παραλία του Καραβόμυλου

Την απο­κρου­στι­κή εικό­να μιας θαλάσ­σιας χελώ­νας νεκρή στην παρα­λία του Καρα­βό­μυ­λου, αντί­κρι­σε κάτοι­κος της περιο­χής. Η θαλάσ­σια χελώ­να, σύμ­φω­να με το Lamiareport.gr, φαί­νε­ται πως ανή­κει στην Καρέ­τα – Καρέ­τα και εντο­πί­στη­κε το από­γευ­μα της Τετάρ­της σε παρα­λία του Καρα­βό­μυ­λου Φθιώ­τι­δας. «Είναι κρί­μα να χάνο­νται τέτοια σπά­νια ζώα και μάλι­στα με αυτό τον τρό­πο» ανέ­φε­ρε ο άνθρω­πος που εντό­πι­σε το νεκρό ζώο και εξή­γη­σε πως η θαλάσ­σια χελώ­να ήταν νεκρή χτυ­πη­μέ­νη από αιχ­μη­ρό αντι­κεί­με­νο με μία μεγά­λη πλη­γή στο καβού­κι της.

 500 θαλάσσιες χελώνες εντοπίζονται νεκρές κάθε χρόνο στην Ελλάδα

Στη διάρ­κεια κάθε έτους, σε διά­φο­ρες ακτές της Ελλά­δας, ξεβρά­ζο­νται περί τις 500 νεκρές καρέ­τα καρέ­τα, αριθ­μός αρκε­τά υψη­λός, για ένα απει­λού­με­νο είδος, με πλη­θυ­σμό περί­που 20.000 σε όλη τη Μεσό­γειο, είναι δύσκο­λο, όμως, να συμπε­ρά­νει κανείς ποια ρεύ­μα­τα τις έβγα­λαν εκεί που ξεβράστηκαν.

Γενι­κό­τε­ρα, οι απει­λές που αντι­με­τω­πί­ζουν οι καρέ­τα καρέ­τα στις ελλη­νι­κές θάλασ­σες σχε­τί­ζο­νται με την οικο­λο­γι­κή υπο­βάθ­μι­ση των οικο­συ­στη­μά­των που τις φιλο­ξε­νούν, την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, τραυ­μα­τι­σμούς από ταχύ­πλοα, παγί­δευ­ση σε αλιευ­τι­κά εργα­λεία ‑μπλέ­κο­νται σε δίχτυα και παρα­γά­δια και τρώ­νε τα αγκί­στρια- και σε κάποιες περι­πτώ­σεις ηθε­λη­μέ­νη θανά­τω­ση, αν και τα τελευ­ταία χρό­νια με τις καμπά­νιες ενη­μέ­ρω­σης και ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των ψαρά­δων τέτοια περι­στα­τι­κά έχουν περιο­ρι­στεί σημαντικά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο