Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Έντεκα εργάτες νεκροί και 75 τραυματίες σε δυστύχημα σε ορυχείο πλατίνας

Έντε­κα εργα­ζό­με­νοι σε ένα ορυ­χείο πλα­τί­νας σκο­τώ­θη­καν σε δυστύ­χη­μα με το ανα­βα­τό­ριο που τους ανέ­βα­ζε στην επι­φά­νεια, όπως έγι­νε γνω­στό σήμε­ρα από την ιδιο­κτή­τρια εταιρεία.

Η τρα­γω­δία σημειώ­θη­κε την Δευ­τέ­ρα στο ορυ­χείο που απέ­χει περί­που 150 χιλιό­με­τρα στα βορειο­δυ­τι­κά του Γιο­χά­νε­σμπουργκ. Σε μια στοά, βάθους χιλί­ων μέτρων, το ανα­βα­τό­ριο κατέ­βη­κε για να παρα­λά­βει τους εργά­τες που είχαν ολο­κλη­ρώ­σει τη βάρ­δια τους και κατά την άνο­δο στα­μά­τη­σε αρκε­τές φορές για να επι­βι­βα­στούν και άλλοι σε άλλα επί­πε­δα, εξή­γη­σε ο Γιό­χαν Τέρον, ο εκπρό­σω­πος της εται­ρεί­ας Impala Platinum. Λίγο πριν από τις 5 το από­γευ­μα, τοπι­κή ώρα, «86 εργά­τες έστε­καν, όρθιοι, στο ανα­βα­τό­ριο» το οποίο, μετά την τρί­τη στά­ση του, «άρχι­σε ξαφ­νι­κά να κατε­βαί­νει» με ταχύ­τη­τα, πρόσθεσε.

Το σύστη­μα είναι αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­νο, διευ­κρί­νι­σε ο Τέρον.
Ένας χει­ρι­στής προ­σπά­θη­σε να εφαρ­μό­σει τα πρω­τό­κολ­λα ασφα­λεί­ας αλλά το ανα­βα­τό­ριο συνέ­χι­σε την καθο­δι­κή πορεία του και στα­μά­τη­σε από­το­μα μόνο όταν το αντί­βα­ρο έφτα­σε στην επι­φά­νεια. Μέχρι τότε είχε κάνει ελεύ­θε­ρη πτώ­ση από ύψος περί­που 180 μέτρων.

Η πτώ­ση και η στά­ση ήταν τόσο βίαιες που έντε­κα εργα­ζό­με­νοι σκο­τώ­θη­καν ακα­ριαία. Οι υπό­λοι­ποι 75 νοση­λεύ­ο­νται και οι 14 από αυτούς είναι σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, ανέ­φε­ρε η εται­ρεία. Πολ­λοί από τους τραυ­μα­τί­ες έχουν κατάγ­μα­τα στα πόδια.

Η επι­χεί­ρη­ση ανά­συρ­σης των θυμά­των έχει ολο­κλη­ρω­θεί, ανέ­φε­ρε η εται­ρεία που δήλω­σε «συγκλο­νι­σμέ­νη» από το πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα. Σήμε­ρα το ορυ­χείο δεν λει­τούρ­γη­σε και ήδη έχει ξεκι­νή­σει έρευ­να για τα αίτια της τραγωδίας.

Στη Νότια Αφρι­κή υπάρ­χουν κάποια από τα βαθύ­τε­ρα ορυ­χεία στον κόσμο και κάποια από αυτά δια­θέ­τουν ανα­βα­τό­ρια που μπο­ρούν να μετα­φέ­ρουν έως και 100 ανθρώ­πους κάθε φορά. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι εργά­ζο­νται σε ορυ­χεία χρυ­σού, δια­μα­ντιών, άνθρα­κα και άλλων ορυ­κτών. Η χώρα είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος εξα­γω­γέ­ας πλα­τί­νας στον κόσμο. Τα δυστυ­χή­μα­τα στα ορυ­χεία δεν είναι κάτι το σπά­νιο και δεκά­δες άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται κάθε χρό­νο. Σύμ­φω­να με επί­ση­μα στοι­χεία, περί­που 50 εργά­τες έχα­σαν τη ζωή τους το 2022.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Η Νότια Αφρι­κή είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος παρα­γω­γός πλα­τί­νας στον κόσμο. Η χώρα ανέ­φε­ρε 49 θανά­τους από ατυ­χή­μα­τα στα ορυ­χεία το 2022. Σύμ­φω­να με στοι­χεία της κυβέρ­νη­σης, οι θάνα­τοι από ατυ­χή­μα­τα εξό­ρυ­ξης στη Νότια Αφρι­κή μειώ­νο­νται τις τελευ­ταί­ες δύο δεκα­ε­τί­ες, από σχε­δόν 300 το έτος 2000.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο