Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντροπή και αίσχος — Πλειστηριάζουν σπίτι πλημμυροπαθούς στη Λάρισα!

Σαν να μην έφτα­ναν η εγκα­τά­λει­ψη από το κρά­τος και τα χαρά­τσια του ΕΝΦΙΑ, οι πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας, που προ­σπα­θούν να ορθο­πο­δή­σουν, βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι και με πλειστηριασμούς.

Συγκε­κρι­μέ­να, κατοι­κία πλημ­μυ­ρο­πα­θούς στη Λάρι­σα στη συνοι­κία της Νέας Σμύρ­νης θα τεθεί σε δια­δι­κα­σία πλει­στη­ρια­σμού μεθαύ­ριο Πέμ­πτη. Η Επι­τρο­πή Πλημ­μυ­ρο­πα­θών καλεί σε κινη­το­ποί­η­ση στις 10 π.μ. ώστε να σωθεί το σπίτι.

Σε δήλω­σή του ο άνθρω­πος που κιν­δυ­νεύ­ει να χάσει το σπί­τι του σημειώ­νει: «Μπο­ρεί πολ­λές ενι­σχύ­σεις πρώ­της αρω­γής να μην έχουν ακό­μη δοθεί, μπο­ρεί οι δεσμεύ­σεις των αρχό­ντων να μην έχουν τηρη­θεί, μπο­ρεί οι υπο­σχέ­σεις για απαλ­λα­γή από την πλη­ρω­μή ΕΝΦΙΑ να έχουν ξεχα­στεί, αντί­θε­τα οι δια­δι­κα­σί­ες πλει­στη­ρια­σμού προ­χω­ρούν κανο­νι­κό­τα­τα βάσει προ­γράμ­μα­τος. Εκεί φαί­νε­ται η “συνέ­πεια” του συστή­μα­τος. Η αναλ­γη­σία σε όλο της το μεγα­λείο. Οι πλημ­μυ­ρο­πα­θείς έχουν ξεχα­στεί και αφε­θεί στη μοί­ρα τους, χορ­τα­σμέ­νοι μόνο από υπο­σχέ­σεις του επι­τε­λι­κού κρά­τους».

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο