Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νότια Κορέα: 146 νεκροί από ποδοπατήματα σε εκδήλωση για το Halloween — 150 οι τραυματίες

Σε 146 ανέ­βη­κε ο αριθ­μός των νεκρών από ποδο­πα­τή­μα­τα κατά τη διάρ­κεια εορ­τα­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων για το Χάλο­γουιν σε μια κεντρι­κή συνοι­κία της πρω­τεύ­ου­σας Σεούλ, ενώ 150 άνθρω­ποι έχουν τραυ­μα­τι­στεί, ανέ­φε­ρε ένας αξιω­μα­τού­χος των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων, σε νέο απο­λο­γι­σμό της τραγωδίας.

Πολ­λοί από τους τραυ­μα­τί­ες νοση­λεύ­ο­νται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση δήλω­σε ένας αξιω­μα­τού­χος των υπη­ρε­σιών έκτα­κτης ανά­γκης, ενώ τόνι­σε ότι ο αριθ­μός των νεκρών ενδέ­χε­ται να αυξη­θεί περαιτέρω.

Η τρα­γω­δία συνέ­βη περί­που στις 22:20 το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, τοπι­κή ώρα (18:20 ώρα Ελλά­δας), καθώς ένα τερά­στιο πλή­θος κόσμου ξεχύ­θη­κε στην περιο­χή Ιτε­ουάν μια κεντρι­κή συνοι­κία της πρω­τεύ­ου­σας για τους εορ­τα­σμούς του Χάλογουιν.

Εκπρό­σω­πος της πυρο­σβε­στι­κής ανέ­φε­ρε ότι 140 ασθε­νο­φό­ρα έφτα­σαν στο σημείο για να δώσουν τις πρώ­τες βοή­θειες σε τραυματίες.

Οι πυρο­σβε­στι­κές αρχές στην Σεούλ ανα­κοί­νω­σαν αρχι­κά ότι δεκά­δες άνθρω­ποι νοση­λεύ­τη­καν για καρ­δια­κή ανα­κο­πή. Ένας πρώ­τος απο­λο­γι­σμός έκα­νε λόγο για δύο θανάτους.

Στην Νότια Κορέα, οι εργα­ζό­με­νοι διά­σω­σης ανα­φέ­ρουν καρ­δια­κή ανα­κο­πή έως ότου ένας για­τρός ανα­κοι­νώ­σει επί­ση­μα τον θάνα­το ενός ατόμου.

Οι φετι­νοί εορ­τα­σμοί του Χάλο­γουιν είναι οι πρώ­τοι μετά την παν­δη­μία Covid-19.

Φωτο­γρα­φί­ες που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Yonhap δεί­χνουν πάνω από δώδε­κα ανθρώ­πους να κεί­το­νται σε έναν δρό­μο, με δια­σώ­στες να τους βοη­θούν. Πλά­να από μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης δεί­χνουν πολ­λούς ανθρώ­πους να δέχο­νται πρώ­τες βοή­θειες από υπαλ­λή­λους διά­σω­σης και ιδιώ­τες πολί­τες στο σημείο.

Σε ένα βίντεο φαί­νο­νται περί­που 20 πτώ­μα­τα καλυμ­μέ­να με σεντό­νια ή κου­βέρ­τες. Άλλα θύμα­τα μετα­φέ­ρο­νται με φορεία σε ασθενοφόρα.

Ο πρό­ε­δρος της Νότιας Κορέ­ας Γιουν Σουκ-Γέολ προ­ή­δρευ­σε έκτα­κτης συνά­ντη­σης με κορυ­φαί­ους βοη­θούς και διέ­τα­ξε την απο­στο­λή ιατρι­κών ομά­δων έκτα­κτης ανά­γκης στο σημείο, ανα­κοί­νω­σε το γρα­φείο του.

Οι αρχές διε­ρευ­νούν τα ακρι­βή αίτια του συμ­βά­ντος, ανέ­φε­ρε το Yonhap.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο