Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νύχτα έντασης στο αστυνομοκρατούμενο ΑΠΘ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε στρα­τό­πε­δο των δυνά­με­ων κατα­στο­λής μετα­τρά­πη­κε το βρά­δυ το Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, καθώς και η τρι­γύ­ρω περιο­χή, με το πρό­σχη­μα της περι­φρού­ρη­σης των εργα­σιών για την ανέ­γερ­ση της περί­φη­μης βιβλιο­θή­κης στον χώρο που βρι­σκό­ταν η κατά­λη­ψη «Στέ­κι στο Βιολογικό».

Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες και πλη­ρο­φο­ρί­ες τοπι­κών μέσων, στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή γύρω από το πανε­πι­στή­μιο πραγ­μα­το­ποιού­νταν συστη­μα­τι­κοί έλεγ­χοι διερ­χό­με­νων ατό­μων, οι περισ­σό­τε­ροι από αυτούς φοι­τη­τές, ενώ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν και του­λά­χι­στον 30 προ­σα­γω­γές ατό­μων, που περ­νού­σαν έξω από το πανε­πι­στή­μιο ή επι­χει­ρού­σαν να μπουν μέσα. Έτσι, χθες το βρά­δυ η ΕΛ.ΑΣ. δεν περιο­ρί­στη­κε απλά στο χώρο της Σχο­λής Θετι­κών Επι­στη­μών (ΣΘΕ), όπου βρί­σκε­ται η υπό κατα­σκευή βιβλιο­θή­κη, αλλά υπη­ρέ­τη­σε με ιδιαί­τε­ρο ζήλο το δόγ­μα του νόμου και τάξης της κυβέρ­νη­σης στο σύνο­λο των χώρων του πανεπιστημίου.

Παράλ­λη­λα, σε εξέ­λι­ξη βρι­σκό­ταν φοι­τη­τι­κό πάρ­τι στο προ­αύ­λιο της Πολυ­τε­χνι­κής Σχο­λής, το οποίο συγκέ­ντρω­σε χιλιά­δες νέους και νέες.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τοπι­κών μέσων, περί­που στις τρεις τα ξημε­ρώ­μα­τα, ομά­δα 60–70 ατό­μων με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους επι­τέ­θη­κε με πέτρες και μολό­τοφ στις δυνά­μεις των ΜΑΤ, που βρί­σκο­νταν μπρο­στά από την είσο­δο ΣΘΕ, με την αστυ­νο­μία να απα­ντά­ει με εκτε­τα­μέ­νη χρή­ση χημι­κών και χει­ρο­βομ­βί­δων κρό­του-λάμ­ψης, ενώ κινη­το­ποι­ή­θη­κε και η «Αύρα» για όση ώρα διήρ­κη­σαν οι συγκρού­σεις και το κυνη­γη­τό μέσα στο ΑΠΘ. Η βασι­κή εστία των συγκρού­σε­ων ήταν το προ­αύ­λιο του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου στην πανεπιστημιούπολη.

Λίγη ώρα αργό­τε­ρα, η ΕΛ.ΑΣ. πραγ­μα­το­ποί­η­σε επι­πλέ­ον επτά προσαγωγές.

Πηγή: efsyn.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο