Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Σοφιανός: Χρειαζόμαστε μια δημοτική αρχή σύμμαχο του λαού και όχι εχθρό του (ΦΩΤΟ)

Σε συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Πηνε­λό­πης Δέλ­τα στους Ελλη­νο­ρώ­σους μίλη­σε το από­γευ­μα της Τρί­της 19 Σεπτέμ­βρη ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος και υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθή­νας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Επί­σης, παρέμ­βα­ση έκα­νε και ο Βασί­λης Ραπτά­κης, σύμ­βου­λος της 7ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας και εκ νέου υποψήφιος.

Ο Ν. Σοφια­νός ανα­φέρ­θη­κε στην ανά­γκη ισχυ­ρο­ποί­η­σης της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» σε Δήμο και Περι­φέ­ρεια για­τί «χρεια­ζό­μα­στε μια δημο­τι­κή αρχή σύμ­μα­χο του λαού και όχι εχθρό του». Ανέ­δει­ξε τις επι­πτώ­σεις στους κατοί­κους της Αθή­νας των βασι­κών απο­φά­σε­ων της απερ­χό­με­νης δημο­τι­κής αρχής Μπα­κο­γιάν­νη που στη­ρί­χθη­καν στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο από τις παρα­τά­ξεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Απο­φά­σεις όπως ο «Μεγά­λος Περί­πα­τος», η Διπλή Ανά­πλα­ση και η προ­ώ­θη­ση του στό­χου Αθή­να-πόλη πρό­τυ­πος του­ρι­στι­κός προ­ο­ρι­σμός, που «δεί­χνουν τις προ­τε­ραιό­τη­τές τους που δεν αφο­ρούν τις ανά­γκες των πολ­λών, όλων όσοι ζουν και εργά­ζο­νται σε αυτή την πόλη, στην πόλη που μεγα­λώ­νουν και μορ­φώ­νουν τα παι­διά τους, αλλά τις ανά­γκες και τα κέρ­δη των λίγων, των ξενο­δό­χων, των εται­ρειών βρα­χυ­χρό­νιας μίσθω­σης, του real estate και των μεγαλοεργολάβων».

«Στις προ­τε­ραιό­τη­τές τους δεν υπάρ­χουν οι ανά­γκες των παι­διών αυτής της πόλης για ασφα­λή σχο­λεία, ούτε αυτές των κατοί­κων για ελεύ­θε­ρους χώρους πρα­σί­νου, αθλη­τι­σμού και ανα­ψυ­χής», τόνι­σε ο Ν. Σοφια­νός και έφε­ρε ως παρά­δειγ­μα το Πάρ­κο Γου­δή συνο­λι­κής έκτα­σης 916 στρεμ­μά­των που παρα­χω­ρή­θη­καν από τον Ελλη­νι­κό Στρα­τό στον Δήμο Αθή­νας και από αυτά τα 450 στρέμ­μα­τα δεν έχουν καν παρα­δο­θεί με ευθύ­νη του δήμου που δεν έχει προ­χω­ρή­σει στις αντί­στοι­χες ενέρ­γειες στο Κτη­μα­το­λό­γιο. Μάλι­στα στην έκτα­ση προς παρά­δο­ση υπάρ­χουν και δυο στρα­τό­πε­δα με υψη­λό πρά­σι­νο και λει­τουρ­γι­κά κτί­ρια που επί­σης μπο­ρούν να αξιο­ποι­η­θούν. «Από το 1977 που παρα­χω­ρή­θη­κε η έκτα­ση στον δήμο», σχο­λί­α­σε, «έχουν περά­σει υπουρ­γοί και δήμαρ­χοι όλων των κομ­μά­των που κυβέρ­νη­σαν, αλλά η ανά­γκη των κατοί­κων της ευρύ­τε­ρης περιο­χής για πάρ­κο ελεύ­θε­ρο και προ­σβά­σι­μο δεν έχει καλυφθεί».

Ο Νίκος Σοφια­νός ανα­φέρ­θη­κε επί­σης ανα­λυ­τι­κά στις προ­τά­σεις και τις τοπο­θε­τή­σεις της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο για τη σχο­λι­κή στέ­γη και τη διεύ­ρυν­ση του δικτύ­ου των δημο­τι­κών βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών, τα μέτρα προ­στα­σί­ας των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών και τη στή­ρι­ξη των μικρών επαγ­γελ­μα­τιών της πόλης, την ανά­γκη διεκ­δί­κη­σης και αξιο­ποί­η­σης κάθε τετρα­γω­νι­κού μέτρου ελεύ­θε­ρου χώρου πρα­σί­νου, ανα­ψυ­χής, πολι­τι­σμού, την ενί­σχυ­ση με προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε μια σει­ρά κρί­σι­μες υπη­ρε­σί­ες του δήμου, καθώς και στη στή­ρι­ξη των αιτη­μά­των κατοί­κων, φορέ­ων και συλ­λό­γων της πόλης.

Με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες πλημ­μύ­ρες, τόνι­σε ότι χρειά­ζε­ται να γίνουν συνο­λι­κό­τε­ρες παρεμ­βά­σεις τόσο σε επί­πε­δο δήμου όσο και σε αυτό της Περι­φέ­ρειας για την αντι­με­τώ­πι­ση των πλημ­μυ­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, ενώ εξή­γη­σε ότι για το δίκτυο ομβρί­ων υδά­των δεν υπάρ­χει καν ολο­κλη­ρω­μέ­νη χαρ­το­γρά­φη­ση. Μάλι­στα ανέ­φε­ρε ότι υπάρ­χουν περιο­χές στον δήμο που δεν υπάρ­χουν καθό­λου αγω­γοί ομβρί­ων υδά­των, ενώ σε άλλες περιο­χές αυτοί είναι κατα­σκευα­σμέ­νοι από τη δεκα­ε­τία του ‘60 με δια­το­μές που δεν καλύ­πτουν πια τις νέες συνθήκες.

Ο Β. Ραπτά­κης ανα­φέρ­θη­κε σε ζητή­μα­τα της περιο­χής και στις παρεμ­βά­σεις της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Κοι­νο­τι­κό Συμ­βού­λιο της 7ης Κοι­νό­τη­τας. Ειδι­κή ανα­φο­ρά έκα­νε στην από­φα­ση του τελευ­ταί­ου Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου όπου από κοι­νού οι σύμ­βου­λοι του κυβερ­νη­τι­κού δημάρ­χου μαζί με εκεί­νους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ απο­φά­σι­σαν για το οικό­πε­δο 1.160 τ.μ. που ήταν προς απαλ­λο­τρί­ω­ση (Καμπού­ρο­γλου και Ξενο­πού­λου) να έρθουν σε συνεν­νό­η­ση με την ιδιο­κτή­τρια τρά­πε­ζα για την εξα­γο­ρά έως του ποσού του 1,5 εκατ. ευρώ και σημεί­ω­σε ότι απο­φά­σι­σαν, σε περί­πτω­ση μη συμ­φω­νί­ας, η αρμό­δια υπη­ρε­σία ρυμο­το­μι­κού σχε­δί­ου να προ­χω­ρή­σει στη μετα­τρο­πή του από κοι­νό­χρη­στο χώρο πρα­σί­νου σε οικο­δο­μή­σι­μο χώρο. Επι­πλέ­ον, μίλη­σε για το αίσχος της στέ­γα­σης των νηπί­ων στα 156ο, 157ο και 158ο Νηπια­γω­γεία σε κοντέι­νερ που απο­φα­σί­στη­κε ως προ­σω­ρι­νή λύση για την κάλυ­ψη των ανα­γκών της δίχρο­νης Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής και βρί­σκο­νται εκεί …προ­σω­ρι­νά ήδη για τρία χρό­νια, ενώ δεν υπάρ­χει κανέ­νας σχε­δια­σμός για ανέ­γερ­ση νέων σχο­λι­κών κτι­ρί­ων για τη στέ­γα­σή τους.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο