Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεδιαντροπιά

Ντρά­πη­κε και η ντρο­πή με τη χθε­σι­νή επί­σκε­ψη Κασ­σε­λά­κη στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής. Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, της «ιερής αμυ­ντι­κής συμ­μα­χί­ας» — όπως ο ίδιος χαρα­κτή­ρι­σε το ΝΑΤΟ — και του «καλώς βρί­σκε­ται η φρε­γά­τα στην Ερυ­θρά», έκα­νε ένα διά­λειμ­μα από τις lifestyle εμφα­νί­σεις του και προ­σπά­θη­σε να μετα­τρέ­ψει το Θυσια­στή­ριο της Λευ­τε­ριάς, τον τόπο θυσί­ας των κομ­μου­νι­στών και άλλων αγω­νι­στών, σε προ­ε­κλο­γι­κό ντε­κόρ για την «αρι­στε­ρά» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, της πολε­μι­κής εμπλο­κής και του «στρα­τη­γι­κού δια­λό­γου» με τις ΗΠΑ. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Τα ίδια είχε κάνει και ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν με την ανά­λη­ψη των καθη­κό­ντων του πρω­θυ­πουρ­γού πήγε στην Και­σα­ρια­νή να κατα­θέ­σει στε­φά­νι και ύστε­ρα δεν προ­λά­βαι­νε να υπο­γρά­φει μνη­μό­νια, αντι­λαϊ­κούς νόμους και συμ­φω­νί­ες με τους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς, έχο­ντας στο πλευ­ρό του τα σημε­ρι­νά πρω­το­κλα­σά­τα στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ και τους άλλους που σήμε­ρα βρί­σκο­νται στη Νέα Αρι­στε­ρά. Μαθη­μέ­νοι οι ΣΥΡΙ­ΖΑί­οι από …αλε­που­διές που μόνο προ­σβο­λή σημαί­νουν για τους αγώ­νες και τις πιο ηρω­ι­κές παρα­δό­σεις του λαού μας. Μαθη­μέ­νος όμως κι ο λαός από την ξεδια­ντρο­πιά τους. Γι’ αυτό γυρ­νά­ει την πλά­τη και αηδιά­ζει με κακο­στη­μέ­νες παρα­στά­σεις όπως «Ο Κασ­σε­λά­κης στην Και­σα­ρια­νή», ή «Ο Κασ­σε­λά­κης στη Μακρό­νη­σο» λίγους μήνες πριν…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο