Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεφτίλες: «Τον σκότωσε για το ποδόσφαιρο»

Θυμά­στε την αθλιό­τη­τα που είχε δια­πρά­ξει ο ΣΚΑΪ τον Σεπτέμ­βρη του 2013, λίγες ώρες μετά την δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα από χρυ­σαυ­γί­τες στο Κερα­τσί­νι, όταν έπαι­ζε την είδη­ση με την λεζά­ντα «Τον σκό­τω­σε για το ποδόσφαιρο»;

Λίγη από την… δόξα του ΣΚΑΪ θέλη­σε να κλέ­ψει, ως φαί­νε­ται, η εφη­με­ρί­δα «Εστία» σημε­ρα, Τετάρ­τη 2 Φλε­βά­ρη, ανα­φε­ρό­με­νη στην στυ­γνή δολο­φο­νία του 19χρονου Άλκη στην Θεσ­σα­λο­νί­κη με τον τίτλο: «Άγρια δολο­φο­νία 18χρονου για το ποδόσφαιρο».

Ντρά­πη­κε και η ντρο­πή με την απύθ­με­νη υπο­κρι­σία τους.

Όχι, κύριοι. Ούτε ο Παύ­λος, ούτε ο Άλκης δολο­φο­νή­θη­καν «για το ποδό­σφαι­ρο». Ο Φύσ­σας δολο­φο­νή­θη­κε από τα χρυ­σαυ­γί­τι­κα καθάρ­μα­τα, τους Ναζί, τους οποί­ους το αστι­κό σύστη­μα «εκκό­λα­πτε» επί χρό­νια ως μαντρό­σκυ­λο ενά­ντια στο εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα, ενά­ντια σε μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, ενά­ντια σε όσους είναι «δια­φο­ρε­τι­κοί».

Ο Άλκης δολο­φο­νή­θη­κε από αδί­στα­κτους χου­λι­γκά­νους που «γεν­νιού­νται» και «τρέ­φο­νται» στο θερ­μο­κή­πιο της παρα­κρα­τι­κής βίας που υπο­θάλ­πτει το σάπιο κρά­τος σας και οι μηχα­νι­σμοί του. Είναι η ίδια βία που συντη­ρούν οι ΠΑΕ, οι ανώ­νυ­μες εται­ρεί­ες μεγα­λο­ε­φο­πλι­στών και των βιο­μη­χα­νών-επεν­δυ­τών, προ­κει­μέ­νου να έχουν «οπα­δι­κούς στρα­τούς» στην υπη­ρε­σία τους, για την υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων τους.

Η φρά­ση «τον σκό­τω­σε για το ποδό­σφαι­ρο» είναι τόσο άθλια και τόσο επαί­σχυ­ντη, όσο εκεί­νη η βαθύ­τα­τα μικρο­α­στι­κή υπο­κρι­σία του τύπου «τι δου­λειά είχε εκεί;» («τι ήθε­λε στο πάρ­τυ;», «τι δου­λειά είχε στο ξενο­δο­χείο», «τι ζητού­σε στου Χαρι­λά­ου;», «τι δου­λειά είχε τέτοια ώρα στα Εξάρ­χεια», κλπ) που «ξεπλέ­νει» τους θύτες και πυρο­βο­λεί τα θύματα.

Όχι, λοι­πόν, κύριοι: Δεν τον σκό­τω­σε για το ποδό­σφαι­ρο. Τον ένο­χο για το έγκλη­μα θα το βρεί­τε στο σάπιο σύστη­μα που στη­ρί­ζε­τε, αυτό που «γεν­νά» κοι­νω­νί­ες φασι­στών, μισάν­θρω­πων ρατσι­στών, αδί­στα­κτων χουλιγάνων.

Κοι­τα­χτεί­τε στον καθρέ­φτη και μπο­ρεί να ανα­γνω­ρί­σε­τε τους ηθι­κους συναυ­τουρ­γούς της σαπί­λας που ζούμε.

Βίντεο-ντο­κου­μέ­ντο από την στιγ­μή της δολο­φο­νί­ας του 19χρονου Άλκη (VIDEO)

Βετε­ρά­νοι ποδο­σφαι­ρι­στές: «Καμία ανο­χή σε οπα­δούς που σπέρ­νουν το μίσος, τη βία, το ναζι­στι­κό δηλητήριο»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο