Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ: Η κατάσταση στη Γάζα είναι «περισσότερο από καταστροφική»,

Υπη­ρε­σί­ες των Ηνω­μέ­νων Εθνών και ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις χαρα­κτή­ρι­σαν «περισ­σό­τε­ρο από κατα­στρο­φι­κή» την κατά­στα­ση στη Γάζα, όπου ο πόλε­μος ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και τη Χαμάς εισήλ­θε σήμε­ρα στον έβδο­μο μήνα.

«Σπί­τια, σχο­λεία, νοσο­κο­μεία έχουν μετα­τρα­πεί σε ερεί­πια. Δάσκα­λοι, για­τροί, εργα­ζό­με­νοι ανθρω­πι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων σκο­τώ­νο­νται. Ο λιμός είναι επι­κεί­με­νος», έγρα­ψε στο μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης X η επι­κε­φα­λής της UNICEF Κάθριν Ράσελ, ανα­φέ­ρο­ντας ότι έχουν σκο­τω­θεί περισ­σό­τε­ρα από 13.000 παι­διά, σύμ­φω­να με τις στα­τι­στι­κές των υπη­ρε­σιών υγεί­ας της Γάζας, οι οποί­ες διοι­κού­νται από τη Χαμάς.

«Το επί­πε­δο και η ταχύ­τη­τα των κατα­στρο­φών προ­κα­λεί σοκ. Τα παι­διά έχουν ανά­γκη μια κατά­παυ­ση του πυρός ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.

Η κατά­στα­ση είναι «περισ­σό­τε­ρο από κατα­στρο­φι­κή», επι­σή­μα­νε ο Ζαγκάν Σαπα­γκέν, γενι­κός διευ­θυ­ντής της IFRC, της Διε­θνούς Ομο­σπον­δί­ας των Εται­ρειών του Ερυ­θρού Σταυ­ρού και της Ερυ­θράς Ημισελήνου.

«Εκα­τομ­μύ­ρια ζωές απει­λού­νται από την πεί­να», προει­δο­ποί­η­σε. «Ένα κύμα ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να φθά­σει σ’ αυτούς που το έχουν ανά­γκη. Όχι αύριο, αλλά τώρα».

Ο επι­κε­φα­λής του Γρα­φεί­ου του ΟΗΕ για τις Ανθρω­πι­στι­κές Υπο­θέ­σεις (OCHA) Μάρ­τιν Γκρί­φι­θς είχε χαρα­κτη­ρί­σει χθες, Σάβ­βα­το, «προ­δο­σία της ανθρω­πό­τη­τας» τον πόλε­μο ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και το ισλα­μι­στι­κό παλαι­στι­νια­κό κίνημα.

Η IFRC υπεν­θύ­μι­σε ότι 18 μέλη του δικτύ­ου της ‑15 εργα­ζό­με­νοι ή εθε­λο­ντές της Παλαι­στι­νια­κής Ερυ­θράς Ημι­σε­λή­νου και τρεις της αντί­στοι­χης υπη­ρε­σί­ας του Ισρα­ήλ, της Magen David Adom- έχουν σκο­τω­θεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Στο X, ο Σαπα­γκέν ζήτη­σε «να προ­στα­τευ­θούν οι άμα­χοι, οι εργα­ζό­με­νοι στις ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις, οι για­τροί και οι εγκα­τα­στά­σεις τους», καθώς και «να απε­λευ­θε­ρω­θούν άνευ όρων όλοι οι όμηροι».

Η Διε­θνής Επι­τρο­πή του Ερυ­θρού Σταυ­ρού υπο­γράμ­μι­σε από την πλευ­ρά της πως, αν και «η στα­θε­ρή έλευ­ση ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στη Γάζα είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας», αυτή δεν είναι «παρά ένα μέρος της λύσης».

«Τα δύο μέρη οφεί­λουν να διε­ξά­γουν τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις τους χωρίς να πλήτ­το­νται οι άμα­χοι», έγρα­ψε στο X.

Ο επι­κε­φα­λής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­γέ­σους επα­νέ­λα­βε επί­σης στο X την κατα­δί­κη από τον οργα­νι­σμό του «της βάρ­βα­ρης πρά­ξης βίας» της Χαμάς και την έκκλη­ση για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων που εξα­κο­λου­θούν να κρα­τού­νται στη Γάζα.

Όμως, υπο­γράμ­μι­σε στο X, «αυτή η φρι­κα­λε­ό­τη­τα δεν δικαιο­λο­γεί τους τρο­με­ρούς βομ­βαρ­δι­σμούς που πραγ­μα­το­ποιού­νται (…) την κατα­στρο­φή του συστή­μα­τος υγεί­ας στη Γάζα από το Ισρα­ήλ, που σκο­τώ­νει τραυ­μα­τί­ζει και κάνει να λιμο­κτο­νούν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άμα­χοι, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων εργα­ζο­μέ­νων στις ανθρω­πι­στι­κές οργανώσεις».

«Η άρνη­ση θεμε­λιω­δών ανα­γκών ‑τρο­φή, καύ­σι­μα, υγιει­νή, κατα­φύ­γιο, ασφά­λεια και φρο­ντί­δες υγεί­ας- είναι απάν­θρω­πη και αφό­ρη­τη», πρόσθεσε.

«Ο θάνα­τος και οι σοβα­ροί τραυ­μα­τι­σμοί χιλιά­δων παι­διών στη Γάζα (…) θα παρα­μεί­νουν ένα στίγ­μα πάνω σ’ ολό­κλη­ρη την ανθρω­πό­τη­τα», τόνι­σε ακόμα.

Για τον επι­κε­φα­λής της Υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ για τους παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες (UNRWA), τον Φιλίπ Λαζα­ρι­νί, «η άβυ­σος της κόλα­σης στη Γάζα βαθαί­νει μέρα με τη μέρα».

«Όλες οι γραμ­μές ‑περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των κόκ­κι­νων γραμ­μών- έχουν παρα­βια­σθεί» και ο πόλε­μος «επι­δει­νώ­νε­ται από την πεί­να που οφεί­λε­ται στην πολιορ­κία η οποία επι­βάλ­λε­ται από το Ισρα­ήλ» και «κατα­βρο­χθί­ζει τα σώμα­τα των μωρών και των μικρών παι­διών», έγρα­ψε ο Λαζα­ρι­νί στο X.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο