Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι χιονοπτώσεις σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη θα συνεχιστούν έως το πρωί της Τετάρτης

Οι πυκνές κατά τόπους χιο­νο­πτώ­σεις, που σημειώ­νο­νται από το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας σε Αττι­κή, Εύβοια, Κυκλά­δες και Κρή­τη, κατά τη δεύ­τε­ρη φάση της κακο­και­ρί­ας «Μήδεια», και οι οποί­ες έχουν προ­κα­λέ­σει προ­βλή­μα­τα στην κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των σε πολ­λά σημεία του οδι­κού δικτύ­ου, θα συνε­χι­στούν έως το πρωί της Τετάρ­της, με μειού­με­νη όμως έντα­ση από αργά το βρά­δυ της Τρί­της, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στην Αττι­κή, στην Εύβοια, στην Κρή­τη και σε περιο­χές μεγά­λου υψο­μέ­τρου των Κυκλά­δων, ενώ χιο­νό­νε­ρο ή χιό­νι ανα­μέ­νε­ται κατά τόπους στις Κυκλά­δες και σε παρά­κτιες περιο­χές της Κρή­της. Από το βρά­δυ της Τρί­της τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν στα­δια­κά στην Κεντρι­κή Εύβοια, στα βόρεια της Αττι­κής και στη Δυτι­κή Κρή­τη και έως το πρωί της Τετάρ­της 17/2 θα σταματήσουν.

Οι θυελ­λώ­δεις βόρειοι άνε­μοι που επι­κρα­τούν στο Αιγαίο, στα­δια­κά θα εξα­σθε­νή­σουν και το βρά­δυ της Τρί­της δεν θα ξεπερ­νούν τα 6 έως 7 μπο­φόρ, με εξαί­ρε­ση τα Δωδε­κά­νη­σα, όπου θα φτά­νουν τα 8 και κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα φτά­σει και πάλι σε πολύ χαμη­λά επί­πε­δα, ιδιαί­τε­ρα στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία και τα ορει­νά ηπει­ρω­τι­κά, όπου κατά τόπους θα πέσει κάτω από τους ‑15 βαθ­μούς Κελσίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο