Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Iron Maiden και η Περεστρόικα

Γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Μανιά­της //

Το No prayer for the dying είναι ένα άλμπουμ που μ’ αρέ­σει να τ’ ακούω όταν ο και­ρός βαραί­νει. Απο­τε­λεί τον όγδοο δίσκο του συγκρο­τή­μα­τος και είναι μια υπο­τι­μη­μέ­νη αλλά και επί­πε­δη δημιουρ­γία. Κυκλο­φό­ρη­σε την 1 Οκτώ­βρη 1990, και στέ­κει ανά­με­σα στο  Seventh Son of a Seventh Son, και στο εμπο­ρι­κό, αλλά πολύ καλό, Fear of the dark.

Το τελευ­ταίο κομ­μά­τι του άλμπουμ, Mother Russia, είναι εμπνευ­σμέ­νο από τις πολι­τι­κές αλλα­γές που συντε­λού­νταν τότε στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση υπό την ηγε­σία του Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ. Στους στί­χους μετα­φέ­ρο­νται οι εκτι­μή­σεις των Maiden, περισ­σό­τε­ρο βέβαια του Harris που έγρα­ψε το κομμάτι1, για την πολι­τι­κή της περε­στρόι­κα και της γκλάσ­νοστ. Στο τρα­γού­δι ακού­με και τα εξής:

MOTHER RUSSIA, DANCE OF THE TSARS
ΜΗΤΕΡΑ ΡΩΣΙΑ, ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ

HOLD UP YOUR HEADS, BE PROUD OF WHAT YOU ARE!
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΑΣ ΨΗΛΑ, ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ!

NOW IT HAS COME, FREEDOM AT LAST
ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΕΛΘΕΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

TURNING THE TIDES OF HISTORY AND YOUR PAST
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΑΣ

MOTHER RUSSIA, DANCE OF THE TSARS
ΜΗΤΕΡΑ ΡΩΣΙΑ, ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ

HOLD UP YOUR HEADS, REMEMBER WHO YOU ARE
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΑΣ ΨΗΛΑ, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ

CAN YOU RELEASE THE ANGER, THE GRIEF?
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΘΥΜΟ, ΤΗ ΘΛΙΨΗ;

CAN YOU BE HAPPY? NOW YOUR PEOPLE ARE FREE!
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ; ΤΩΡΑ Ο ΛΑΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ!2

Το ζήτη­μα της ελευ­θε­ρί­ας που βλέ­που­με στους στί­χους δεν ήταν τυχαίο. Απο­τε­λού­σε ένα από τα βασι­κό­τε­ρα επι­χει­ρή­μα­τα των καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών απέ­να­ντι στην ΕΣΣΔ για­τί α) δε μπο­ρού­σαν να αντι­πα­ρα­τε­θούν εύκο­λα σε άλλα θέμα­τα, β) χει­ρί­στη­καν λάθος οι σοβιε­τι­κοί το ζήτη­μα της λογο­κρι­σί­ας, ββ) το χρη­σι­μο­ποιού­σε ο Γκορ­μπα­τσόφ ως Δού­ρειο Ίππο για τις μεταρ­ρυθ­μί­σεις του, γ) είχε ανα­κύ­ψει η απαί­τη­ση της από­σχι­σης κάποιων Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών, με ισχυ­ρή την επιρ­ροή αντι­δρα­στι­κών δυνά­με­ων και παρα­γό­ντων στο εσω­τε­ρι­κό τους.

Παρά τα λεγό­με­να του συγκρο­τή­μα­τος ο ρώσι­κος λαός, μετά την επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης στην ΕΣΣΔ, ούτε ελευ­θε­ρία βρή­κε αλλά ούτε και καμιά καλύ­τε­ρη ζωή. Τη μοί­ρα του τη γνω­ρί­ζου­με όλοι. Και απ’ τη μου­σι­κή του κατα­λα­βαί­νου­με ότι μπο­ρεί να είσαι μεγά­λη μπά­ντα αλλά από πολι­τι­κή να μην πιά­νεις μία. Αλλά γι’ αυτό δεν ευθύ­νο­νται μόνο αυτοί. Στο κάτω κάτω της γρα­φής δια­μορ­φώ­θη­καν σε καπι­τα­λι­στι­κό περι­βάλ­λον, ενώ Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα που θα έπρε­πε να ανα­λά­βουν αυτό το ρόλο απο­τέ­λε­σαν οχή­μα­τα παλινόρθωσης…

Υ.Γ. Ως παλαιο­με­τα­λάς και κλα­σι­κός μαρ­ξι­στής θα βαθ­μο­λο­γή­σω το The book of souls με 1,5/11.

 

Παρα­πο­μπές:

1) Με τον Dickinson να κινεί­ται στην ίδια κατεύ­θυν­ση http://www.ironmaidencommentary.com/ url=album08_npftd/commentary08_npftd&lang=eng&link=albums#track10
2) Γεώρ­γιος Ηλ. Ματσαγ­γού­ρας, Τα Μυστι­κά Της Σιδη­ράς Παρ­θέ­νου. Μετά­φρα­ση και Νοη­μα­τι­κή Προ­σέγ­γι­ση του Έργου των Iron Maiden, σελ. 165.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο