Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οπαδική βία — Ρέντη: Ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης

Λεπτο­μέ­ρειες για την αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση με την οποία εξαρ­θρώ­θη­κε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, η οποία προ­έ­βαι­νε σε εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις με αθλη­τι­κό υπό­βα­θρο, μετα­ξύ των οποί­ων και η επί­θε­ση σε βάρος αστυ­νο­μι­κών της Υ.Α.Τ. πέρ­σι τον Δεκέμ­βρη στου Ρέντη, με απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το του υπαρ­χι­φύ­λα­κα Γεώρ­γιου Λυγ­γε­ρί­δη, δόθη­καν στην δημο­σιό­τη­τα από την ΕΛ.ΑΣ. Από το δελ­τίο τύπου προ­κύ­πτουν «προ­νο­μια­κές» σχέ­σεις των αρχη­γών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης με τη διοί­κη­ση της ομά­δας τους.

Οπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της, η αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση οργα­νώ­θη­κε και υλο­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα στο πλαί­σιο της οποί­ας συνε­λή­φθη­σαν 63 μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, που απαρ­τί­ζε­ται από 160 άτο­μα, τα οποία κατη­γο­ρού­νται για ‑κατά περί­πτω­ση- εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση, επι­κίν­δυ­νες σωμα­τι­κές βλά­βες, δια­τά­ρα­ξη κοι­νής ειρή­νης, έκρη­ξη, ληστεία, εκβί­α­ση, εμπρη­σμό, κλο­πή, φθο­ρά ξένης ιδιο­κτη­σί­ας και για παρα­βά­σεις σχε­τι­κές με τις εκρη­κτι­κές ύλες, τις φωτο­βο­λί­δες, τα βεγ­γα­λι­κά, τα όπλα σε συν­δυα­σμό με τη νομο­θε­σία περί αθλητισμού.

Ειδι­κό­τε­ρα, όπως ανα­φέ­ρει η ΕΛ.ΑΣ., τον στε­νό πυρή­να της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απο­τε­λού­σαν 8 άτο­μα τα οποία είχαν και αρχη­γι­κό ρόλο χαρα­κτη­ρι­ζό­με­νοι μάλι­στα ως «μεγά­λοι». Τα κατώ­τε­ρα μέλη απο­κα­λού­νταν «μικροί». Η δρά­ση της συμ­μο­ρί­ας εντο­πί­ζε­ται κυρί­ως στην Αττι­κή και κατά περί­πτω­ση σε περιο­χές της επαρ­χί­ας όπως στον Βόλο και στα Ιωάν­νι­να, τελώ­ντας εγκλή­μα­τα με αθλη­τι­κό υπό­βα­θρο ή με αφορ­μή αθλη­τι­κές εκδη­λώ­σεις. Μάλι­στα, αρχη­γι­κά μέλη απο­λάμ­βα­ναν ειδι­κής μετα­χεί­ρι­σης καθώς κατέ­χο­ντας δια­πι­στεύ­σεις ως S.L.O. κινού­νταν ελεύ­θε­ρα σε όλους τους χώρους του γηπέ­δου, οργα­νώ­νο­ντας με φωνές και χαρα­κτη­ρι­στι­κές κινή­σεις των χεριών του «μικρούς» ώστε να εισέλ­θουν στον αγω­νι­στι­κό χώρο για πρό­κλη­ση επει­σο­δί­ων και επί­θε­ση στις αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις.

Ωστό­σο, προ­έ­κυ­ψαν και οικο­νο­μι­κά οφέ­λη για ορι­σμέ­να από τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης συν­δε­ό­με­να με τη δρά­ση τους. Τα μέλη αυτά, για να έχουν τον πλή­ρη έλεγ­χο στα υπό­λοι­πα, λάμ­βα­ναν προ­σκλή­σεις για δωρε­άν είσο­δο, τις οποί­ες στη συνέ­χεια είτε μοί­ρα­ζαν δωρε­άν με σκο­πό τη στρα­το­λό­γη­ση νέων μελών ή τις που­λού­σαν έξω από τα γήπε­δα της ομά­δας που υπο­στή­ρι­ζαν σε τιμή ανώ­τε­ρη της ανα­γρα­φό­με­νης. Με τον τρό­πο αυτό έλεγ­χαν την είσο­δο ατό­μων σε θύρες «απε­νερ­γο­ποιώ­ντας» τη δυνα­τό­τη­τα αυτή από το ευρύ κοι­νό ενώ παράλ­λη­λα χρη­μα­το­δο­τού­νταν εμμέ­σως από αυτούς που τους παρεί­χαν εισι­τή­ρια και προσκλήσεις.

Τέλος, κατά την ΕΛΑΣ, ανέ­κυ­ψε ότι, κάποια από τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης συν­δέ­ο­νται με εργα­σια­κές σχέ­σεις τόσο με την ομά­δα όσο και με άλλο Φορέα, όπου εργά­ζο­νταν χωρίς να πηγαί­νουν στην εργα­σία τους, παρά μόνο μετά το περι­στα­τι­κό στου Ρέντη οπό­τε και ζητή­θη­κε πλέ­ον να πηγαί­νουν κανο­νι­κά για εργα­σία αλλιώς να αιτού­νται άδεια. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η περί­πτω­ση αρχη­γι­κού μέλους που εργα­ζό­ταν σε αθλη­τι­κό σωμα­τείο της ομά­δας που υπο­στη­ρί­ζει, όμως η σχέ­ση εργα­σί­ας με αυτό δια­κό­πη­κε την ημέ­ρα που έλα­βαν χώρα τα επει­σό­δια στου Ρέντη.

Ο σχε­δια­σμός και η επι­λο­γή των στό­χων της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης γινό­ταν απο­κλει­στι­κά από τα 8 αρχη­γι­κά στε­λέ­χη, τα οποία δια­δρα­μά­τι­ζαν σημα­ντι­κό ρόλο και κατά το εκτε­λε­στι­κό στά­διο, με φυσι­κή και καθο­δη­γη­τι­κή παρου­σία σε όλες σχε­δόν τις έκνο­μες ενέρ­γειές τους. Τα νεό­τε­ρα μέλη δεν προ­χω­ρού­σαν σε καμία πρά­ξη χωρίς την εντο­λή ή την έγκρι­ση των «μεγά­λων», όπως δια­φά­νη­κε και από την επί­θε­ση σε βάρος αστυ­νο­μι­κών την 7η Δεκεμ­βρί­ου 2023 στου Ρέντη, με απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το του αστυ­νο­μι­κού Γεώρ­γιου Λυγγερίδη.

Στην περί­πτω­ση αυτή δια­κρι­βώ­θη­κε η εμπλο­κή 141 μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που έδρα­σαν με συγκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο, από το προ­πα­ρα­σκευα­στι­κό στά­διο μέσω της προ­μή­θειας, κατα­σκευ­ής και μετα­φο­ράς «πολε­μο­φο­δί­ων» στο γήπε­δο έως και την εκτέ­λε­σή του, με συγκε­κρι­μέ­νες εντο­λές από αρχη­γι­κά μέλη αλλά ακό­μα και επι­τό­που αλλα­γή στο χρο­νο­διά­γραμ­μα της επί­θε­σης, με εντο­λή του 40χρονου αδια­φι­λο­νί­κη­του επι­κε­φα­λής της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και αρχη­γού συγκε­κρι­μέ­νης θύρας.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο