Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ορέστης Μακρής, ο αξέχαστος «Μεθύστακας» του κινηματογράφου

Ο αξέ­χα­στος «Μεθύ­στα­κας» του κινη­μα­το­γρά­φου Ορέ­στης Μακρής γεν­νή­θη­κε στη Χαλ­κί­δα στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου το 1899.

Σπού­δα­σε φωνη­τι­κή μου­σι­κή στο Ωδείο Αθη­νών και στα 20 του στρα­τεύ­τη­κε και υπη­ρέ­τη­σε στη Μικρά Ασία.

Εμφα­νί­στη­κε για πρώ­τη φορά στη σκη­νή το 1925, σαν τενό­ρος, στο θία­σο της Ροζα­λί­ας Νίκα.

Το 1932 δημιούρ­γη­σε το ρόλο που τον καθιέ­ρω­σε, το νού­με­ρο του μεθυ­σμέ­νου. Ο Αντώ­νιος Βώτ­της του ανέ­θε­σε το νού­με­ρο τού «μεθυ­σμέ­νου», που είχε γρά­ψει πριν από τρία χρό­νια και δεν έβρι­σκε τον κατάλ­λη­λο ηθο­ποιό να το ερμη­νεύ­σει. Διέ­βλε­ψε ότι ο Μακρής είχε υπο­κρι­τι­κό ταλέ­ντο, εκτός από τη θαυ­μά­σια φωνή του και δεν έπε­σε έξω. Τρα­γου­δώ­ντας και παί­ζο­ντας το νού­με­ρο «Με λεν μπε­κρή» στην επι­θε­ώ­ρη­ση «Ο παπα­γά­λος του 1932» με τον θία­σο του Σπύ­ρου Πατρί­κιου, έγι­νε εν μία νυκτί πρω­τα­γω­νι­στής του ελα­φρού θεά­τρου. Ο ρόλος αυτός σφρά­γι­σε την καριέ­ρα του και τον καθιέ­ρω­σε σαν πρω­τα­γω­νι­στή του ελα­φρού μου­σι­κού μας θεάτρου.

Παράλ­λη­λα, έπλα­σε τον τύπο του συντη­ρη­τι­κού, γκρι­νιά­ρη και ανά­πο­δου γέρο­ντα, που στο βάθος κρύ­βει καλά αισθή­μα­τα, αλλά ταμπου­ρώ­νε­ται πίσω από την παρα­ξε­νιά του για να επιβιώσει.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο ο Ορέ­στης Μακρής εμφα­νί­στη­κε σε σει­ρά από ται­νί­ες «Ο Μεθύ­στα­κας», «Ο γρου­σού­ζης» (1952), «Η κάλ­πι­κη λίρα» (1955), «Η θεία από το Σικά­γο» (1957), «Το αμα­ξά­κι» (1957), «Η κυρά μας η μαμή» (1958), «Το ξύλο βγή­κε από τον παρά­δει­σο» (1959), «Η Χιο­νά­τη και τα επτά γερο­ντο­πα­λί­κα­ρα» (1960).

Ο Ορέ­στης Μακρής πέθα­νε στις 29 Ιανουα­ρί­ου 1975, σε ηλι­κία 75 χρό­νων, από ένα κρύ­ω­μα που εξε­λί­χτη­κε σε πνευ­μο­νι­κό οίδημα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο