Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οριστική αναβολή των πλέι οφ λόγω κοροναϊού

Έκτα­κτο διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο συγκά­λε­σε για αύριο (13/3, 18:45) η Σού­περ Λίγκα, προ­κει­μέ­νου να επι­κυ­ρώ­σει την από­φα­ση για ανα­βο­λή των πλέι οφ και πλέι άουτ της εφε­τι­νής περιόδου.

Η προ­σπά­θεια που έγι­νε σήμε­ρα, δια περι­φο­ράς, δεν έφε­ρε απο­τέ­λε­σμα αφού δεν υπήρ­ξε ομο­φω­νία ως προς τη λήψη της από­φα­σης κι έτσι η διορ­γα­νώ­τρια υπο­χρε­ώ­θη­κε να συγκα­λέ­σει Δ.Σ., για να επι­κυ­ρω­θεί και τυπι­κά η αναστολή.

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος του Αστέ­ρα Τρί­πο­λης, Γιώρ­γος Μπο­ρο­βή­λος, είχε δηλώ­σει σε ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό: «Τα πράγ­μα­τα είναι σοβα­ρά και οφεί­λου­με να πει­θαρ­χή­σου­με άπα­ντες για­τί έχου­με να κάνου­με με παν­δη­μία. Επο­μέ­νως εντός της ημέ­ρας καλού­μα­στε να απο­φα­σί­σου­με για ανα­βο­λή στα πλέι οφ και νομί­ζω ότι θα παρ­θεί αυτή η απόφαση.

Να σημειω­θεί επί­σης ότι και ο ΠΣΑΠ είχε ζητή­σει ανα­βο­λή των επαγ­γελ­μα­τι­κών πρω­τα­θλη­μά­των για να δια­σφα­λι­στεί η δημό­σια υγεία, μετά την ταχύ­τα­τη δια­σπο­ρά και μετα­σχη­μα­τι­σμό του κορο­νοϊ­ού σε πανδημία.

Η ενη­μέ­ρω­ση της Λίγκας:

«Ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι την Παρα­σκευή 13 Μαρ­τί­ου και ώρα 18:45 θα διε­ξα­χθεί έκτα­κτο Δ.Σ. στα γρα­φεία της Super League, με θέμα:

Ανα­στο­λή του Πρω­τα­θλή­μα­τος Super League 1 Ανδρών (play off — play out) μέχρι νεω­τέ­ρας, στο πλαί­σιο μέτρων για την παρε­μπό­δι­ση εξά­πλω­σης του ιού SARS-CoV‑2 — Ανά­κλη­ση ορι­σμού αγώνων.»

___________________________

Λόγω της σοβα­ρό­τη­τας της κατά­στα­σης το Ατέ­χνως θα έχει συνε­χείς αναρ­τή­σεις σχε­τι­κά με τον κορο­ναϊό, από ασφα­λείς μόνο πηγές και επί­ση­μες ενη­με­ρώ­σεις όσον αφο­ρά την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας. Με αίσθη­μα ευθύ­νης σε όλους εσάς που μας εμπι­στεύ­ε­στε και όσους δια­βά­σε­τε κάποιο σχε­τι­κό θέμα μας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο