Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανία: Μαθήματα «δημοκρατίας» απ’ τον Ζελένσκι — Απαγόρευση δράσης για 11 πολιτικά κόμματα

Σε άλλο ενα… μάθη­μα «δημο­κρα­τί­ας» προ­χώ­ρη­σε χθες ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, ανα­κοι­νώ­νο­ντας την απα­γό­ρευ­ση 11 πολι­τι­κών κομ­μά­των τα οποία χαρα­κτη­ρί­στη­καν «αντι­φι­λε­λεύ­θε­ρα» και «φιλο­ρω­σι­κά»!

«Δεδο­μέ­νου του πλή­ρους κλί­μα­κας πολέ­μου και των δεσμών ορι­σμέ­νων πολι­τι­κών δομών με αυτό το κρά­τος (τη Ρωσία), το Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφά­λειας της Ουκρα­νί­ας απο­φά­σι­σε να ανα­στεί­λει οποια­δή­πο­τε δρα­στη­ριό­τη­τα ορι­σμέ­νων πολι­τι­κών κομ­μά­των», είπε ο Ζελέν­σκι σε βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο μήνυ­μα την Κυριακή.

Στα κόμ­μα­τα των οποί­ων η δρά­ση ανα­στέλ­λε­ται είναι μετα­ξύ των οποί­ων η «Πλατ­φόρ­μα της Αντι­πο­λί­τευ­σης» (Opposition Platform — For Life), ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα φιλο­ρω­σι­κά κόμ­μα­τα με εκπρο­σώ­πους στο κοι­νο­βού­λιο της Ουκρα­νί­ας, καθώς και τα Opposition Bloc, Party of Sharia, Ours, Left Opposition, Union of Left Forces, State, Progressive Socialist Party of Ukraine, Socialist party Ukraine, Socialists, και Vladimir Saldo.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ουκρα­νί­ας είχε απα­γο­ρευ­τεί με νόμο το 2015 ενώ έκτο­τε, δεν στα­μά­τη­σαν οι διώ­ξεις του αστι­κού κρά­τους κατά της δρά­σης των κομμουνιστών.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο