Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οχάιο: Νέα δολοφονία Αφροαμερικανού από αστυνομικό — Φώναζε ο δυστυχής «I can’t breathe»!

Ένα νέο ανα­τρι­χια­στι­κό περι­στα­τι­κό αστυ­νο­μι­κής βίας σημειώ­θη­κε στο Οχάιο των ΗΠΑ, την Πέμ­πτη 18 Απριλίου.

Ένας 53χρονος αφρο­α­με­ρι­κά­νος, ο Frank Tyson, ξεψύ­χη­σε στο έδα­φος ενός μπαρ φωνά­ζο­ντας «I can’t breathe», ενώ, λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν, το πόδι ενός αστυ­νο­μι­κού ήταν στον λαι­μό του!

Οι εικό­νες από το video που κυκλο­φο­ρεί είναι απο­κα­λυ­πτι­κές και για τις ακρι­βείς συν­θή­κες που προ­κά­λε­σαν τον θάνα­το του. Ο Frank Tyson έχει ακι­νη­το­ποι­η­θεί από τους αστυ­νο­μι­κούς, του έχουν περα­στεί οι χει­ρο­πέ­δες και ένας αστυ­νο­μι­κός κάνει λαβή με το πόδι του στον λαι­μό του. Ο Tyson φωνά­ζει ότι δεν μπο­ρεί να ανα­πνεύ­σει και ο αστυ­νο­μι­κός συνε­χί­ζει να τον πνί­γει. Μόλις ο αστυ­νο­μι­κός πήρε το πόδι του από τον λαι­μό του 53χρονου και ενώ συνε­χί­ζει να λέει «i can’t breathe» ο αστυ­νο­μι­κός του απευ­θύ­νε­ται λέγο­ντας «είσαι μια χαρά, σκά­σε». Μετά από λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα ξεψύχησε!

Τα λόγια των αστυ­νο­μι­κών πριν συνει­δη­το­ποι­ή­σουν τον θάνα­το του 53χρονου και η τερα­τώ­δης ψυχραι­μία τους μόλις συνει­δη­το­ποιούν ότι, ουσια­στι­κά, δολο­φό­νη­σαν έναν άνθρω­πο προ­κα­λούν φρίκη.

Με τον 53χρονο πεσμέ­νο και πιθα­νά ήδη ξεψυ­χι­σμέ­νο στο έδα­φος ο αστυ­νο­μι­κός λέει «πάντα ήθε­λα να συμ­με­τά­σχω σε καυ­γά σε μπαρ …δεν ξέρω αν αυτό μετρά­ει»! Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά, λες και κοι­τά­ει κάποιο έντο­μο, βλέ­πο­ντας ακί­νη­το τον 53χρονο λέει «ίσως πέθανε»!

Το βίντεο που κυκλο­φο­ρεί και σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές ‑που προ­φα­νώς θα …διε­νερ­γή­σουν έρευ­να- σοκά­ρει και εξορ­γί­ζει. Φέρ­νει ξανά στο μυα­λό τον Τζ. Φλόιντ που είχε δολο­φο­νη­θεί ακρι­βώς με τον ίδιο τρό­πο, φωνά­ζο­ντας τα ίδια ακρι­βώς λόγια, επί ημε­ρών δια­κυ­βέρ­νη­σης του Ντ. Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων.

Φέρ­νει στο μυα­λό τις κραυ­γές των κατα­πιε­σμέ­νων στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο που δεν μπο­ρούν να ανα­πνεύ­σουν σε αυτή τη καπι­τα­λι­στι­κή φρίκη.

Δημιουρ­γεί αηδία και οργή για το σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό κρά­τος των ΗΠΑ, των «προ­ο­δευ­τι­κών» Δημο­κρα­τι­κών του Μπάι­ντεν, που όλο αυτό το διά­στη­μα «δια­φη­μί­ζουν» παντού τις «αξί­ες του πολι­τι­σμέ­νου κόσμου» κατα­στέλ­λο­ντας άγρια φοι­τη­τές και πανε­πι­στη­μια­κούς που δεί­χνουν αλλη­λεγ­γύη σε έναν λαό που σφά­ζε­ται και ταυ­τό­χρο­να, συνε­χί­ζει τις κρα­τι­κές δολο­φο­νί­ες μαύ­ρων από τις δυνά­μεις καταστολής.

Πηγή:  902.gr

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο